دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
مسئول كارگزيني
نام:قاسم
نام خانوادگي:رنجبر
شماره تماس:44221919-011
شماره داخلي232
ساختمان اداري قسمت  امور عمومي
 

 

  شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1.      تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مرخصي ، معذوريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

2.      رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ، تبديل وضع استخدامي ، ترفيع ، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه

3.      انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان .

4.      اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر :

5.      تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم .

6.      شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف.

7.      پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات.

8.      مطالعه قوانين و مقررات استخدامي واظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

9.      تخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

10. تهيه گزارشات لازم

11. انجام امورات مربوط به ورود و خروج و تاتيمكس

12. مجمع آوري برگه هاي مرخصي و تهيه كارت مرخصي

13. تهيه و تنظيم آمار دقيق كاركنان

 

 

 

1396/09/18
Powered by DorsaPortal