دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
شرايط وام گيرندگان


شرايط عمومي وام گيرندگان

ماده 3: دارابودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي براساس اعلام معاونت

ماده 4:‌ دارابودن اولويت نياز مالي به تشخيص معاونت

ماده 5: سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي

شرايط آموزشي

ماده 6: ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز طبق مقررات آموزشي. دانشجويان نيمسال آخر مي‌تواننــد باحداقل نصف واحدهاي مورد لزوم، از تسهيلات مورد نظر بهره‌مند شوند.

انواع و ميزان تسهيلات

الف)) وام تحصيلي و مسكن

ماده 7: وام تحصيلي در سقف اعتبارات مصـــوب هيأت امنا از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مــدت 10ماه در سال و براساس مصوبه هيأت امنا به دانشجويان واجد شرايط، تعلق خواهدگرفت.

ماده 8: وام مسكن به تناسب منابع موجود، به دانشجويان غيربومـــي و دانشجويانـــي كه در خوابگاه‌هاي دانشجويــي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأييد ارايه مي‌نمايند، با رعايت شرايط مندرج در فصل دوم و سوم اين آيين‌نامه به ميزان مصوب هيأت امنا، براي مدت 12 ماه در سال پرداخت مي‌شود.

ماده 9: پرداخت وام تحصيلــي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمــي و پايدار و بورسيــه و يا دريافت‌كننــده كمك تحصيلي از محل‌هاي ديگر ممنوع است.

تبصره)دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيارمي‌نمايند، مي‌توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت مذكور در ماده 7 از وام تحصيلي بهره‌مندگردند.

ماده 10) حداكثــر دوره‌هاي مجاز براي استفاده از وام‌هاي تحصيلــي و مسكــن در طول تحصيــل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير

دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

دوره كارشناسي پيوسته  

حداكثر 9 نيمسال تحصيلي

دوره دكتراي عمومي

حداكثر 14نيمسال تحصيلي 

ب)) وام ضروري:

ماده 12- به دانشجوياني كه در نتيجه رويدادها با مشكل روبرومي‌شوند، با رعايت شرايط مندرج در فصل دوم و سوم اين آيين‌نامه و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌شود، به ميزان مصوب هيأت امنا وام ضروري پرداخت مي‌شود.

ماده 13- به دانشجويان نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي/ قهرمان ورزشي)، نفرات اول تا سوم(مسابقات قرآني)،  نفرات اول تا سوم تيمي و انفرادي المپيادهاي فرهنگي و آزمون‌هاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكــي و داروساز، دانشجويان حادثه ديده در بلاياي طبيعي(سيل و زلزله)، سوانح و تصادفات، مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه و عازم به عمره مفرده و عتبات عاليات يك نوبت وام ضــروري به ميزان دو برابر سقف مجاز براي همه مقاطع تحصيلي قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 14-  وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها درصورت درخواست حداكثر تا سه برابـر سرانـه مصوب هيأت امنا براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين دانشجويان ممتاز و نمونه باتشخيص معاونت و تصويب رييس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

ج)) وديعه‌مسكن:

ماده 15- به دانشجويان متأهل، حداكثــر به ميزان مصوب هيأت امنا و طبق ضوابطي كه توسط صنــدوق تعيين مي‌گــردد، براي تهيه مسكن وديعه‌ مسكن پرداخت مي‌گــردد. در زمان فراغت از تحصيل يا ترك منزل اجاره‌اي و يا به هردليل ديگر، مبلغ اعطايي تماماً به صندوق مستردمي‌گردد.

تبصره 1)دانشجويان دريافت كننده وديعه‌ مسكن ملزم به ارايه و سپردن سفته به ميزان وديعه‌ دريافتي با ضامن معتبر مي‌باشند كه ضوابط آن توسط صندوق تعيين مي‌گردد.

تبصره 2)در صورتي كه زوجين دانشجو باشند، به يك نفر وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.

د)) وام بيمه دانشجويي:

ماده 16- به همه دانشجويان دوره روزانه به استثناي مقاطع تخصصي و Ph.D با رعايت شرايط مندرج در فصل دوم و سوم اين آيين‌نامه و در چارچــوب مقررات قانــون بيمه همگانــي، 50 درصد از سرانــه بيمه درقالب وام، پرداخت مي‌شود.

تبصره)دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، از كار افتادگــي همســر و يا متاركه، فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند، با ارايه اسناد و مدارك قانوني مي‌توانند حسب مورد از مزاياي مذكور در مواد(7) (8) و(15) نيز بهره‌مندگردند.

ماده 17- دانشجويان دوره شبانه در صورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده نمايند كه 50% ديگـر سهم را شخصاً پرداخت‌نمايند.

هـ)) اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان

ماده 18- به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در اثر بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...) حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكلاتي مي‌گردند و يا حايز شرايط خاص مي‌باشند، براي يك‌ بار و پس از معرفي معاونت يا معاونت دانشجويــي و فرهنگي وزارت و دستـور رييس صندوق حداكثر به ميزان مصوب هيأت امنا به صورت كمك بلاعوض پرداخت مي‌گردد.

