دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
دروس ارائه شده توسط گروه
 

دروس ارائه شده توسط گروه

ردیف

نام درس

مسئول درس

تئوری

عملی

کارآموزی

رشته

مقطع

ترم

1

اصول مهارتهای پرستاری

دکتر حاجی حسینی

5/2

****

1

پرستاری

کارشناسی

1

2

فرآیند آموزش به بیمار

دکتر نظری

5/0

5/0

****

پرستاری

کارشناسی

2

3

مفاهیم پایه پرستاری

خانم بهشتی

2

****

****

پرستاری

کارشناسی

3

4

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

خانم ساعت ساز

5/2

****

****

پرستاری

کارشناسی

3

5

بررسی وضعیت سلامت

دکتر موسی زاده

5/0

5/0

****

پرستاری

کارشناسی

3

6

فناوری اطلاعات در پرستاری

خانم بهشتی

5/0

5/0

****

پرستاری

کارشناسی

3

7

پرستاری بزرگسالان سالمندان 1

خانم رضایی

3

****

****

پرستاری

کارشناسی

4

8

پرستاری اختلالات سلامت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

2

****

****

پرستاری

کارشناسی

4

9

روش تحقیق

خانم بهشتی

1

5/0

****

پرستاری

کارشناسی

4

10

پرستاری سالمندان 2

خانم رضایی

3

****

****

پرستاری

کارشناسی

5

11

پرستاری سالمندان 3

دکتر حاجی حسینی

4

****

****

پرستاری

کارشناسی

6

12

اصول مدیریت خدمات پرستاری

دکتر موسی زاده

2

****

****

پرستاری

کارشناسی

5

13

مراقبتهای پرستاری در منزل

دکتر شریف نیا

2

****

****

پرستاری

کارشناسی

6

14

مراقبتهای پرستاری ویژه

دکتر نظری

3

****

****

پرستاری

کارشناسی

6

15

پرستاری اورژانس دربحران

دکتر نظری

1

5/0

****

پرستاری

کارشناسی

6

16

کارآموزی پرستاری سالمندان 1

دکتر حاجی حسینی

****

****

2

پرستاری

کارشناسی

4

17

کارآموزی سالمندان 2

دکتر شریف نیا

****

****

2

پرستاری

کارشناسی

5

18

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

****

****

2

پرستاری

کارشناسی

5

19

کارآموزی سالمندان 3

دکتر شریف نیا

****

****

2

پرستاری

کارشناسی

6

20

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

دکتر نظری

****

****

1

پرستاری

کارشناسی

8

21

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده

خانم بهشتی

****

****

2

پرستاری

کارشناسی

4

22

کارآموزی اصول وفنون پرستاری

دکتر حاجی حسینی

****

****

1

پرستاری

کارشناسی

2

23

احیا قلبی ریوی پیشرفته

دکتر شریف نیا

5/1

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کاردانی

3

24

احیا قلبی ریوی پیشرفته

دکتر شریف نیا

1

1

***

فوریتهای پزشکی

کارشناسی

2

25

بیماریهای زنان

خانم ساعت ساز

5/0

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کارشناسی

2

26

فوریت داخلی پیشرفته 2

دکتر شریف نیا

5/1

***

***

فوریتهای پزشکی

کارشناسی

3

27

احیا قلبی ریوی پایه

دکتر شریف نیا

5/0

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کاردانی

1

30

فوریت داخلی 2

دکتر شریف نیا

5/2

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کاردانی

3

37

فوریت داخلی پیشرفته 1

دکتر شریف نیا

5/2

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کارشناسی

2

38

نشانه شناسی و معاینات بدنی

دکتر موسی زاده

5/0

5/0

***

فوریتهای پزشکی

کارشناسی

1

39

کارآموزی بخش قلب

دکتر موسی زاده

***

***

1

پرستاری

کارشناسی

5

40

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

دکتر موسی زاده

***

***

1

پرستاری

کارشناسی

3

41

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

دکتر موسی زاده

***

***

5/1

پرستاری

کارشناسی

2

 
1399/10/29
Powered by DorsaPortal