دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
ارزيابي دروني 1395

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

طرح ارزيابي دروني

   دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

مدير EDO: سوسن ساعت ساز

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري آمل در سال 1395

تاريخ اجرا  : اسفند 95

اعضاء گروه ارزيابي : دكتر اسماعيل اكبري، سوسن ساعت ساز، رزيتا رضايي، ، معصومه محبوبي

 

 

تهيه و تنظيم: خانم دكتر فروزان صادقي   و  دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي آمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

-        تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س)آمل

اين دانشكده  در سال1371 با نام دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و با پذيرش اوليه 25 دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري تأسيس شد. در تاريخ 1/1/1372به  دانشگاه علوم پزشكي بابل ملحق شد و مجدداً درتاريخ 1/6/1390به  دانشگاه علوم پزشكي مازندران انتقال يافت . از بدو تأسيس تا كنون 506 دانشجو در 26 دوره روزانه كه از اين تعداد 446 نفر فارغ التحصيل شد ند و 274 دانشجو در 13 دوره شبانه كه همگي فارغ التحصيل شد ند.  

  در سال 1375 دانشكده پرستاري و مامائي آمل با پذيرش 38 دانشجو در دو نيمسال19 نفر روزانه  ورودي مهر و 19 نفر شبانه ورودي بهمن به فعاليت خود ادامه داد  تا سال 1386 كه پذيرش دانشجوي شبانه متوقف گرديد.

از شهريور 1390 پيرو فرمان وزير محترم بهداشت اين دانشكده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  قرارگرفت.وپس از آن در دو نيمسال مهر و بهمن دانشجو مي پذيرد. اين دانشكده تاكنون 728 نفر دانشجو در  دوره روزانه كه 464 نفر فارغ التحصيل شده اند و 289 نفر دانشجوي شبانه كه 279 نفر انان فارغ التحصيل شده اند پذيرفته است. 

اعضاي هيئت علمي از سال 1371 به ترتيب جذب گرديده و در حال حاضر دانشكده پرستاري   داراي 10عضو هيئت علمي مي باشد 5 نفر هيئت علمي رسمي 1 نفر دانشجويPhD  پيماني ، و 1 نفر بورسيه تحصيلي استاديار  و 1 نفر استاديار  هيئت علمي رسمي و 1 نفر استاديار  هيئت علمي تعهد خدمت و 1  نفر مربي كارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي طرح تعهد خدمت تمام وقت)  ودو  نفر مربي باليني كارشناسي ارشد طرح تامين نيروي انساني    مي باشند. در رشته پرستاري كارشناسي 841 دانشجو دوره روزانه و 294 دانشجو دوره شبانه  پذيرش (جمعا 1135 دانشجو ) پذيرش  و 527  دانشجو دوره روزانه و 282 دانشجو دوره شبانه ( جمعا 809 دانشجو)  فارغ التحصيل شدند.

 دانشكده پيراپزشكي در تاريخ 1/7/1390 با پذيرش 30 دانشجو در رشتهي فوريت پزشكي در مقطع كارداني شروع به كار نمود. در مهر ماه 91 در 2   رشته علوم آزمايشگاهي و رشته فناوري اطلاعات سلامت دانشجو پذيرفت  . و از بهمن 91 رشته فوريت پزشكي از سازمان  سنجش 28 دانشجو پذيرفت .  موافقت قطعي با دانشكده پيراپزشكي آمل به استناد راي صادره در دويست و بيست و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاهاي علوم پزشكي (مورخ 22/3/92)گرفته شد.در حال حاضر داراي 4 عضو هيئت علمي  (1 نفر استاديار  هيئت علمي رسمي 2 نفر مربي  هيئت علمي پيماني و 1 نفر مربي  هيئت علمي  تعهد خدمت و 2 نفر مربي طرح تامين نيروي انساني  مي باشد. )  در رشته فوريت پزشكي كارداني كاركنان 118 دانشجو پذيرش كه 118 نفر آنها فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشكي كارشناسي ناپيوسته 103 دانشجو پذيرش و 63 نفر فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشكي كارداني سازمان سنجش 110 دانشجو پذيرفته شده كه 74 نفر فارغ التحصيل شدند. در رشته علوم آزمايشگاهي از سال 91 تا كنون 119دانشجو پذيرش كه 17نفر فارغ التحصيل داشتند و در رشته فناوري اطلاعات سلامت 89 دانشجو پذيرش داشتند كه تعداد21 نفر فارغ التحصيلي شده اند

 

متاسفانه  اين دانشكده ها به دليل كم بودن اعضائ هيئت علمي موفق به تشكيل گروههاي مختلف آموزشي نشده است.

 

 

 

 

 

- اعضاي هيئت علمي:

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع استخدام

تحصيلات

مدت فعاليت

سمت

1

زهرا بهشتي

رسمي

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

25 سال

مربي

2

سرور ملوك زاده

رسمي

كارشناس ارشد پرستاري اطفال

19 سال

مربي

3

سوسن ساعت ساز

رسمي

كارشناسي ارشد مامايي

21 سال

مربي

4

رقيه نظري

رسمي

دكتري پرستاري

14 سال

استاد يار

5

رزيتا رضايي

رسمي

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

14 سال

مربي

6

فاطمه حاجي حسيني

پيماني

دانشجوي PhD

12سال

مربي

7

دكتر مهري مير حسيني

تعهد خدمت

دكتري علوم تشريح

4 سال

استاد يار

8

دكتر حميد شريف نيا

بورس تحصيلي

دكتري پرستاري

2 سال

استاد يار

9

دكتر بهرام طهماسبي

رسمي – قطعي

دكتري مديريت بيمارستاني

3سال

استاد يار

10

بهزاد جواديان

پيماني

كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي

3 سال

مربي

11

 

دكتر سيف علي مهدوي

رسمي – قطعي

دكتري انگل شناسي

28 سال

استاد يار

12

مژده محمديان سنايي

تعهد خدمت

كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاه

3 سال

مربي

13

سعيد برزگري

پيماني

كارشناسي ارشد مدارك پزشكي

5/2 سال

مربي

14

زينب ابرهيم پور

تعهد خدمت

كارشناسي ارشد پرستاري

يك سال و 4   ماه

مربي

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاي گروه ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل:

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

نقش اعضاء

دكتر فروزان صادقي

رئيس ارزيابي دروني، تعيين خط مشي، سياست گذاري، نظارت و تصميم گيري نهايي را به عهده داشتند.

رزيتا رضايي

مدير گروه، نظارت وهماهنگي برروند ارزيابي دروني را به عهده داشتند.

 

سوسن ساعت ساز

 مجري وبه عنوان مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده مسئول كميته ارزيابي دروني دانشكده ،جمع آوري اطلاعات وتجزيه تحليل آنها، تهيه كليه متون ارزيابي دروني و نظارت بر امور ارزشيابي توسط ايشان انجام گرفته است.  كليه مصوبات و نتايج ارزيابي دروني با تأييد رياست كميته، ارزيابي گرديد.

معصومه محبوبي

 

كارشناس دفتر توسعه آموزش دانشكده، وظيفه هماهنگي و پيگيري اجرايي ارزيابي دروني و ارتباط با مركز توسعه آموزش دانشگاه، شركت در جلسات مركز توسعه با انتقال مسائل مورد نظر كميته به مركز توسعه و بالعكس و ارائه گزارش به مركز توسعه به عهده ايشان بوده است.

 

 

1عامل رسالت ، اهداف، جايگاه سازماني

1-1- ملاك رسالت و اهداف گروه: اين ملاك براساس رسالت و اهداف تشكيل دوره ها ، رشته ها و مقاطع تحصيلي ، سرفصل و برنامه هاي درسي مربوط به آن تدوين شده است ، ارزيابي اين ملاك با توجه به كتابچه راهنماي آموزشي گروه ، طرح درس اعضاي هيئت علمي، صورت جلسات موجود در گروه انجام خواهد گرفت. حداكثر امتيازات اين ملاك  16 مي باشد كه براي هر يك از نشانگرهاي آن متناسب با امتياز تعيين شده صورت گيرد. جمع آوري از طريق مصاحبه با مدير گروه ، انتشار راهنماي آموزش گروه ؛ بررسي اسناد و نظر خواهي از اعضاي هيات علمي انجام مي گيرد.

5.33-0=نامطلوب

10.67-5.33=نسبتا مطلوب

16-10.68=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب0

1- وجود سند رسالت و اهداف در گروه

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است و توسط اعضاي گروه  مورد  توجه و بازبيني قرار مي گيرد.                                                                                                                       مطلوب

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است.                                                      نسبتاً مطلوب

- رسالت و اهداف رشته درگروه موجود نيست.                                                      نامطلوب

 

 

 

1

 

 

 

2- تعداد جلسات اعضاي هيات علمي در تدوين اهداف گروه

- در آغاز ترم تحصيلي جديد شوراي بازنگري اهداف با توجه به نياز هاي جامعه، گروه تشكيل مي شود .                                                                                                                               مطلوب

- شوراي بازنگري اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نياز جامعه با اعضاي هيات علمي تشكيل مي شود .                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- به منظور بازنگري اهداف گروه و رشته جلسه ويژه ايي تشكيل نمي شود.              نامطلوب

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3- شركت نماينده دانشجويان در جلسه شوراي آموزشي گروه

-نماينده دانشجويان عضو شوراي گروه در بازنگري اهداف است.                           مطلوب

- نماينده دانشجويان به عنوان عضو مدعو در برخي جلسات آموزشي شركت دارد نسبتاً مطلوب

- نماينده دانشجويان عضو شوراي آموزش گروه نمي باشد .                                   نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4-دستورالعمل هاي تدوين شده در گروه به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف گروه

-در مورد تحقق اهداف گروه تصميمات شوراي گروه به صورت دستورالعمل تنظيم مي گردد. طلوب

- شوراي آموزش گروه جهت بررسي     اهداف گروه آموزشي تشكيل و نتيجه گيري صورت ميگيرد.                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه توافق و دستورالعمل وجود ندارد .          نامطلوب

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-جلسات تشكيل شده با حضور اعضاي هيات علمي دانشجويان در خصوص آشنايي با اهداف گروه

-            اعضاي هيات علمي و دانشجويان در جلسات حضوري فعال دارند.               مطلوب

-            جلسات با حضور تعداد معدودي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان صورت ميگيرد .                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

-            جهت آشنايي اعضاي هيات علمي دانشجويان با اهداف گروه، شوراي گروه جلسه اي تشكيل نمي دهد.                                                                                                                 نا مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-تهيه راهنماي آموزش براي هر يك از مقاطع و رشته تحصيلي در گروه

-             در آغاز سال تحصيلي كتابچه راهنماي آموزشي براي هر يك از مقاطع تنظيم و منتشر مي گردد                                                                                                                                مطلوب

-             كتابچه راهنماي آموزش مربوط به سالهاي قبل منتشر مي شود.                       نسبتاً مطلوب

-             گروه كتابچه ر اهنماي آموزشي ندارد .                                                        نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7-تصريح قابليت هاي و صلاحيت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان

-           -قابليت ها و مهارت هاي دانش آموختگان از شروع تحصيل براي آنها كاملاً روشن است.

                                                                                               مطلوب

-           برخي از قابليت ها و مهارت هاي ندانش آموختگان براي آنها روشن شده است .

                                                                                               نسبتاً مطلوب

-           دانشجويان در مورد قابليت ها و مهارت هاي آنها پس از فارغ التحصيلي آگاهي ندارند.

                                                                                               نامطلوب

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-وجود نظام مدون براي پايش برنامه هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسالت

- فعاليت هاي آموزش ، پژوهشي در عرضه خدمات تخصصي گروه براساس برنامه مدون گروه انجام مي گيرد.                                                                                                                 مطلوب

- فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشكده انجام مي گيرد.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- برنامه مدون و از قبل پيش بيني شده براي فعاليت هاي گروه وجود ندارد.

                                                                                                نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز

8  (نسبتا مطلوب)

 

2-1- ملاك ، مديريت گروه

ارزيابي اين ملاك براساس عملكرد و سازماندهي و هماهنگي عوامل مختلف گروه توسط مدير گروه تنظيم گرديده است تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي گروه ، تصميمات اتخاذ شده در جلسات حضور به موقع اساتيد در محل كار ، فعال بودن دانشجويان در گروه ، اجراي دقيق و صحيح آئين نامه ها توسط مدير گروه ، حضور تمام وقت مدير گروه صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك .............30........... مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد مدير گروه صورت ميگيرد.

