دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
عامل مالي
نام:حسن
نام خانوادگي:كهرودي
شماره تماس:01144221919-01144151223
داخلي:235
ساختمان اداري قسمت حسابداري
 

 شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1.نظارت بر ثبت دفاتر توسط كاركنان واحد و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معين اعتبارات و تعهدات و دفتر كل.

2.نظارت بر تهيه و تنظيم و كنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلافات.

3.نظارت و بررسي پرداخت هاي علي الحساب و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قواقين و مقررات مالي.

4.نظارت بر تعيين سرفصل حسابها و تهيه تراز عمليات تهيه تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها.

5.نظارت و مراقبت بر تنظيم حساب ماهانه و كنترل و ارسال آن با اسناد و مدارك مربوط به مراجع ذيصلاح.

6.راهنمايي و كنترل كار زير مجموعه و بررسي صورت حساب هاي تنظيمي آن ها.

7.رسيدگي اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مالي و حسابداري.

8.نظارت بر حسن اجراي بودجه واحد هاي ذيربط و اتخاذ تدابير و ارائه راهنمايي هاي لازم.

9.نظارت بر تنظيم حساب ماهانه و ارسال آن ها به مراجع ذي صلاح.

10.نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب.

11.نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و استعلام ها.

12.نارت بر حسن انجام خريدهاي مربوط.

13.كنترل و امضا سند هاي هزينه.

14.انجام كليه مكاتبا مالي همراه با چك.

15.تنظيم فرمهاي مالياتي و كنترل ساير فرم ها.

16.تهيه تراز عمليات و پياده سازي آن در فرم هاي ويژه.

17.ارسال تراز عمليات تنظيم شده همراه با مغايرت بانكي به امور مالي.

18.شركت در كميته ها و جلسه هاي مربوط.

19.مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آن ها.

20.انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.

1396/09/17
Powered by DorsaPortal