Skip to content

اساتید برتر آموزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ استاد نمونه

نوآوری و اختراع آموزشی و پژوهشی

۱

رزیتا رضایی

 ۸۸-۹۳

 

۲

زهرا بهشتی

۹۵-۸۰-۸۴

 

۳

فاطمه حاجی حسینی

۸۶-۹۱

 

۴

رقیه نظری

 ۹۷

فرایند برتر آموزشی در سطح دانشگاه             دانشگاه علوم پزشکی بابل                ۱۳۹۰

فرایند برتر آموزشی در سطح کشوری             دانشگاه علوم پزشکی مازندران           ۱۳۹۱

فرایند برتر آموزشی در سطح دانشگاهی            دانشگاه علوم پزشکی مازندران           ۱۳۹۷

۵

سوسن ساعت ساز

۸۳-۸۵-۹۳-۹۶

 

۷

سید حمید شریف نیا

۸۹