و)) وام خريد كالا:

ماده 19- به دانشجوياني كه متقاضي خريد از فروشگاه الكترونيك صندوق مي‌باشند، به ميزان مصوب هيأت امنا و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌گردد، وام خريد كالا پرداخت مي‌گردد.

    دوم- وام تحصيلي و مسكن

ماده (11): وام‌ تحصيلي دانشجويان مجرد ماهيانه 000/380 ريال و دانشجويان متأهل ماهيـانه 000/560 ريال مي‌باشد.

تبصـره- به دانشجويان متأهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند 000/90 ريال حق اولاد تعلق‌مي‌گيرد.(حداكثر تا 3فرزند)

ماده (12): وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 000/250 ريال و دانشجويـان متأهـل ماهيــانه 000/500 ريال مي‌باشد.

ماده (13): وام مسكن صرفاً به دانشجويانــي كه در محل سكونت خانواده نبـــوده و يا در خوابگا‌ه‌هاي دانشجويــي سكونت نداشته ‌باشند و اجاره‌نامه مورد تأييد ارايه ‌نمايند،  با رعايت ساير ضوابط پرداخت‌مي‌‌گردد.

 ماده (19): وام ضــروري به دانشجويــان دوره‌ روزانــه كه در نتيجه رويدادهــا با مشكل مالــي روبرومي‌شونــد، حداكثر مبلغ 000/500/1ريال با رعايت ضوابط و طبق جدول امتيازبندي پرداخت‌مي‌شود.

تبصره 1- پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است.

تبصره 2- حداكثر دفعات پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي با رعايت فاصله حداقل 8 ماه به‌شرح ذيل مي‌باشد:

 

مقاطع كارداني، كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته

بار

مقطع كارشناسي‌پيوسته 

بار

مقطع دكتراي عمومي

بار

مقاطع دكتراي تخصصي(Ph.Dو تخصص(دستياران)

 بار

  ماده (20): به دانشجويان ورودي جديــد متقاضي وام ضــروري، درصــورت رعايت حداقل انتخاب واحد، حداكثــر مبلــغ 000/700ريال بدون امتيازبندي وام پرداخت ‌مي‌شود. ماده (21): به دانشجويان مقاطع دكتراي تخصصي Ph.D)) و دستياران تخصصي اعطاي سقف وام ضروري بلامانع‌است.

ماده (22): به دانشجويان واجد شرايط زير، يك بار وام ضروري بدون امتيازبندي تا دو برابر سقف مجاز پرداخت‌مي‌گردد.

-    نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه‌هاي كشور.

-    نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور.

-    نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات ورزشي بين‌المللي و جهاني دانشجويي.

-    نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه‌هاي كشور.

-    نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين‌المللي.

-    نفرات اول تا سوم امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه.

- دانشجويان حادثه‌ديده در بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...) كه در يكي از دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل بوده و خود يا خانواده آنها در زلزله خسارت ديده‌باشند.

-    دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات

-    دانشجويان مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه

-    دانشجوياني كه عازم سفر حج و زيارت عتبات عاليات مي‌باشند.

تذكر» اسناد موضوع ماده 22 جداگانه ايجاد، ارجاع و مدارك لازم به صندوق ارسال گردد.

ماده (23): به دانشجويان(جانبازان، ايثارگــر، آزاده، دانشجويان سهميه شاهــد و خانواده شهدا) يك بار حداكثر سقف وام ضروري با رعايت تبصره 2 ماده 19 بدون امتيازبندي پرداخت مي‌شود.

تذكر» چنانچه دانشجويي از مزاياي ماده 22 و 23 قبلاً در طول تحصيل استفاده ‌نموده، مجدداً مشمول تسهيلات فوق نمي‌گردد.

ماده (24): دانشگاه‌ها مي‌بايست، ضمن رعايت ضوابط مندرج در فصل اول پس از تكميل برگ درخواست توسط دانشجو و تأييد واحدهاي ذي‌ربط(طبق پيوست شماره 1) و تكميل جدول امتيازبندي(پيوست شماره2) ليست متقاضيان تسهيلات را در نرم‌افزار صندوق ايجاد و سربرگ اسناد را در دو نسخه چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال نمايند.

·         فصل چهارم- وديعه مسكن

ماده (25):‌ وديعه‌مسكن به دانشجويان متأهل دوره روزانهكه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشتــه‌باشنــد و اجاره‌نامــه مورد تأييــد ارايه ‌نماينــد، فقط براي يك‌بار در هر مقطع تحصيلي پرداخت‌مي‌گردد.

ماده (26): به دانشجويان مقاطع كاردانــي، كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي به شرط داشتن ميانگين معــدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

 ماده (27): به دستياران تخصصي و Ph.D و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

ماده (28): وديعه‌مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكترا در شهر تهران حداكثر 000/000/20ريال و در شش شهر بزرگ(مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و بندرعباس) حداكثر 000/000/18 ريال و در ساير شهرها حداكثر 000/500/12 ريال و براي دانشجويان مقاطع تكميلي(كارشناسي‌ارشدناپيوسته، دكتراي‌تخصصــي Ph.D و دستياران تخصصـــي) در شهــر تهران حداكثــر 000/000/40ريال و در شش شهر بزرگ حداكثر 000/000/35ريال و در ساير شهرها 000/000/25ريال مي‌باشد.

