دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
سال 96

نام دانشكده: پرستاري و پيرا پزشكي آمل

برنامه عملياتي دفتر توسعه آموزش دانشكده در سال 1396

هدف كلي : افزايش به ميزان 30 درصد درشاخص هاي مرتبط با دفتر توسعه آموزش

رديف

هدف اختصاصي

رديف

عنوان پروژه

رديف

اقدام عملياتي هر پروژه

1

توسعه دانش و مهارت اعضا هيئت علمي و مدرسين در خصوص برگزاري دروس به صورت مجازي

1

 طراحي و تدوين محتوي برنامه هاي آموزش مجازي

1

100% اعضاي هيت علمي نحوه برگزاري و تدوين محتوي درسي براي آموزش مجازي را فرا گرفته باشند

2

50% اعضاي هيت علمي محتواي درسي آموزش مجازي را فراهم نموده باشند

3

حداقل  براي30% از دروس دانشكده بعضي جلسات به شكل مجازي ارائه گردند

2

ساماندهي، هدايت و تسهيل پژوهش هاي مرتبط با امور آموزشي و به كارگيري نتايج در جهت پيشرفت فرايند آموزش و ارتقاء دانشگاه و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

1

اجراي طرح هاي تحقيقاتي با محوريت اولويت هاي پژوهش در آموزش

1

تصويب حداقل 3 طرح تحقيقاتي در زمينه پژوهش در آموزش در سال توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده

2

 

انتشار حداقل1 مقاله در زمينه پژوهش در آموزش در سال توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده

 

3

افزايش فرايندهاي مداخله اي در زمينه آموزش فعال، پويا و خلاق

1

اجراي نوآوري در فرايندهاي مداخله اي در حيطه مختلف آموزش به منظور ارتقاء كيفيت

آموزشي و تدوين و ارائه روش هاي جديد آموزشي

1

آشنايي 100% اعضاي هيئت علمي دانشكده به نحوه فرايند نويسي

2

 

تصويب حداقل 3 فرايند مداخله اي در زمينه آموزش

4

پيشنهاد تشكيلات مناسب براي تحقق اهداف و شرح وظايف مركز مطالعات و توسعه

 

 

1

ايجاد و ساماندهي ساختار، فضاي فيزيكي و تشكيلات مناسب و فراهم آوردن فرايند لازم براي ارتقاء مستمر كيفيت و فعاليتهاي مركز مطالعات

1

اختصاص فضاي فيزيكي مستقل براي EDO

2

فراهم نمودن تجهيزات لازم  براي EDO

3

اختصاص يك كارشناس مستقل براي EDO

5

ايجاد و ارتقاء سيستم بهره وري آموزشي

1

تدوين و بازنگري  طرح درس ها و طرح دوره

 

 

 

1

ارائه 100 % طرح درس طرح دوره جهت كليه دروس تئوري در ابتداي هر ترم توسط اعضاي هيت علمي دانشكده

2

ارائه 50 % طرح درس و طرح دوره جهت كليه دروس تئوري در ابتداي هر ترم توسط اساتيد مدعو

 

2

تدوين و بازنگري لاگ بوگ

 

ارائه  لاگ بوگ  براي80%  دروسي كه به شكل كارآموزي و كارورزي برگزار مي گردند در ابتداي هر ترم  به دانشجو

ايجاد و ارتقاء سيستم بهره وري آموزشي

 

1

ارزيابي كيفي آزمون

1

ارزيابي 100% سوالات MCQ ارائه شده توسط اساتيد

2

ارزيابي 100% سوالات تشريحي  ارائه شده توسط اساتيد

2

ارائه شناسنامه سوالات

 

ارائه 100% شناسنامه سوالات توسط اعضاي هيت علمي دانشكده

2

ارائه 80% شناسنامه سئوالات توسط اساتيد مدعو

6

توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و مدرسين

1

اجراي كارگاههاي آموزشي جهت توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و مدرسين بر پايه نيازسنجي ابتداي سال

1

پوشش 100% كارگاه هاي موردنياز براساس نيازسنجي ابتداي سال

2

اجراي كارگاههاي آموزشي جهت توانمندسازي اعضاي هيئت علمي جديد الورود

2

پوشش 100% كارگاه هاي موردنياز براساس نيازسنجي

 

توجه !!  تعداد اهداف اختصاصي ، عنوان پروژه و اقدام عملياتي هر پروژه در جدول فوق قابل افزايش و كاهش مي باشد.

 

1395/11/25
Powered by DorsaPortal