10-0=نامطلوب

20-10.1=نسبتا مطلوب

30-20.1=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-مرتبه علمي مدير گروه

-دانشيار به بالا                                                                               مطلوب

- استاديار                                                                                    نسبتاً مطلوب

- مربي                                                                                                                     نامطلوب

 

 

1

 

2-حضور مدير گروه

- بيش از 6 ساعت در روز در گروه حضور دارند                                       مطلوب

- بين 6-3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                       نسبتاً مطلوب

- كمتر از 3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                                  نامطلوب

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3-رعايت مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

- بيش از 80 درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد.                                                                                                                                 مطلوب

- بين 80-60 درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد.                                                                                                نسبتاً مطلوب

- كمتر از 60 درصد مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي مي شود.                                                                                                نامطلوب

2

 

 

4-تشكيل به موقع كلاس هاي درسي براساس برنامه درسي مدون و تقويم دانشگاهي

- بيش از 80 درصد كلاس هاي درس براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل مي شود                                                                                              مطلوب

- بيش از 60 تا 80 درصد كلاس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل ميشود.                                                                                                نسبتاً مطلوب

- كمتر از 60 درصد كلاس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل مي شود.                                                                                            نامطلوب

2

 

 


 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

5-رعايت آئين نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هيات علمي

- بيش از 80 درصد از اعضاي هيات علمي براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مينمايند                                                                                                                         .مطلوب

- 80-60 درصد از اعضاي هيات علمي براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند.

                                                                                                نسبتاً مطلوب

-كمتر از 60 درصد از اعضاي هيات علمي براي آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند.

                                                                                                                                . نامطلوب

2

 

 

6-برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هيات علمي و كاركنان در محل

-          بيش از 80 درصد اعضاي هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                            مطلوب

-          بين 80-60 درصد از اعضاي هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- كمتر از 60 درصد از اعضاء هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                 نامطلوب

2

 

 

7-تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه

-         شوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظم تشكيل و تصميمات به دانشكده ارسال شود.

                                                                                                مطلوب

-          شوراي آموزشي گروه براساس درخواست مدير گروه برگزار مي شود.       نسبتاً مطلوب

-          شوراي آموزش گروه به طور نامنظم تشكيل ميشود اما نتايج آن به دانشكده ارسال نميگردد.                                                                                                                                نامطلوب

2

 

 

8-نظارت بر سيستم مديريت اطلاعات

-         نظام مديريت اطلاعات، الكترونيك بوده و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است.مطلوب

-         نظام مديريت اطلاعات، سنتي و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است.         نسبتاً مطلوب

-         نظام مديريت اطلاعات، سنتي بوده و مديريت گروه نظارتي بر آن ندارد.         نامطلوب

2

 

 

9-ميزان رضايت هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه

-          بيش از80% از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها وفعاليتهاي گروه رضايت دارند. مطلوب

-         بين 80-60  % از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.

                                                                                              نسبتاً مطلوب

-         كمتراز 60%  از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.نامطلوب

2

 

 

10-ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه

-           بيش از 80 % از اعضاي دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند. مطلوب

-           بين 80-60 %  از دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.    نسبتاً مطلوب

-           كمتراز 60 %  از دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.        نامطلوب

2

 

 

 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

11-مستندات شرح وظايف هيأت علمي

- شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود است و مديريت گروه بر آن نظارت دارد.

                                                                                                مطلوب

- شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود نيست ولي نظارت مديريت بر اساس مستندات موجود دانشگاه است.                                                                    نسبتاً مطلوب

- مستندات شرح وظايف در گروه وجود ندارد و مديريت گروه نيز به آن اشراف ندارد.

                                                                                                                                نامطلوب

2

 

 

12-انجام مستمر ارزيابي دروني گروه

-           ارزيابي دروني بطور مستمر انجام مي شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال ميشود.                                                                                        مطلوب

-           ارزيابي دروني براساس درخواست مسئولين دانشگاه انجام مي شود و گزارش آن ارسال ميگردد.                                                                                       نسبتاً مطلوب

-           انجام ارزيابي دروني در گروه مورد توجه نمي باشد.                                       نامطلوب

2

 

 

13-گزارش عملكرد و فعاليت هاي آموزشي در گروه

-         هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه و به دانشكده ارائه ميگردد.                                                                                                                      مطلوب

-         هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه ودر گروه نگهداري ميشود.                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-         گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي گروه تهيه نمي شود.                                 نامطلوب

2

 

 

14-دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

-           بيش از 80 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.

                                                                                                مطلوب

-             بين 80-60  درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.نسبتاً مطلوب

-          كمتراز 60 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.

                                                                                              نامطلوب

 

1

 

15-دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي

-          بيش از 80 درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.مطلوب

-          بين 80-60  درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.                                                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-          كمتراز 60 درصد از دانشجويان در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند. نامطلوب

 

1

 

امتياز

26  (مطلوب)

 

 

 

 

3-1- ملاك برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه

اين ملاك براساس برنامه جامع گروه براي توسعه و رشد رشته ها و دانشجويان تحصيلات تكميلي و دانشجويان خارجي تنظيم گرديده است . ارزيابي اين ملاك با توجه به ميزان رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشجويان خارجي و تاسيس رشته هاي جديد در 5 سال اخير صورت مي گيرد . امتياز اين ملاك .........9......مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز معيني خواهد بود. اطلاعات مربوط به اين ملاك توسط مدير گروه و اسناد و مدارك موجود جمع آوري مي شود.

