دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
حسابدار
نام :مجيد
نام خانوادگي: رحيمي
شماره تماس:01144221919
داخلي:235
ساختمان اداري قسمت حسابداري

 شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-تامين اعتبار درخواست هاي خريد كالا ومهر آن ها

2-رسيدگي وتنظيم اسناد هزينه .

3-صدور چكهاي مربط وثبت آنها در دفتر چك

4-صدور برگ هاي حسابداري

5-تحويل چك پس از امضا شدن به كارپرداز ودريافت رسيد

6-تنظيم وكلاسور نمودن سند ها

7-تنظيم وتكميل نمودن فرم هاي تاييدبه مالياتي براي ارسال به وزارت دارائي

8-همكاري در تهيه نامه ها ,بخشنامه ها,دستور العمل ها وطرح تصويب نامه ها

9-مطالعه قوانين بودجه .ساير قوانين ومقررات مالي واظهار نظر در مورد نحوه اجراي آن

10-تهيه گزارش از كار هاي انجام شده به مقام مافوق

11-انجام ساير امور مربط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستو.ر مقام مافوق

1396/09/17
Powered by DorsaPortal