دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
اعضاي كميته

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

اعضا كميـته  برنامه ريزي درسي

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته تحصيلي

دكتر رقيه نظري

دكتري پرستاري

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دكتري پرستاري

خانم سوسن ساعت ساز

كارشناس ارشد بهداشت مادر و نوزاد

دكتر بهرام طهماسبي

دكتري مديريت خدمات بهداشتي -درماني

خانم رزيتا رضايي (دبير كميـته)

كارشناس ارشد پرستاري

دكتر مهري مير حسيني

دكتري علوم تشريح

دكتر حميد شريف نيا

دكتري پرستاري

 

 

1397/03/08
Powered by DorsaPortal