3-0=نامطلوب

6-3.1=نسبتا مطلوب

9-6.1=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

3

نسبتاً مطلوب

1.5

نامطلوب

0

1-ميزان رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي در 5 سال اخير

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي بيش از 50 درصد نسبت به قبل مي باشد.   مطلوب

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي به ميزان 30تا50 درصد نسبت به قبل مي باشد.                                                                                                                                           نسبتاًمطلوب

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي كمتر از 30 درصد نسبت به قبل مي باشد.  نامطلوب

 

 

0

2-تعداد دانشجويان خارجي

-          تعداد 5 – 4 دانشجوي خارجي جذب رشته هاي گروه شده است.                   مطلوب

-          بين 3-1 دانشجويان خارجي جذب رشته هاي گروه نشده است.                      نسبتاًمطلوب

-           دانشجوي خارجي در گروه پذيرش نشده است.                                             نامطلوب

 

 

0

3-تاسيس رشته هاي مبتني بر نيازهاي منطقه در 5 سال اخير

-     بيش از 80 درصد رشته هاي جديد مبتني بر نيازها ي منطقه بوده است.               مطلوب

-      بين 60 -80 درصد  رشته هاي جديد مبتني بر نيازها ي منطقه بوده است.            نسبتاًمطلوب

-     كمتر از 60 درصد  رشته هاي جديد مبتني بر نيازهاي منطقه بوده است.              نامطلوب

 

1

 

امتياز

1 (نامطلوب)


4-1 ملاك ،روند توسعه منابع گروه

اين ملاك براساس برنامه توسعه نيروي انساني متخصص ،فضاي آموزشي، امكانات و تجهيزات در 5 سال اخير تنظيم گرديده است . ارزيابي اين ملاك با توجه به ميزان جذب اعضاي هيأت علمي و تعداد آزمايشگاه ها و وسايل خريداري شده صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك ...........10............. مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و اسناد و مدارك موجود جمع آوري مي شود.

3033-0=نامطلوب

6.67-3.34=نسبتا مطلوب

10-6.68=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-روند توسعه تعداد اعضاي هيأت علمي

- براي بيش از 80 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است. مطلوب           

 - در مورد 80-60 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است. نسبتاً مطلوب

- در مورد كمتر از 60 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است. نامطلوب

 

 

 

0

2-روند تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي در 5 سال اخير

- بيش از 80 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                 مطلوب

- بين 80-60 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                               نسبتاً نامطلوب

- كمتر از 60 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                               نامطلوب

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3-تدوين برنامه توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه در 5 سال آينده

-         به منظور توسعه نيروي انساني متخصص، گروه جلسات وي‍ژه تشكيل و نياز ها تعيين مي گردد.                                                                                                                                مطلوب

-        توسعه نيروي انساني متخصص در گروه تابع نظرات مدير گروه است و در مواقع لازم اقدام ميشود.                                                                                                                     نسبتاً مطلوب

-         اقدام خاصي در مورد توسعه نيروي انساني متخصص.در گروه انجام نمي شود.                نامطلوب

 

1

 

4-تدوين برنامه مدون براي توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه

- به منظور توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه جلسات ويژه تشكيل و برنامه ريزي صورت مي گيرد.                                                                                                                 مطلوب

-             توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ريزي مدير گروه انجام مي شود.                                                                                                   نسبتاً مطلوب

-         برنامه ريزي مشخصي در مورد توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه صورت نميگيرد.                                                                                                نا مطلوب

2

 

 

5-روند توسعه منابع فيزيكي، امكانات و تجهيزات در 5 سال اخير

-          بيش از 80 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است.       مطلوب

-          بين 60-80 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است       نسبتاً مطلوب

-          كمتر از 60 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است.    نا مطلوب

 

 

0

امتياز

3 (نامطلوب)


5-1 آيين نامه ها و مصوبات گروه

اين ملاك براساس آيين نامه هاي آموزشي، پژوهشي، پايان نامه ها و انضباطي كه توسط دانشگاه و يا در جلسات اعضاي گروه تدوين مي شود، تهيه شده است. ارزيابي اين ملاك بر اساس تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات آموزشي ، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پژوهشي، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات انضباطي و تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پايان نامه ها  صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك ............8............ مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و هيأت علمي  جمع آوري مي شود.

2.66-0=نامطلوب

5.33-2.67=نسبتا مطلوب

8-5.24=مطلوب

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-وجود آيين نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس و پايان نامه ها

- در شروع سال تحصيلي جلسات براي توزيع دروس و ضعيت اساتيد راهنما و مشاورين پايان نامه ها تشكيل مي گردد.                                                                            مطلوب

 - توزيع دروس و وضعيت اساتيد راهنماي پايان نامه ها در برنامه ثابت تنظيم گرديده و در شروع سال تحصيلي به آن عمل مي شود.                                                        نسبتاً مطلوب

- گروه برنامه مدوني براي توزيع دروس و پايان نامه هاي دانشجويي ندارد               نامطلوب

 

2

 

 

2-اجراي آيين نامه ها و مفاد آن توسط مدير گروه

-          مدير گروه در خصوص اجراي كليه قوانين و مقررات گروه نظارت كامل دارد.مطلوب

-          مدير گروه در خصوص اجراي بعضي ازقوانين و مقررات گروه نظارت كامل دارد.

                                                                                                نسبتاً نامطلوب

-     مدير گروه در خصوص اجراي قوانين و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد.  نامطلوب        

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3-وجود دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان

-           دستور العمل نحوه نگارش پايان نامه هاي دانشجويان توسط گروه تنظيم و تدوين گرديده است.                                                                                                                       مطلوب

-           - براي راهنماي پايان نامه از دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه موجود در دانشگاه استفاده مي شود.                                                                                      نسبتاً مطلوب

-           گروه دستورالعمل خاصي براي نگارش پايان نامه در نظر ندارد.                      نا مطلوب

 

 

0

4-رعايت و پايبندي اعضاي هيأت علمي و كاركنان به آيين نامه ها و ضوابط موجود

- كليه اعضاي هيأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانين و مقررات گروه مي دانند.                                                                                                مطلوب

- برخي از اعضاي هيأت علمي و كاركنان خود را موظف به اجراي قوانين و مقررات گروه ميدانند.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- آيين نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشكده و گروه مورد توجه اعضاي گروه نمي باشد. نامطلوب

2

 

 

امتياز

6  (مطلوب)


 

6-1 مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

اين ملاك براساس جلسات آموزشي و پژوهشي به منظور تنظيم برنامه ها، سزفصل ها، تهيه تقويم زماني كلاس ها، بررسي پايان نامه هاد و طرح هاي پژوهشي و مشاركت اعضاي هيأت علمي در اين جلسات تدوين مي شود. ارزيابي اين ملاك بر اساس تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي اعضاي شركت كننده در اين جلسات صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك .........8............... مي باشد. جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با هيأت علمي جمع آوري مي شود.

2.66-0=نامطلوب

5.33-2.67=نسبتا مطلوب

8-5.34=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-نحوه مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي آموزشي

-        تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي با مشاركت كليه اعضاي هيأت علمي در شوراي گروه تنظيم مي شود.                                                                                                مطلوب

-        تقويم آموزشي گروه در شروع سال تحصيلي توسط مدير گروه تنظيم و به اطلاع اعضاء رسانده ميشود.                                                                                                                     نسبتاً مطلوب

-        هر يك از اعضاء درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطلاع مدير گروه مي رساند                                                                                                                       نامطلوب

 

 

1

 

2-ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه هاي آموزشي و سر فصل دروس

-        بيش از 80 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سر فصل هاي دروس مشاركت دارند.                                                                                         مطلوب

-        بين 80-60 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت دارند.                                                                                                                       نسبتاً مطلوب

-        - كمتر از 60 درصد از اعضاي هيأت علمي در تنظيم برنامه ها و سرفصل هاي دروس مشاركت دارند.                                                                                         نامطلوب

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3-نظارت شوراي گروه برنحوه ارائه دروس و تشكيل منظم كلاس ها و مسائل آموزشي ترم جاري

-        تشكيل حداقل يك جلسه در پايان ترم به منظور بررسي وضعيت آموزشي با حضور اعضاي هيأت علمي                                                                                                       مطلوب

-        تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسي وضعيت آموزشي با حضور برخي از اعضاي هيأت علمي                                                                                                              نسبتاً مطلوب

-        به منظور بررسي مسائل آموزشي و ارتقاء كيفيت آموزش مشاركتي بين اعضاء و مدير گروه صورت نمي گيرد.                                                                                                   نامطلوب

 

1

 

4-معيار هاي كيفيت پايان نامه و طرح هاي پژوهشي

-          علاوه بر آيين نامه دانشكده ، گروه نيز براي ارتقاء كيفيت پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي مقررات خاصي را تدوين كرده است .                                                    مطلوب

-          آيين نامه هاي دانشكده و دانشگاه براي پاين نامه ها رعايت مي گردد.          نسبتاً مطلوب

-          براي ارتقاء كيفيت پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي سياست ويژه ايي در گروه اتخاذ نگرديده است                                                                                                                        نامطلوب

 

 

0

امتياز

4  (نسبتا مطلوب)

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – 1 امكانات مالي مورد نياز گروه

اين  ملاك  براساس بودجه و اعتباراتي كه گروه از دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط جذب مي كند تدوين مي گردد. ارزيابي اين ملاك با توجه به ميزان تخصيص بودجه از محل دانشكده ، دانشگاه، تعداد قراردادها  صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك .........10...

مي باشد و هر نشانگر به تناسب اهمييت داراي امتياز معيني است. جمع آوري اطلاعات از طريق اسناد و مدارك موجود در گروه و نظر خواهي از مدير گروه  بعمل خواهد آمد.

3.33-0=نامطلوب

6.67-3.34=نسبتا مطلوب

10-6.68=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-اعتبار مالي مشخص گروه از طريق دانشكده و دانشگاه

-         بيش از 80 درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين مي شود.                                                                                                                                    مطلوب

-          بين 60- 80 درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين مي شود.

                                                                                                 نسبتاً مطلوب

-          اعتبار تخصصي داده شده براي گروه از محل دانشكده و دانشگاه بسياركم است.                                                                                                                                            نامطلوب

 

 

 

0

2-جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه

-         50 درصد از نياز هاي مالي گروه از محل طرح ها و قرارداد هاي خارج از دانشگاه تأمين ميشود.                                                                                                      مطلوب

-         بيش از 80 درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين مي شود.

                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

-        كمتر از 80 درصد از نياز هاي گروه از محل بودجه تخصصي دانشكده تأمين ميشود.                                                                                                                          نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3-وجود برنامه مالي گروه در جهت هزينه كردن بودجه گروه

-           گروه برنامه مالي دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مشخصي براي صرف هزينه ها دارد و در هزينه كردن بودجه به الويت ها توجه دارد.                                                         مطلوب

-           گروه براساس تخصص اعتبار برنامه ريزي مي نمايد.                                       نسبتاً مطلوب

-           هيچ برنامه مدوني به منظور هزينه اعتبارات گروه وجود ندارد.                        نامطلوب

 

1

 

4-كفايت بودجه گروه براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز

-           بودجه گروه بيش از 70 درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين مي كند.                                                                                                                                               مطلوب

-           بودجه گروه حدود 50درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين مي كند   نسبتاً مطلوب

-           بودجه گروه كمتر از 20 درصد از امكانات و تجهيزات گروه را تأمين ميكند. نامطلوب

 

 

0

 5-سرانه هزينه هاي آموزشي به تفكيك دانشجو، دوره ها و رشته ها

سرانه هزينه هاي آموزشي با توجه به ماهيت گروه در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب تعين مي شود

 

 

0

جمع امتياز:

1  (نامطلوب)

 


8-1 ملاك، فعاليت هاي برون دانشگاهي

 اين ملاك در راستاي همكاري اعضاي هيئت علمي با دستگاه هاي ذيربط از قبيل شركت در اجراي طرح هاي پژوهشي و ارائه دروس تنظيم گرديده است. ارزيابي اين ملاك بر اساس تعدادساعات شركت اعضاء در جلسات، تعدادطرح هاي اجراء شده ويا در حال اجرا و قراردادهاي همكاري با سازمان هاي ذيربط صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك ...14.. مي باشد. هر نشانگر داراي امتياز معيني است. اين ملاك با نظر اعضاي هيأت علمي و مدير گروه تكميل مي گردد.

4.66-0=نامطلوب

9.33-4.67=نسبتا مطلوب

14-9.34=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نا مطلوب

0

1-تعداد اعضاي هيئت علمي كه در مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها با ساير گروه هاي دانشكده و دانشگاه همكاري دارند

-       25 درصد از اعضاي هيئت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند                 مطلوب

-       25تا 50 درصد از اعضاي هيئت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند.                 نسبتأ مطلوب

-          بيش از 50 درصد از اعضاي هيئت علمي در اجراي طرح ها و پايان نامه ها با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند.  نامطلوب

 

 

0

2-تعداد اعضاي هيئت علمي كه در ارائه دروس با ساير دانشكده ها و دانشگاه و سازمان هاي ذيرربط همكاري دارند

-            25 درصد از اعضاي هيئت علمي در ارائه دروس با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند.                                                  مطلوب

-            25تا 50 درصد از اعضاي هيئت علمي در ارائه دروس  با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند.                                  نسبتاً مطلوب

-            بيش از 0 5 درصد از اعضاي هيئت علمي در ارايه دروس با ساير گروه هاي آموزشي دانشكده ، دانشگاه و ساير سازمان هاي ذيربط همكاري دارند.                                                نامطلوب

 

 

2

3-ميزان همسويي فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رسالت و اهداف گروه و تخصص آن ها

-            بيش از 70 درصد از فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي دارد.                                                                                                                                مطلوب

-          بين 50 تا 70 درصد از فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي دارد.                                                                                                                        نسبتاً مطلوب

كمتر از50 درصد از فعاليت هاي برون گروهي اعضا با رشته تخصصي آن ها هماهنگي دارد.                                                                                                نا مطلوب

 

 

0

4-تعداد اعضاي گروه كه در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت مي نمايند.

-          كليه اعضاي هيئت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت مي نمايند.                                                                                                                      مطلوب

-          2/1 اعضاي هيئت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت مي نمايند.                                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-          3/1 اعضاي هيئت علمي در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيرربط و انجمن ها شركت مي نمايند.                                                                                         نا مطلوب

 

 

0

5-ميزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه هاي ذيرربط از طريق همكاري اعضاي هيئت علمي

-           بيش از 50 درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود.                                                                                     مطلوب

-         بين 25 تا 50 درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

-          كمتر از25 درصد از اعتبارات گروه از طريق همكاري با ساير سازمان ها تأمين مي شود                                                                                                                                  نا مطلوب

 

 

0

6-تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه درجلسات ساير سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاوره اي شركت مي كنند.

-        در هفته بين 20 تا 30 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در شركت جلسات خارج از گروه صرف مي شود.                                                                                مطلوب

-    در هفته بين 10 تا20 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در شركت جلسات خارج از گروه صرف مي شود.                                                                                        نسبتأ مطلوب

-        در هفته  كمتر از 10 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در شركت جلسات خارج از گروه صرف مي شود.                                                                                        نا مطلوب

 

 

0

7-تعداد ساعاتي كه اعضاي گروه در ساير دستگاها و سازمان ها به فعاليت هاي خارج از تخصص خود مي پردازند.

-            در هفته كمتر از 10 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در فعاليت هاي خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                                مطلوب

-    در هفته بين 10 تا 20 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در فعاليت هاي خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                      نسبتأ مطلوب

-        در هفته بيشتر از 20 درصد از وقت اعضاي هيئت علمي در فعاليت هاي خارج از تخصص خود اختصاص دارد.                                                                                      نا مطلوب

 

 

0

جمع امتياز:

2 (نامطلوب)

جمع امتياز عامل اول:

105

درصد امتياز كسب شده:

51  (49%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت و اهداف گروه

50

100

مديريت گروه

87

100

برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع

11

100

روند توسعه منابع

30

100

آئين نامه ها و مصوبات گروه

75

100

مشاركت اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي

50

100

امكانات مالي

10

100

فعاليت هاي برون دانشگاهي

14

100

 

 

 

                                               عامل رسالت، اهداف و جايگاه سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بر اساس بررسي كلي وضع موجود نكات ذيل نتيجه گيري شده است:

 

نقاط قوت گروه: مجموعه منابع  و توانمندي هاي داخل سازمان است كه سازمان را در جهت نيل به اهداف خود ياري مي نمايد.

 

نقاط قوت ها

راهكار مدير گروه

راهكار معاون آموزشي و رياست دانشكده

راهكار حوزه ستادي دانشگاه

راهكار دانشگاه و وزارتخانه

با توجه به نداشتن گروه مشخص استفاده از تمام ظرفيت جهت اجراي وظايف محوله گروه

تلاش براي حفظ و ارتقاء ظرفيت موجود و جذب نيروهاي هيئت علمي و كارشناس ارشد متخصص

 

 

برخورداري دانش آموختگان از دانش لازم،مهارت كافي و احساس مسئوليت پذيري بالا

تلاش جهت حفظ و ارتقاء ظرفيت موجود

 

 

رعايت سرفصل دروس ارائه شده و داشتن طرح درس و تناسب رشته هاي تحصيلي با تخصص گروه

افزايش نظارت EDO  بر موارد ذكر شده

 

 

فعاليت پژوهشي اعضاي هيئت علمي (طرح هاي پژوهشي،تاليف و ترجمه كتاب، تعداد مقالات چاپ شده،عضويت در سمينارها و كنفرانس ها)

تلاش براي فراهم كردن بستر مناسب جهت افزايش فعاليت هاي پژوهشي

تشويق اعضاي هيئت علمي و فراهم كردن بستر مناسب براي شركت در كارگاه هاي لازم

 

 

ويژگي هاي هيئت علمي (محدوده سني، استخدام رسمي،ترفيع سالانه)

توجه و اهتمام به جذب نيروهاي جوان و با انگيزه در مدارج بالا

 

 

درصد بسيار پايين دانشجويان مشروطي و ريزشي،فارغ التحصيل شدن به موقع

نظارت و كنترل بيشتر اساتيد مشاور بر دانشجويان تلاش براي اجرايي شدن آئين نامه استاد مشاور جهت حق الزحمه اعضاي هيئت علمي به منظور افزايش انگيزه آنان براي بررسي دقيق تر دانشجويان

 

 

تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي و مشاركت نماينده دانشجويان در برنامه آموزشي

-ارتقاء تعامل دانشجويان با كميته تحقيقات جهت افزايش ارتباط با اعضاي هيئت علمي

-اعلام برنامه زمان بندي توشط اعضاي هيئت علمي به دانشجويان جهت ارتباط بيشتر و مدون تر

-مشاركت بيشتر دانشجويان در بحث هاي علمي كلاس

 

 

علاقه بالاي دانشجويان به حرفه پرستاري و آگاهي از بازار كار

برگزاري كارگاه هاي آموزشي در خصوص رشته پرستاري و مزاياي آن براي دانشجويان جديدالورود

 

 

 

استفاده از روش تدريس مناسب،ارائه طرح درس،توجه به حيطه هاي يادگيري و تفاوت فردي دانشجويان

