دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
اعضاي كميته

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

اعضا كميـته ارزشيابي(برنامه-فراگيران-اساتيد)

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته تحصيلي

خانم زهرا بهشتي

كارشناس ارشد پرستاري

دكتر رقيه نظري

دكتري پرستاري

خانم سوسن ساعت ساز

كارشناس ارشد بهداشت مادر و نوزاد

دكتر لطف الله مهدوي

دكتري انگل شناسي

خانم رزيتا رضايي

كارشناس ارشد پرستاري

دكتر مهري مير حسيني

دكتري علوم تشريح

خانم معصومه محبوبي (دبير كميته)

كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي

 

1397/03/08
Powered by DorsaPortal