دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي

آيين‌نامه نحوه پذيرش برگزيدگان  المپيادهاي علمي و جشنواره‌هاي دانش‌آموزي  در رشته‌هاي علوم پزشكي

 

  

مقدمه :

در اجراي بند 3 ماده 2 آيين‌نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورخ 18/8/82 و به منظور پذيرش و تسهيل در ادامه تحصيل دانش‌آموزان برگزيده و خلاق اين آيين‌نامه تدوين و اجرا مي‌گردد . در اين آيين‌نامه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به اختصار " شورا " اطلاق مي‌گردد .

 

ماده 1 : برگزيدگان المپيادهاي علمي كشوري بخش دانش‌آموزي و برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات معتبــر بين‌المللي با ارائــه گواهي معتبــر مي‌توانند در دوره تحصيلي كارداني ، كارشناسي‌پيوسته و دكتـراي‌عمــــومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي ) به شرح ذيل برگزيده شوند .

 

الف ـ دارندگان مدال طلاي المپيادهاي علمي كشوري در بخش دانش‌آموزي ( رياضي ـ فيزيك ـ شيمي ـ زيست‌شناسي و كامپيوتر ) بدون كنكور و به طور مستقيم در رشته موردتقاضا ( مازاد بر ظرفيت ) پذيرفته شود .

ب ـ نفرات اول تا سوم  برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات و جشنواره‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي به شرط شركت در آزمون سراسري و كسب حدنصاب نمره علمي بر اساس توزيع امتياز مربوطه در رشته / محل موردتقاضا ( مازاد بر ظرفيت ) پذيرفته شود .

 

تبصره 1: توزيع امتياز براي برگزيدگان مشمول بند ب ماده 1 به شرح ذيل مي‌باشد :

      1- نفر اول كسب حدنصاب نمره علمي برابر 85% آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/محل

      2- نفر دوم كسب حدنصاب نمره علمي برابر 90% آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/محل

      3- نفر سوم كسب حدنصاب نمره علمي برابر 95% آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/محل

 

تبصره 2 : افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دوره تحصيلي بايد علاوه بر مدارك موردنياز اسناد دال بر برگزيده‌شدن خود را برحسب مورد به سازمان سنجش ارائه دهند . اين گواهي بايد در مورد المپيادهاي علمي به تائيد بالاترين مقام مسئول باشگاه دانش‌پژوهان جوان و براي جشنواره جوان خوارزمي به تائيد بالاترين مقام مسئول مركز تحقيقات سياست علمي كشور رسيده باشد .

 

تبصره3 : سازمان سنجش دستورالعمل اجرائي نحوه پذيرش دانش‌آموزان موضوع اين ماده را ظرف مدت 3 ماه از طريق تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و پس از تائيد شورا به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان مي‌رساند .

 

تبصره 4: تشخيص اعتبار علمي مسابقات بين‌المللي و جشنواره‌هاي داخلي برحسب مورد برعهده شورا مي‌باشد . شورا موظف است شاخص‌هاي موردقبول بودن جشنواره‌هاي داخلي و مسابقات علمي بين‌المللي را تعيين و تصويب نمايد .

 

تبصره 5 : هر داوطلب به ازاي هر بار برگزيده‌شدن در جشنواره‌ها و مسابقات علمي مندرج در اين ماده فقط يكبار مي‌تواند از امتياز مربوط براي پذيرش استفاده نمايد .

 

تبصره 6 : ساير مظاهر عملكرد استثنائي دانش‌آموزي با تصويب شورا ، مي‌توانند از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند گردند .

 

تبصره 7 : در مواردي كه يك تيم در جشنواره‌ها و مسابقات علمي داخلي و بين‌لمللي برگزيده شده باشد ارائه امتياز به نفرات اول تا آخر تيم بر اساس ضرائب مربوطه مشابه مقالات اعضاي هيات‌علمي در آئيـن‌نامه ارتقاي دانشگاه‌ها تعيين و توزيع مي‌گردد .

 

اين آيين نامه در 1 ماده و 7 تبصره تهيه گرديده و در تاريخ 7/10/82 در جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ  قابل اجراست .

 

1395/02/28
Powered by DorsaPortal