دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
سال 1392

عملكرد سال 92

 

 

برنامه ريزي آموزشي

طرح درس

-         ارسال راهنما و فرم هاي طرح درس و طرح دوره به كليه اعضاي هيئت علمي و آموزشي

-         پيگيري تدوين طرح درس توسط اساتيد دانشكده در نيمسال دوم 92-91 و نيمسال اول و دوم 93- 92

-         جمع آوري، بررسي، تايپ و ويرايش طرح درس نيمسال دوم 92-91

-         ارسال طرح درس نهايي به دانشگاه و پيگيري ارائه گواهي به اعضا

 

ارزشيابي

ارزشيابي اساتيد

-         تهيه گزارش ارزشيابي اساتيد و ارائه بازخورد به اساتيد

ارزيابي آزمون ها

-         گرد آوري  آزمون چهار گزينه اي نيمسال دوم 92-91 و نيمسال اول 93- 92 اساتيد اين دانشكده، تشكيل جلسات ارزيابي آزمون ها با حضور اعضاي كميته، انجام ارزيابي، جمع بندي نتايج و تكميل فرم كد اطلاعاتي آزمون

        ارسال ارزيابي و نتايج آن به همراه كد اطلاعاتي به دانشگاه

        ارائه بازخورد نتايج ارزيابي آزمون ها به اساتيد

                جمع آوري نظرات اعضاي هيئت علمي پيرامون شناسنامه دار نمودن سوالات و ارسال نظرات به دانشگاه

 

پژوهش در آموزش

كميته دانشجويي

-         اطلاع به دانشجويان جهت عضويت در كميته مشورتي و تهيه ليست متقاضيان

 

جشنواره شهيد مطهري

-         اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي در خصوص هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

  

 

استعداد درخشان

         راهنمايي و مشاوره به دانشجويان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداري از تسهيلات آموزشي و آشنايي با آيين نامه هاي مربوطه ،جلسه با كارشناسان آموزش و دانشجويان دانشكده جهت آشنايي با آيين نامه استعداد درخشان ، آيين نامه المپياد دانشجويي و ارزشيابي اساتيد

المپياد دانشجويي

         اطلاع رساني به دانشجويان در خصوص ششمين المپياد دانشجويي و تهيه ليست دانشجويان متقاضي شركت در المپياد و ارسال به دانشگاه

 

 

ساير فعاليت ها

·     هماهنگي جهت برگزاري كارگاه "آشنايي با روند اجرايي و نحوه تدوين فرآيند آموزشي جشنواره شهيد مطهري" از طرف EDC دانشگاه مورخ 6/8/92

·         هماهنگي جهت برگزاري كارگاه "چگونه اسلايدهاي خوبي بسازيم؟  از طرف EDC دانشگاه مورخ 23/10/92

·         هماهنگي با اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي جهت شركت در كارگاه ها و پيگيري گواهي هاي مربوطه

·     هماهنگي با اعضاي هيئت علمي جهت شركت در سومين همايش مراكز و دفاتر توسعه آموزش و ارائه ليست متقاضيان به دانشگاه

·      همكاري با EDC دانشگاه و پيگيري امور محوله از جانب آن مركز

·      به روز رساني سايت EDO دانشكده

·         برگزاري جلسات در خصوص تدوين فرم پايش آموزش باليني

·                                      شركت در جلسات EDC و كارگاه توانمندسازي ويژه كارشناسان EDO

·         اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي در خصوص كارگاه آموزش مجازي و تهيه ليست متقاضيان و ارسال به دانشگاه

1394/07/11
Powered by DorsaPortal