ماده (29): پرداخت وديعه‌مسكن به دانشجويان واجد شرايط به شرط سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر امكان‌پذيراست.

ماده (30): سفته‌هاي دريافتي در پرونده‌ دانشجويان نگهداري و در زمان استرداد وديعه‌مسكن عيناً به دانشجو تحويل‌گردد.

ماده (31): مبلغ پيش‌پرداخت و تاريخ قرارداد تمديد‌شده و مدت اجاره باتوجه به اجاره‌نامه و بازديد منزل در برگ رؤيت از محل اسكان دانشجو ثبت‌گردد و درصورت وجود مغايرت، مسئوليت قانوني و شرعي به‌ عهده معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذي‌ربط خواهدبود.

تبصره 1- وجه مبلغ پرداختي نبايد بيش‌از مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

تبصره 2- به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌‌اند،‌ وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌‌‌‌‌گيرد.

تبصره 3- درصورتي كه زوجين دانشجو باشند،‌ به يك نفر از آنان وديعه‌مسكن تعلق‌مي‌گيرد.

ماده (32): به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي‌كنند، وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيـرد.

ماده(33): به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نمي‌گيرد.

ماده(34): دانشجوياني كه متاركه مي‌نمايند، ملزم به استرداد وديعه‌مسكن دريافتي مي‌باشند.

ماده(35): منزل اجاره‌اي مي‌بايست، در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه‌اي محل تحصيل كه قابل تردد هستند، باشـد.

ماده(36): دانشجوياني كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصيل شده و مدت اجاره آنان پايان يافته و منزل اجاره‌اي را تخليه مي‌نماينــد، بايد ميزان وديعـه‌ دريافتــي را به صورت يكجا به حساب شماره 40073523 بانك تجارت شعبه نوآوران كد 400 بنام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت واريزنمايند و مسئوليت پي‌گيري در اين زمينه برعهده دانشگاه مربوط مي‌باشد.

تبصره1- برگشت وديعه‌مسكن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصيل نيز مي‌شود.

تبصره2- دانشگاه‌ها مي‌بايست، درخصوص دانشجويان درحال فراغت از تحصيل نسبت به اخذ مبلغ وديعه‌مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه‌حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسيد بانكــي مربوط، با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اي و تحصيلي به صندوق اقدام ‌نمايند.

تبصره 3- دانشجويان مقاطع ناپيوسته كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي مقطع قبلي خود باشند، مكلفند وديعه‌مسكن دريافتي را به صورت يكجا به حساب صندوق واريزنمايند.

ماده (37): دانشگاه‌ها مي‌بايست نسبت به ارسال تمديد اجاره‌ي گيرندگان وديعه‌مسكن اقدام‌نمايند.

ماده (38): براي پرداخت وديعه‌مسكن(برگ درخواست، برگ امتيازبندي، فرم رؤيت) مي‌بايست كامل باشد و حتماً تاريخ ازدواج قيدگردد و ليست متقاضيان تسهيلات در نرم‌افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در دو نسخه چاپ و هم‌زمان ارجاع و ارسال نمايند

 

 

·         فصل ششم- وام اعتبار خريد كالا

ماده (43): به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي وسايل آموزشي و كمك آموزشي وام خريد كالا به شاغلين به تحصيل در مقاطع تخصصي و ph.D حداكثر به مبلغ 000/000/2ريال و دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل ساير مقاطع تحصيلــي حداكثــر به مبلــغ 000/000/1ريال به صورت اعتبار خريــد از فروشگاه اينترنتي صندوق پرداخت‌ مي‌گردد.

تبصره 1- براي متقاضيان استفاده از تسهيلات مذكور به ميزان مصوب ايجاد اعتبارمي‌گردد(بااختصاص كد اعتباري) تا از فروشگاه اينترنتي صندوق به آدرسhttp://eshop.srd.ir   براي خريد اقدام نمايند. يادآور مي‌شود، مبلغ وام خريد كالا به صورت نقدي به حساب دانشجو واريزنمي‌گردد.

تبصره 2- زمان و نحوه خريد كالا در سايت فروشگاه اينترنتي صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌مي‌گردد.

تبصره 3- همه متقاضيان دريافت وام خريد كالا بايــد داراي صندوق پستــي الكترونيكــي (Email) بــوده و در هنگام تكميل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمايند.

 ماده (44):‌ دفعات استفاده از وام خريد كالا در طول تحصيل به شرح ذيل مي‌باشد:

 

 

 مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته

1بار

مقطع كارشناسي پيوسته  

2بار

مقطع دكتراي عمومي                                                   

3بار

مقاطع تخصصي و ph.D

1بار

 

 

1395/03/09
Powered by DorsaPortal