دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
سال 1396

بسمه تعالي

گزارش عملكرد EDO دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل در سال 96

طرح دوره، طرح درس و آزمون ها

ارسال راهنما و فرم هاي طرح دوره و طرح درس و شناسنامه سوالات به اساتيد

مشاوره با اعضاي هيئت علمي در خصوص نحوه تكميل فرم هاي مربوطه

تعداد طرح دوره ارائه شده  در 961(15) در 962(16)

تعداد طرح درس ارائه شده در 961(199) در 962(272)  

جمع آوري مستندات )طرح دوره و درس ( و تهيه بايگاني

بررسي و  ارزيابي ساختاري طرح درس و طرح دوره  توسط EDO

ارائه بازخورد طرح دوره و طرح درس ارزيابي شده به اساتيد

انجام فرايند مميزي طرح درس و طرح دوره و ارزيابي سوالات آزمون پيشرفت تحصيلي نيمسال هاي 951 و 952  توسط كارشناسان EDC

 مجوز صدور گواهي طرح درس و دوره از EDC

تشكيل كميته هاي ارزشيابي و اعتباربخشي و برنامه ريزي درسي   

 قرار دادن دستورالعمل ها و فرم طرح دوره و درس و شناسنامه سوالات و چك ليست ارزيابي ساختاري و

محتوايي در سايت EDO دانشكده

جشنواره شهيد مطهري

ارائه مشاوره به اعضاي هيئت علمي در مورد نحوه آماده سازي و اجراي فرآيندهاي آموزشي

مكاتبه با اعضاي هيئت علمي جهت ارائه فرآيندهاي آموزشي خود به EDO

اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي در خصوص زمان جشنواره شهيد مطهري97  و ارائه فرآيندها و مقالات از طريق مكاتبات

جمع آوري و تهيه مستندات مربوط به تاييد و اجراي فرآيند خانم دكتر نظري تحت عنوان"آموزش همتايان برنامه ريزي شده ، جايگزيني براي پركردن خلاء مربي در دوره كارورزي بخش مراقبت ويژه دانشجويان پرستاري" 

ارسال مستندات مربوط به فرآيند خانم دكتر نظري  به EDC دانشگاه

ثبت فرآيندها به صورت الكترونيكي

فرآيندهاي ارسال شده به دانشگاه توسط گروه هاي آموزشي ) 1 مورد( به شرح ذيل:

." آموزش همتايان برنامه ريزي شده ، جايگزيني براي پركردن خلاء مربي در دوره كارورزي بخش مراقبت ويژه دانشجويان پرستاري"  خانم دكتر رقيه نظري

استعداد درخشان و المپياد دانشجويي

ارتباط با آموزش دانشكده جهت شناسايي دانشجويان ذينفع

اطلاع رساني به دانشجويان در سايت دانشكده و تابلوي اعلانات جهت معرفي خود

مشاوره در خصوص شرايط استفاده از تسهيلات و امكانات ويژه

مشاوره در خصوص دستوالعمل ها و آيين نامه ها

برگزاري نشست با دانشجويان واجد شرايط  و جديدالورود  جهت اطلاع رساني و  پاسخگويي به سوالات با حضور كارشناس EDC

تشكيل جلسات با دانشجويان

ارائه بازخورد جلسات به EDC دانشگاه

هدايت دانشجويان استعداد درخشان به سمت المپيادهاي دانشجويي

ارزيابي دروني

انجام ارزيابي دروني توسط EDO  

گزارش يك نسخه ارزيابي دروني به EDC  دانشگاه

ارائه گزارش عملكرد 6 ماه اول 96  به EDC

انجام فرايند اعتبار بخشي  و گزارش به EDC

 به روز رساني وب سايت  

ارزشيابي اساتيد

اطلاع رساني به دانشجويان در خصوص زمان ارزشيابي

راهنمايي دانشجويان در مورد نحوه ارزشيابي

تهيه گزارش نهايي ارزشيابي اساتيد و بازخورد به اعضاي هيئت علمي و اساتيد مدعو  

پژوهش در آموزش

جلب مشاركت دانشجويان در انجام پژوهش ها از طريق كميته تحقيقات دانشجويي

جلسه مشاوره به اعضاي هيئت علمي در زمينه پژوهش در آموزش

اطلاع رساني در مورد همايش هاي آموزش پزشكي و نحوه شركت در آن

معرفي مجلات آموزش پزشكي در سايت EDO دانشكده

مكاتبه با اعضاي هيئت علمي جهت ارائه طرح ها و مقالات آموزشي خود به EDO

فراخوان مقالات پژوهش در آموزش جهت شركت در نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي 

توانمندسازي اساتيد

مكاتبه EDO با اعضاي هيئت علمي دانشكده جهت شناسايي نيازهاي آموزشي آنها

استخراج اطلاعات و بازخورد به EDC دانشگاه

نيازسنجي كارگاه هاي 16 گانه بر اساس دستو رالعمل EDC  

مكاتبه با اعضاي هيئت علمي جهت شناسايي افراد علاقه مند به تدريس

اطلاع رساني به كليه اعضاي هيئت علمي جهت راه اندازي سامانه ساعد جهت رسيدگي به پرونده ترفيع سالانه و ارتقاي اعضاء به درجات دانشياري و استادي

ثبت فعاليت ها و رزومه در  سامانه ارزيابي عملكرد دانشگاه ( ساعد)

به روز رساني اطلاعات فردي سامانه ساعد

نيازسنجي درون گروهي جهت برگزاري كارگاه هاي دانش افزايي توسط گروه

تنظيم برنامه پيشنهادي كارگاه و ارسال به EDC دانشگاه

اخذ مجوز از دانشگاه جهت برگزاري كارگاه

اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي جهت مشاركت در كارگاه

نظارت بر اجراي كارگاه در دانشكده

برگزاري كارگاه  طرح توسعه آموزش و فرايند آموزشي

ارائه بازخورد كارگاه هاي برگزار شده به EDC دانشگاه

 

 

برنامه ريزي آموزشي

برگزاري جلسات مستمر گروه پرستاري جهت بازنگري و تدوين برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي اعضاي هيئت علمي و طرح هاي پژوهشي و....

ارسال گزارش صورت جلسات گروه به رئيس دانشكده ها و edo

تدوين لاگ بوك مبتني بر كوريكولوم  در كليه بخش هاي كارورزي در عرصه توسط اعضاي هيئت علمي   و اجرا و نظارت  آن در بالين توسط سوپر وايزر هاي آموزشي دانشكده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/03/27
Powered by DorsaPortal