دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
طرح هاي انجام شده

طرح هاي تحقيقاتي اختتام يافته

مجري

دانشگاه محل تصويب طرح

عنوان طرح

زهرا بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

بررسي كيفيت آزمونهاي پايان ترم فراگيران

سوسن ساعت ساز

دانشگاه علوم پزشكي بابل

ارزيابي مهارت تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

بررسي ديدگاه دانشجويان و اساتيد پزشكي و پرستاري در خصوص وجود هماهنگي بين دروس و كاربرد آن در محيط واقعي كار

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي بابل

بررسي عوامل استرس زا در آموزش بالين دانشجويان پرستاري

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي بابل

ررسي علل افت تحصيلي دانشجويان پرستاري

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي بابل

تبيين درك دانشجويان پرستاري از مدرس بالين شايسته: يك طرح كيفي،

دكتر مهري مير حسيني

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي تاثير طرح سئوال توسط دانشجويان بر ميزان يادگيري آناتومي

رزيتا رضايي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

ررسي مقايسه اي سالمت روان در دانشجويان سال اول و آخر رشته پرستاري

رزيتا رضايي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

تاثير آموزش باليني بر نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران رواني

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

طراحي و روانسنجي ابزار سنجش جو آموزشي در مقطع تحصيالت تكميلي پرستاري

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دانشگاه علوم پزشكي بابل

ارتباط سبك هاي يادگيري و روشهاي آموزشي ترجيحي دانشجويان پرستاري

دكتر اسماعيل اكبري

خانم زهرا بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران

خطاهاي شايع در كليدواژه هاي مقالات آموزش علوم پزشكي

 

1397/03/27
Powered by DorsaPortal