دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
آرايش ترمي رشته (سيلابس )

 

كد درس

ترم اول

تعداد واحد

پيش نياز

 

كد درس

ترم دوم

 

تعداد واحد

پيش نياز

 

01

02

04

05

16

12

2

8

 

تشريح     

فيزيولوژي

بيوشيمي

ميكروب شناسي

اصول و مهارت هاي پرستاري

زبان انگليسي عمومي

انديشه اسلامي (1)

تربيت بدني(1)

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده    

 

2

3

5/1

5/1

4

3

2

1

4 ساعت

 

 

06

03

10

13

17

11

14

18

9

1

15

36

 

انگل شناسي

ژنتيك و ايمونولوژي

تغذيه و تغذيه درماني

داروشناسي

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

اصول اپيدميولوژي

زبان تخصصي

پرستاري سلامت فرد و خانواده

تربيت بدني (2)

انديشه  اسلامي (2)

فرآيند آموزش به بيمار

ك. اصول و مهارتها

كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان                                    

5/1

2

5/1

2

5/1

1

2

5/1

1

2

1

1

3 روزه

 

02

04

01،02، 04، 05، 06

 

 

12

 

8

 

جمع واحد

18

 

 

 

جمع واحد

18

 

آرايش ترمي رشته كارشناسي پرستاري دانشكده پرستاري آمل

 

كد درس

ترم سوم

تعداد واحد

پيش نياز

 

كد درس

ترم چهارم

تعداد واحد

پيش نياز

 

12

07

09

19

21

24

22

46

6

1

10

 

روانشناسي اجتماعي

آمار حياتي

فناوري اطلاعات

پرستاري سلامت جامعه

بررسي وضعيت سلامت

مفاهيم پايه پرستاري

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

ك. فارماكولوژي باليني

ادبيات فارسي

اخلاق اسلامي

دانش خانواده و جمعيت

كارگاه ايمني مددجو                                                                                                  

2

1

1

5/1

1

2

5/2

1

3

2

2

4 ساعت

 

 

 

 

02

16

13و 15

25

23

20

31

33

4

38

39

08

 

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(1)

پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاري و بهداشت محيط

پرستاري كودك سالم

پرستاري بهداشت روان

تاريخ و تمدن اسلامي

ك. پرستاري سلامت جامعه/فرد و خانواده /محيط

ك. پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(1)

روش تحقيق                          

كارگاه مهارتهاي life style                                                                       

3

2

1

2

2

2

2

2

5/1

 

4 ساعت

01، 02، 04، 05، 06، 10، 24

22

 

22

12

 

 

جمع واحد

19

 

 

جمع واحد

5/17

 

 

 

 

كد درس

ترم پنجم

تعداد واحد

پيش نياز

 

كد درس

ترم ششم

تعداد واحد

پيش نياز

26

32

34

35

5

40

43

37

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(2)

پرستاري بيماري هاي كودكان

پرستاري بيماري هاي روان

اصول مديريت خدمات پرستاري

آشنايي با منابع اسلامي

ك. پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(2)

ك.پرستاري كودك سالم و بيماري هاي كودكان

ك. پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

كارگاه اخلاق حرفه اي

 

3

3

2

2

2

2

2

2

4 ساعت

13، 15

31

33

 

 

39

 

 

27

28

29

30

3

41

42

45

44

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(3)

مراقبتهاي پرستاري در منزل

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه

پرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

انقلاب اسلامي

ك. پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(3)

ك. پرستاري در مشكلات شايع ايران

ك. پرستاري مراقبتهاي ويژه

ك. پرستاري بهداشت روان و بيماري هاي روان

كارگاه آموزش به مددجو و خانواده

 

4

2

3

5/1

2

2

2

1

1

4 ساعت

26

27

25، 26، 27

11، 23، 25، 26، 27، 32

 

40

 

 

 

18

 

 

 

5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

كد درس

ترم هفتم

تعداد واحد

پيش نياز

 

كد درس

ترم هشتم

تعداد واحد

پيش نياز

49

 

48

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(1-3) و پرستاري مراقبت در منزل

ك. پرستاري سلامت جامعه/فرد و خانواده /محيط

كارگاه اعتباربخشي

جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده

آشنايي با مخاطرات شغلي

8

 

2

2 ساعت

1 روز

1 روز

 

 

51

53

50

47

52

ك. پرستاري مراقبتهاي ويژه

ك. پرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

ك. پرستاري بيماريهاي كودكان

ك. پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

ك. اصول مديريت خدمات پرستاري

كارگاه حاكميت باليني

نقش پرستاران در پدافند غير عامل

 

3

2

2

2

2

2 ساعت

1 روز

 

 

جمع واحد

10

 

 

جمع واحد

11

 

  
1394/12/10
Powered by DorsaPortal