دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
برنامه دانش افزايي و ژورنال كلاب گروه

برنامه دانش افزايي ماهانه اعضاء هيات علمي

تاريخ

ساعت

موضوع

ارائه دهنده

98/1/26

12:30

اصول تفسير نتايج آزمايشات(1)

دكتر حسن نيا

98/2/23

12:30

Low back pain

دكتر طهماسبي

98/3/27

12:30

 

خانم ساعت ساز

98/4/24

12:30

آشنايي با برنامه ملي حذف مالاريا و كيت تشخيصي RDT

دكتر مهدوي

-

-

-

-

-

-

-

-

98/7/22

12:30

روشهاي ارائه بازخورد به دانشجو

دكتر حاجي حسيني

98/8/27

12:30

عفونت ويروسي در بارداري
 

خانم ساعت ساز

98/9/25

12:30

آشنايي با برنامه ملي حذف مالاريا و كيت تشخيصي RDT

دكتر مهدوي

98/10/09

12:30

 Pet therapy

دكتر موسي زاده

98/11/14

12:30

دستكاري ذهن
 

دكتر اكبري

98/12/28

12:30

گزارش مورد پژوهشي
 

دكتر شريف نيا

1398/06/02
Powered by DorsaPortal