دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
آشنايي با اداره تغذيه

آشنايي با اداره تغذيه دانشجويي

               اداره تغذيه دانشجويي كه زير مجموعه مديريت امـور دانشجويـي از معاونت دانشجويـي فرهنگي دانشــگاه مي باشد ، رسيدگي ، پيگيري واجراي امور مربوط به تغذيه دانشجويان بر مبناي شاخص ها و استانداردهاي رفاهي تعيين شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع را به عهده دارد. مجموعه اين اداره عبارتند از يـك رئيس اداره ، يك مسئول سلف سرويس ها ، دو كارشناس تغذيه و 6 نفر از همكاران در اتوماسيون تغذيه و سلف سرويس مي باشند كه امورات مربوطه را برنامه ريزي، پيگيري و نظارت مي كنند .

ü      ناهار دانشجويان در سلف سرويس هايي دانشجويي ، به دانشجوياني كه قبلاً رزرو نمودند ارائه مي شود. دانشجوياني كه موفق به رزرو غذا نشده اند در پايان ساعت توزيع غذا در صورت وجود غذاي مازاد مي توانند به اتوماسيون تغذيه مراجعه نموده ناهار آن روز را رزرو از سلف سرويس تحويل بگيرند.

ü      وعده شام فقط به دانشجويان ساكن خوابگاهها تعلق مي گيرد و شـام در محـل خوابگاهها در ساعت تعيين شـده توزيع مي گردد.

ü      چنانچه كارت تغذيه دانشجويي توسط فردي غير از صاحب كارت استفاده مي شود علاوه بر اينكه مشمول جريمه خواهد شد ، بمدت يك ماه بايد قيمت تمام شده غذا را پرداخت نمايد و در صورت تكرار نيمسال از مزاياي كارت تغذيه محروم خواهد شد .

ü      دانشجوياني كه فراموش كردند كارت تغذيه را هنگام تحويل غذا بهمراه داشته باشند و هم چنين دانشجوياني كه غذا رزرو نمودند و آن وعده غذايي را دريافت نكردند مشمول سه برابر هزينه ژتون جريمه خواهند شد .

****************

دانشگاه علوم پزشكي مازندران با دارا بودن چهار مجموعه غذاخوري به شرح ذيل خدمات تغذيه اي را مطابق آيين نامه تغذيه به دانشجويان ارائه ميدهد : 

الف) مجموعه غذاخوري زيتون واقع در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) جهت استفاده دانشجويان دانشكده هاي پزشكي ، داروسازي ، بهداشت ، پيراپزشكي و دندانپزشكي

ب) مجموعه غذاخوري دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري براي دانشجويان اين دانشكده و هم چنين طبخ و توزيع شام خوابگاههاي دانشجويي داخل شهر ساري

ج) مجموعه غذاخوري دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي آمل براي دانشجويان اين دانشكده ها 

د) غذاخوري دانشكده پرستاري بهشهر 

1397/07/07
Powered by DorsaPortal