دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
سال 97

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني مازندران

دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

برنامه عملياتي دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي سال 97

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1O1

ارتقا  فعاليـتهاي دانش پژوهشي و فرايندهاي نوآورانه از 10 درصد به 30 درصد

 

G1O1A1

 عنوان پروژه:  اطلاع رساني و مشاوره پيرامون مسائل مرتبط با  فعاليتهاي  دانش پژوهي و فرايندهاي نوآورانه

                                                                                                                                          درصد از كل پروژه: 100 درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

تكميل  مطالب مرتبط با دانش پژوهي و فعاليتهاي نوآورانه در سايت دانشكده

15/1/97

30/12/97

30

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

2

تشويق و مشاوره اعضا هيئت علمي به صورت  چهره به چهره

15/1/97

30/12/97

10 

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

3

اصلاح و مشاوره پروپوزالهاي دانش پژوهي اعضا هيئت علمي 

15/1/97

30/12/97

10

5

5

5

5

 

10

10

10

10

10

10

10

 

4

آشنا سازي اساتيد با روند ثبت فعاليتهاي نوآورانه در سايت مربوطه

15/1/97

30/12/97

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

5

اطلاع رساني و هدايت اعضا در زمينه جشنواره شهيد مطهري

15/1/97

30/12/97

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

6

اطلاع رساني در مورد زمان و مكان تشكيل كارگاههاي مرتبط در ساير دانشكده ها به اعضا

15/1/97

30/12/97

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

7

هدايت و مشاوره فردي به اعضا هيئت علمي جديدالورود در مورد فرايندهاي نوآورانه

15/1/97

30/12/97

20

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نياز:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1 O2

ارتقا كيفيت ارزشيابي اساتيد و دانشجويان از 10 درصد به 40 درصد

 

G1O2A1

 عنوان پروژه: ارائه بازخورد  ارزشيابي توسط دانشجو به اساتيد

                                                                                                                                           درصد از كل پروژه: 50   درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

ارائه نتايج ارزشيابي اساتيد  در پايان هر ترم به اساتيد

پايان نيم سال اول و پايان نيم سال دوم

 

45

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

2

تجزيه و تحليل  نتايج ارزشيابي اساتيد  در پايان هر ترم

پايان نيم سال اول و پايان نيم سال دوم

 

45

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

3

رتبه بندي اساتيد از نظرنمره ارزشيابي دانشجو و گزارش به مدير گروه

15/1/97

20/2/97

10

30

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نياز:  

 

 

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1O2

ارتقا كيفيت ارزشيابي اساتيد و دانشجويان از 10 درصد به 40 درصد

 

G1O2A2

 عنوان پروژه:  استفاده از پورتفوليو در كارآموزي و كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري

                                                                                                                                           درصد از كل پروژه: 50   درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

تصميم گيري جهت تغيير نحوه ارزشيابي دانشجويآن از لاگ بوك به پورتفوليو

20/1/97

30/1/97

10

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تشكيل جلسات متعدد جهت تهيه پورت فوليو بخشهاي مختلف كاراموزي و كار آموزي در عرصه

1/2/97

1/4/97

30

 

25

25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

بارگذاري پورتفوليوها در سايت دانشكده و اطلاع رساني به دانشجويان جهت تكثير آنها قبل از ورود به كاراموزي و كااموزي در عرصه

1/4/97

1/5/97

10

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار دادن نمونه اي از يك پورت فوليو تكميل شده در سايت دانشكده به منظور تسهيل در تكميل آنها توسط دانشجويان  

1/5/97

10/5/97

10

 

 

 

 

100