-نظارت و كنترل بيشتر EDO

-تشويق اعضاي هيئت علمي به شركت در كارگاه هاي آموزشي

-تهيه Log book  براي گروه در مقطع كارشناسي

 

 

استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان

-برگزاري كارگاه هاي آشنايي با وسايل كمك آموزشي

-تهيه وسايل كمك آموزشي جديد

-تشويق اعضاي هيئت علمي به تدريس حداقل 20% از حجم درسي بصورت مجازي

 

 

انجام درست فرآيند ارزشيابي تشخيصي،تكويني واستاندارد پاياني از دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي 

-شركت اعضاي هيئت علمي در  كارگاه هاي آموزشي

-ارائه گزارش توسط اعضا به EDO  دانشكده و نظارت و كنترل بيشتر EDO

 

 

 

بررسي نتايج ارزشيابي هيئت علمي و ارزشيابي دانشجويان و اعمال تشويق با كسب بالاترين ميانگين و اعلام به دانشگاه

معرفي اعضاي هيئت علمي با بالاترين امتياز به دانشگاه جهت ايجاد انگيزه و رقابت براي ارتقاء سطح آموزش دانشكده

 

 

درصد بالاي جذب و استخدام مرتبط با رشته تحصيلي دانش آموختگان در بازار كار

تلاش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش تئوري و باليني دانشجويان

 

 

رضايت مديران از سطح دانش و مهارت تخصصي و علاقه به كار دانش آموختگان

تلاش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش تئوري و باليني دانشجويان و ايجاد انگيزه شغلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط ضعف گروه: مجموعه اي از عوامل داخل سازماني مي باشد كه مانع از تحقق اهداف سازمان مي گردند.

نقاط ضعف ها

راهكار مدير گروه

راهكارمعاون آموزشي ورياست دانشكده

راهكار حوزه ستادي دانشگاه

راهكار دانشگاه و وزارتخانه

نداشتن گروه، عدم گسترش رشته در مقاطع ارشد پرستاري ، نداشتن امكانات مالي متخصص گروه

اعلام نياز در فراخوان جهت جذب نيروي متخصص و بدنبال آن تشكيل گروه

 

 

عدم تناسب رشته هاي تحصيلي با تعداد اعضاي هيئت علمي، تعداد كارشناسان و منابع مالي اختصاص داده شده

-توجه به اعلام نيازهاي فراخوان جهت پذيرش هيئت علمي در رشته هاي كه هيئت علمي ندارند.

-جذب نيروهاي كارشناسي ارشد به عنوان كارشناس گروه

-فراهم كردن شرايط و تسهيل انتقال نيروهاي متخصص از بيمارستان ها به دانشكده

 

 

نداشتن دانشجويان تحصيلات تكميلي و نبود پايان نامه ها

تلاش براي تدوين Cory Colon  كوري كولون آموزشي جديد توسط اعضاي هيئت علمي جهت پيشنهاد به وزارت خانه براي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

 

نداشتن فعاليت هاي اجرايي اعضاي هيئت علمي در سطح دانشگاه

در حوزه تصميم گيري و اجرايي دانشكده نمي باشد.

 

 

نداشتن دانشجويان بورس تحصيلي و تحصيلات تكميلي

تلاش براي تدوين Cory Colon  كوري كولون آموزشي جديد توسط اعضاي هيئت علمي جهت پيشنهاد به وزارت خانه براي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي و بورس تحصيلي

 

 

نبود فعاليت هاي پژوهشي به دليل نداشتن دانشجويان تحصيلات تكميلي

بدنبال پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين امر محقق مي شود.

 

 

عدم رضايت دانشجويان از امكانات رفاهي

هماهنگي وتعامل باحوزه معاونت فرهنگي و توسعه دانشگاه جهت گرفتن امكانات رفاهي ( سالن هاي ورزشي ، استخر و غيروه )

 

 

كمبود فضاي آموزشي (كافي نبودن تعداد كلاس هاي درس،سالن جهت برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي و سالن امتحانات)

تلاش براي فراهم شدن بودجه ي لازم از طريق پيگيري هاي شهري و در سطح دانشگاه جهت افزايش ايجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امكانات كامل تر آموزشي

 

 

عدم تناسب فضاي سايت كامپيوتري و تعداد كامپيوتر با تعداد دانشجويان

تلاش براي فراهم شدن بودجه ي لازم از طريق پيگيري هاي شهري و در سطح دانشگاه جهت افزايش ايجاد فضاي آموزشي جديد با دارا بودن امكانات كامل تر آموزشي

 

 

نداشتن دانش اموخته بورس خارج از كشور

با جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي و هيئت علمي در مقطع PHD دستيابي به آن سهل تر مي شود.

 

 

نداشتن برنامه مدون جهت ارتقاء سطح دانش و آشنايي با دانش روز و يافته هاي جديد دانش آموختگان

برگزاري سالانه همايش و سمينار در خصوص مطالب علمي روز و دعوت از دانش آموختگان جهت شركت در همايش ها

 

 

پايين بودن تعداد عناوين كتاب منتشر شده ، مقالات ارائه شده در سمينارها و چاپ شده در مجلات معتبر

-افزايش در جذب عضو هيئت علمي

-فراهم كردن بستر مناسب (ايجاد گروه پرستاري و پذيرش دانشجو تحصيلات تكميلي)

 

 

نداشتن پايان نامه به علت نبود دانشجويان تحصيلات تكميلي

بدنبال پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين امر محقق مي شود.

 

 

عدم بر گزاري سمينارها و همايش توسط گروه

تلاش براي جذب اعضاي هيئت علمي و نيروهاي كارشناسي ارشد متخصص در گروه

 

 

نداشتن سياست مشخص در رابطه با توليدات علمي و ارائه نتايج حاصل از تحقيقات اعضاي هيئت علمي

در حوزه اختيارات اجرايي معاونت فناوري اطلاعات دانشگاه مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم انداز گروه: چشم انداز شرايط وقوع و تحقق رسالت سازماني را به نمايش گذاشته و باعث ايجاد انگيزش در مجموعه و دريافت كنندگان خدمات مي گردد.

حضور پرستاران با توانمندي هاي پايين علمي و عملي بر كيفيت مراقبت از بيمار اثر مي گذارد. لذا در ارائه طرح درس واحدهاي تئوري و عملي تأكيد بر آموخته هايي مي شود كه دانشجو در آينده قادر خواهد بود به طور ملموس تري آنها را به كار بندد. لذا تآكيد بر نكات كاربردي در حوزه آموزشي مي تواند در تربيت پرستاراني مؤثر، مفيد و توانمند  هدف كلي گروه باشد.

