دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارگاه هاي برگزار شده

 


دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

ليست كارگاههاي برگزار شده

نام كارگاه

تاريخ برگزاري

مخاطبين

مدت زمان كارگاه

مدرسين

دانش پژوهي و طرح توسعه آموزشي

1397/12/21

اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

3 ساعت

دكتر رقيه نظري

آشنايي با انواع روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در آموزش باليني

1397/2/19

مربيان باليني دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي ، سوپروايزرهاي اموزشي بيمارستان ها

6 ساعت

دكتر رقيه نظري

خانم زهرا بهشتي

دكتر فاطمه حاجي حسيني

آشنايي با مباني پزشكي مبتني بر شواهد

1397/3/31

اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

3 ساعت

دكتر سياوش مرادي

طرح درس و دوره

1397/9/19

اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

4 ساعت

دكتر محمدرضا اندرواژ

دكتر مريم نعمتي

دكتر فاطمه حاجي حسيني

كاربرد رايانش ابري در آموزش الكترونيك

1397/11/29

اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

4 ساعت

مهندس فرهاد عارفي نيا

 

 

1397/12/15
Powered by DorsaPortal