دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
عناوين پيشنهادي

عناوين مناسب براي رشته پرستاري:

 • بررسي اثربخشي اجراي برنامه مديريت ريسك بر ميزان خطاهاي دارويي پرستاران در بيمارستان هاي كودكان علوم پزشكي …………..
 • بررسي ارتباط شاخص هاي تنفسي و فيزيولوژيك قبل از جداسازي از دستگاه تهويه مكانيكي با پيامد جداسازي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونردر مركز آموزشي و درماني …………….
 • بررسي تاثير اجراي برنامه بهسازي مهارت‌هاي ارتباطي سرپرستاران بر رضايت شغلي آنان و پرستاران شاغل
 • بررسي تاثير آموزش گروهي همراه با پيگيري هاي تلفني بر قندخون و پيروي از برنامه درماني در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهرستان ……………..
 • بررسي تاثير برنامه بازتواني ريه بر ميزان خود كارآمدي و شدت علايم بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه
 • بررسي تاثير موسيقي درماني بر پاسخ‌هاي درد ناشي از خونگيري در نوزاد نارس
 • بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده بكارگيري برنامه هاي آموزش مداوم پرستاري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ………..
 • بررسي ارتباط بين رفتارهاي بهداشتي و ابتلا به واژينيت
 • بررسي ارتباط تهوع و استفراغ دوران بارداري با اضطراب و افسردگي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني …………….
 • بررسي ارتباط خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران داراي استومي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي …………..
 • بررسي ارتباط سبك زندگي با كيفيت زندگي سالمندان
 • بررسي ارتباط ميان سبكهاي هويت و گرايش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان پسر 18-15 ساله شهر …………….
 • بررسي تاثير برنامه بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قلب …………
 • بررسي تاثير تمرينات تنفسي برنامه ريزي شده بر عوارض تنفسي بيماران پس از جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قلب ………….
 • بررسي تاثير اجراي برنامه ترخيص بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان
 • بررسي تاثير افزايش سرعت جريان خون دستگاه همودياليز بر شدت و عوامل خطر خارش اورميك در بيماران حين همودياليز
 • بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر تمايل به اعتياد مواد غير مجازبر اساس مراحل تغيير رفتار(مدل پروچسكا) در نوجوانان
 • بررسي تاثير آموزش و پيگيري استفاده از پيك فلومتر بر اساس برنامه عملكردي بر كنترل بيماري آسم
 • بررسي تاثير برنامه آموزشي بر آگاهي، نگراني و خودكارآمدي مادران نخست زا در مراقبت از شيرخوار
 • بررسي تاثير برنامه آموزشي رايانه اي بر خود كارآمدي زنان باردار در سازگاري با ليبر
 • بررسي تاثير به كارگيري برنامه مراقبتي خانواده محور بر تبعيت از رژيم درماني در بيماران مبتلا به سكته مغزي
 • بررسي تاثير قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري بر فعاليت بيماري زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مراكز منتخب روماتولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ……….
 • بررسي تاثير ماساژ نقطه هوكو با يخ بر نمره درد ناشي از ورود سوزن به فيستول شرياني-وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مراكز منتخب آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي …………
 • بررسي تاثير مداخله چند عاملي پرستارمحور بر خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب
 • بررسي تاثير مشاوره پرستاري بر ميزان اضطراب و رضايتمندي بيماران كانديد آندوسكوپي
 • بررسي تاثير مواجهه مادر با دود دست دوم سيگار بر وضعيت شيردهي
 • بررسي تاثيركپسول جينكو بيلوبا بر عملكرد جنسي زنان يائسه بر اساس مقياس ساباتسبرگ
 • بررسي تأثير پماد گياه صبر زرد و پماد گل هميشه بهار بر التيام و شدت درد اپي زياتومي زنان نخست زا
 • بررسي شايستگي باليني پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ……….
 • بررسي شيوع و عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر تا شش ماهگي در شهر ………….
 • بررسي مقايسه شدت درد، خستگي و رضايت در زايمان فيزيولوژيك و طبيعي رايج در بيمارستان آموزشي درماني …………..
 • بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزشي Teach- back و Pictorial بر آگاهي از بيماري ديابت، تبعيت از رژيم دارويي و غذايي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به واحد ديابت بيمارستان ………….
 • بررسي موانع آموزش انجام غربالگري ماموگرافيك سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشكي…………
 • تاثير موسيقي ترجيحي برمعيار هاي فيزيولوژيك و رفتاري درد بيماران غير هوشيار بستري در بخش مراقبت ويژه
 • تاثير الگوي توانمند سازي خانواده- محور بر ميزان تبعيت از رژيم درماني بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر
 • تأثير ماساژ شكمي و تكنيك هاي تنفسي در فاز فعال زايمان بر نتايج حاصل از زايمان در زنان نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان ……………
 • تبيين نيازهاي بهداشت روان در فرزندان بيماران مبتلا به اختلال رواني
 • تبيين تجارب زيسته مراقبين خانوادگي افراد مبتلا به آلزايمر(دكتري پرستاري)
 • تبيين تئوريك يادگيري باليني دانشجويان پرستاري
 • تبيين فرايند مديريت زمان در دانشجويان پرستاري( رساله دكتري پرستاري)
 • خشونت عليه پرستاران اورژانس و ارائه راهكارهاي مناسب پيشگيري
 • رساله دكتري بهداشت باروري
 • رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: يك مطالعه تركيبي
 • رفتارهاي پرخطر نوجوانان و طراحي راهبردهاي بهبود دهنده شايع ترين رفتار پرخطر: يك مطالعه تركيبي متوالي توضيحي
 • فرايند و الگوي وابستگي به مواد در جوانان
 • فرايند تطابق در بزرگسالان مبتلا به لوسمي تحت پيوند سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز رساله دكترا
 • مقايسه كيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبتهاي ادغام يافته و جامع سالمندي ساكن در منطقه غرب تهران با كيفيت زندگي سالمندان ساكن در منطقه كه تحت پوشش برنامه نبوده اند
 • مقايسه يادگيري و رضايتمندي دانشجويان كارشناسي سال سوم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي .. در دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي، سال …………..
 • مقايسه تاثير ماساژ درماني و رايحه درماني توام با ماساژ توسط ماما و خود فرد بر نشانه هاي يائسگي
 • مقايسه تاثير يادگيري فردمحور و گروه حمايتي بر كيفيت زندگي زنان يائسه
 • مقايسه تأثير نورهالوژن و تحريك صوتي ارتعاشي بر الگوي غيرواكنشي ضربان قلب جنين
 • مقايسه عوامل شخصيت در زنان با و بدون عوارض خلقي مرتبط با مصرف قرص هاي خوراكي تركيبي پيشگيري از بارداري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي …………..
 • مقايسه ميزان اثربخشي آموزش جنسي مبتني برالگوي فرانظري و آموزش سنتي برخودكار آمدي جنسي پس از زايمان زنان نخست زا
  
1398/04/12
Powered by DorsaPortal