دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارپرداز
نام:سيد عباس
نام خانوادگي:فياض شهاندشتي
شماره تماس:01144221919
داخلي 232
ساختمان اداري قسمت حسابداري
 

 شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1.دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوط.

2.رسيدگي به درخواست هاي رسيده و امضا برگه ها و دستور خريد آن ها.

3.همكاري در تهيه برگ استعلام بها و تكميل جدول مقايسه اي مربوط.

4.استعلام حداقل بهاي اجناس پيش از خريد و گزارش به سرپرست مربوط.

5.تهيه نمونه كالا و ارائه براي تطبيق با مشخصات آن به سرپرست مربوط.

6.كسب آگاهي دقيق از نرخ و تخفيف اجناس جهت اطمينان از اينكه برابر مشخصات خواسته شده با مناسبترين قيمت تهيه مي شود.

7.ترتيب حمل اجناس خريداري شده و تحويل آن به انبار و دريافت رسيد آن.

8.ارائه يك نسخ از برگ درخواست جنس اعلام عدم موجودي توسط مسئول انبار فاكتور خريد و قبض انبار و يك نسخه از دستورخريد و استعلام بها به امور مالي دانشگاه.

9.تهيه فهرست مواد و كالاهاي خريداري شده با قيمت هاي پرداختي و بررسي چگونگي انطباق اسناد با فاكتور.

10.دريافت تاييديه از متصديان فني و آزمايشگاهي مبني بر انطباق كيفيت اجناس خريداري شده با برگ درخواست.

11.دريافت استعلام بها پس از تامين اعتبار و دريافت تنخواه گردان لازم.

12.تنظيم سند هزينه از اجناس خريداري شده برابر با فاكتور.

13.تصفيه حساب تنخواه دريافتي در هر سال.

14.تهيه گزارش هاي لازم جهت مقام مافوق.

15.انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.

1396/09/17
Powered by DorsaPortal