 

 

فرصت هاي گروه: مجموعه اي از امكانات بالقوه خارج از سازمان كه در صورت بهره گيري از آنها توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت.

نظام بهداشتي درماني كشور نيازمند تربيت افرادي با ديد و نگرش مطلوب نسبت به اهميت تقدم بهداشت بر درمان است. با ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان مي توان بار سنگين بخش درمان و چالش هاي موجود را كاهش داد. با اجراي طرح هاي متعدد بهداشتي در سطح ملي، پرستاران فرصت اشتغال و ارائه خدمات در بخش بهداشت كشور را نيز همانند بخش درمان خواهند داشت.

 

 

راهبردها و استراتژي هاي گروه: مجموعه اي از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده خود مي شوند

1-     افزايش تعداد گروه به حد مطلوب با توجه به ايجاد دوره كارشناسي ارشد

2-     افزايش سطح تحصيلات اعضاي گروه از كارشناسي ارشد به مقطع PhD

3-     تعامل با دانشگاه هاي بزرگتر در زمينه علمي پژوهشي كه در اين زمينه نشست اوليه با دانشگاه تهران گذاشته شده است

4-     جذب افراد جديد هم مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه توانايي كار بالين را داشته باشند

5-     برگزاري سمينارهاي كشوري مرتبط با گرووه در سال 93 و هر ساله كه به تصويب شوراي آموزشي و پژوهشي رسيده است.

6-      برگزاري سمينارهاي مختلف آموزشي در سطح استان

7-     تأليف كتاب هاي جديد مرتبط با كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

8-     تعامل بين بخشي بين مسئولين دانشكده با مسئولين مراكز درمان استان

9-     تعامل بين دانشكده پرستاري با ساير دانشكده هاي استان

10- پيشنهاد رشته هاي جديد كارشناسي ارشد پرستاري

11- پيشنهاد پذيرش دانشجو در مقطع دكتري

12- شركت اعضاي گروه در جلسات مشاوره اي سازمان هاي ذيربط و انجمن ها

13-  همكاري در فعاليت هاي اجراي بالاتر از سطح گروه

14- عضويت در انجمن هاي علمي (داخلي و خارجي)

15- عضويت در شوراي خارج از گروه در سطح دانشكده و دانشگاه

16-  پذيرش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي

17- افزايش تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي

18- افزايش جذب و استخدام اعضاي هيئت علمي و كارشناسان متناسب با تعداد دانشجويان

19- اختصا ص دادن منابع مالي لازم  جهت تامين نياز هاي آموزشي و رفاهي دانشجويان

20- ايجاد فضاي آموزشي مناسب، گسترس فضاي فيزيكي كتابخانه و تعداد كتاب هاي مرجع و مجلات علمي

21- ايجاد فضاي سايت كامپيوتري و سيستم رايانه اي متناسب با تعداد دانشجويان

22- ايجاد پايگاه هينترنتي جهت ارائه نتايج حاصل از تحقيقات اعضاي هيئت علمي و توليدات علمي

 

ذينفع ها: افراد يا سازمان هايي هستند كه به نوعي از فعاليت هاي سازمان متاثر مي شوند و مي توانند تقويت كننده يا مانع موفقيت سازمان شوند. به عبارت ديگر ذينفعان افراد يا گروههايي هستند كه براي رسيدن به بخشي از اهداف يا نيازهاي خود به سازمان وابسته اند و سازمان نيز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر مي شود.

 

 

ذينفعان دروني:اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، رئيس دانشكده، معاونت هاي دانشكده ، گروه هاي آموزشي ، كاركنان دانشكده، مركز آموزش مداوم، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

 

ذينفعان بيروني: جامعه، سياستگزاران، هيات امناي دانشگاه، سازمان ها و ادرات اعم از خصوصي و دولتي، NGO ها، گروههاي علمي و دانشگاه هاي علوم پزشكي، مركز تحقيقاتي غير وابسته به دانشگاه و دانشكده ، مراكز بهداشتي درماني، سازمانهاي خصوصي (مراكز درماني، درمانگاه ها و مراكز خيريه)

 

 

ذينفع ها مستقيم: دانشجويان پرستاري

 

 

ذينفع ها غيرمستقيم: سيستم آموزش و درمان و بيمارستان ها و مراكز درماني و در نهايت تمامي افراد جامعه

 

 

 

 

 

 

پيشنهادها:

 

گروه داخلي و جراحي پيشنهادات زير را دارد:  

 

گروه:

1-     ارتقاء مرتبه علمي مربيان به رتبه استادياري

2-     ارتقاء درجه علمي اعضاي هيئت علمي به مقطع Ph.D.

3-     جذب عضو هيئت علمي جديد با مقطع Ph.D.

4-     تغيير فضاي اموزشي جديد مرتبط با گروه

 

دانشكده:

 

1-ايجاد دوره كارشناسي ارشد با گرايش هاي مختلف

2-استفاده از فرصتهاي مطالعاتي داخل وخارج كشور

3-تغيير ساختار فيزيكي دانشكده

 

دانشگاه:

 

1- وجود هماهنگي در بين دانشكده هاي مختلف

2- توجه كافي نسبت به تخصيص اعتبارات و تجهيزات به دانشكده هاي پرستاري و مامائي با توجه به كليدي

بودن اين رشته

3-مساعدت و همكاري در فراهم كردن شرايط انتقال نيروي متخصص پرستاري از بيمارستان به دانشكده

 

 

نظام آموزش پزشكي:

 

1-     توجه بيشتر نسبت به حرفه پرستاري و عدم اجراي طرحهاي كارشناسي نشده در پرستاري

2-     ضرورت توجه به اجراي نقشهاي مختلف پرستاري در سيستم آموزش و درمان كشور

 

پيگيري نتايج

 

تمام اطلاعات بدست آمده در گروه در حال بررسي است و جنبه خارجي آن كه مربوط به تغييراتي است كه از محدوده اختيارات واحد آموزشي خارج است به سطوح بالاتر (دانشگاه) ارجاع خواهد شد.

 

 

1397/03/27
Powered by DorsaPortal