دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
حسابدار و امين اموال
نام:اكبر
نام خانوادگي:هاشمي
شماره تماس:01144221919
داخلي 2234
ساختمان اداري قسمت حسابداري
 

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

 

1-مسئوليت حفظ وحراست و تحويل وتنظيم حساب اموال واوراقي كه در حكم وجه نقد است وهمچنين كالاهاي تحت ابوابجمعي خود بر اساس مقررات وآيين نامه اموال دولتي

2-اختصاص يك شماره براي هريك از اموال منقول غير مصرفي تحت ابوابجمعي با ياعايت طبقه بندي مربوط در ج شماره بربرچسب وثبت آن در دفاتر صورتحساب مربوط

3-ثبت مشخصات كامل اموال غير مصرفي رسيده وفرستاده واحد ابوابجمعي به ترتيب شماره تخصيصي وبر چسب نوع وطبقه اموال در دفاتر مربوط

4- تنظيم پروانه خروج دارائ شماره ترتيب وحاوي مشخصات كامل جهت خروج اموالي كه با رعايت مقررات و مجوز صادر شده از طرف مقامات بطور موقت يا دائم از واحد اداري ذيربط خارج مي شوند

5- تحويل صورتحساب اموال منقول وغير منقول مصرفي رسيده وفرستاده نيمه هرسال تا آخر مهر ماه همان سال وصورت حساب نيمه دوم تا آخر فروردين ماه سال بعد به مديريت مالي

6-تنظيم صورت اموال منقول وغير مصرفي موجود در هر اتاق يا محل با ذكر مشخصات كامل با امضاء خود ويك نفر ديگر از كاركنان ذيربط كه از طرف رييس اداره مربوطه معرفي شده است ونگهداري يك نسخه از صورت اموال نزد خود يك نسخه به كارمند مذكور والصاق نسخه سوم در اتاق يا محل مربوط

7- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام ما فوق

 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal