دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
دروس ارائه شده توسط گروه

 

دروس ارائه شده توسط گروه

رديف

نام درس

مسئول درس

تئوري

عملي

 كارآموزي

رشته

مقطع

ترم

1

اصول مهارتهاي پرستاري

دكتر حاجي حسيني

5/2

****

1

پرستاري

كارشناسي

1

2

فرآيند آموزش به بيمار

دكتر نظري

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

2

3

مفاهيم پايه پرستاري

خانم بهشتي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

4

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

خانم ساعت ساز

5/2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

5

بررسي وضعيت سلامت

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

6

فناوري اطلاعات در پرستاري

خانم بهشتي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

7

پرستاري بزرگسالان سالمندان 1

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

8

پرستاري اختلالات سلامت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

9

روش تحقيق

خانم بهشتي

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

4

10

پرستاري سالمندان 2

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

11

پرستاري سالمندان 3

دكتر حاجي حسيني

4

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

12

اصول مديريت خدمات پرستاري

دكتر طهماسبي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

13

مراقبتهاي پرستاري در منزل

دكتر شريف نيا

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

14

مراقبتهاي پرستاري ويژه

دكتر نظري

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

15

پرستاري اورژانس دربحران

دكتر نظري

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

6

16

كارآموزي پرستاري سالمندان 1

دكتر حاجي حسيني

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

17

كارآموزي سالمندان 2

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

18

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

19

كارآموزي سالمندان 3

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

6

20

كارآموزي درعرصه پرستاري ويژه

دكتر نظري

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

8

21

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه فرد و خانواده

خانم بهشتي

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

22

كارآموزي اصول وفنون پرستاري

دكتر حاجي حسيني

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

 2

23

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

24

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

1

1

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

25

بيماريهاي زنان

خانم ساعت ساز

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

26

فوريت داخلي پيشرفته 2

دكتر طهماسبي

5/1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

27

احيا قلبي ريوي  پايه

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

28

فوريتهاي محيطي

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

29

فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص

دكتر طهماسبي

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

30

فوريت داخلي 2

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

31

بيماريهاي اطفال و نوزادان

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

32

مديريت سلامت دربحران

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

33

اورژانسهاي محيطي

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

34

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

5/0

***

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

6

35

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

1

36

اصول مديريت فردي و محيط كار

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

5

37

فوريت داخلي پيشرفته 1

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

38

نشانه شناسي و معاينات بدني

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

1

39

كارآموزي بخش قلب

دكتر موسي زاده

***

***

1

پرستاري

كارشناسي

5

40

كارآموزي فارماكولوژي باليني

دكتر موسي زاده

***

***

1

پرستاري

كارشناسي

3

41

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

دكتر موسي زاده

***

***

5/1

پرستاري

كارشناسي

2

 

1397/09/12
Powered by DorsaPortal