دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
كارشناس آموزش
نام:فرشته
نام خانوادگي:كيوان
شماره تماس44221919-011
داخلي203
ساختمان اداري قسمت آموزش
 

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-     ثبت نام دانشجويانيكه از طريق آزمون سراسري پذيرفته مي شوند.

2-     صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي موسسات و سازمانهاي مختلف.

3-     تشكيل پروندهاي تحصيلي.

4-     تنظيم و تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان به مسئول مافوق.

5-     مشاركت در اجراي  روند انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراري و تجديد نظر نمرات.

6-      بررسي وضعيت ترك تحصيل، انصراف و انتقالي دانشجويان.

7-     تهيه كارنامه دانشجويان و بررسي اعتراضات.

8-     بايگاني كليه مدارك مربوط به هر دانشجويان در پرونده.

9-     هماهنگي در برگزاري جلسات كلاسهاي جبراني براي دانشجويان.

10- همراهي در بازدبد دوره اي از فيلدهاي آموزشي با مديران گروه.

11- تكميل ابلاغ درسي، برنامه امتحاني و ليست حضور غياب.

12- تكثير سوالات امتحاني بر اساس تعداد دانشجويان هر رشته.

13- كنترل وضعيت حضور دانشجو قبل از برگزاري امتحانات از طريق اساتيد.

14- شركت در جلسات توجيحي برگزاري آزمونها.

15- توزريع گردآوري و كنترل و تحويل اوراق امتحاني پس از برگزاري آزمون.

16- تكميل صورتجلسه دانشجويان شركت كننده در امتحان

17- شركت در جلسات امتحاني به عنوان مراقب.

18- تائيد گواهينامه موقت و دانشنامه هاي دانشجويان.

19- هماهنگي و شركت در بازديد علمي.

20- شركت در جلسات آموزش دوره ايي كاركنان.

 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal