دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
آمار تجهيزات

شماره كلاس

تعداد صتدلي

ويدئو پرژكتور

كامپيوتر

ويژيولايزر

پرده نمايش

وايت برد

ميز استاد

تريبون

اسپليت

كلاس 101

34

1

1

1

1

2

1

1

1

كلاس 102

34

1

1

1

1

2

1

1

1

كلاس103

34

1

1

0

1

1

1

1

1

كلاس 104

34

1

1

0

1

2

1

1

1

كلاس 105

34

1

1

0

1

3

1

1

1

كلاس 201

38

1

1

0

1

4

1

1

1

كلاس 202

70

1

1

1

1

5

1

1

1

كلاس 203

35

1

1

0

1

1

1

1

1

پراتيك

30

1

1

0

1

1

1

0

1

كلاس فناوري

35

1

15

1

1

1

0

1

جمع كل

378

10

24

3

10

22

10

8

10

1395/11/25
Powered by DorsaPortal