Skip to content

Main Content

دفتر توسعه آموزش ( EDO )


درباره ما

مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر فاطمه حاجی حسینی
مدرک تحصیلی : دکتری پرستاری

کارشناس


مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
پست الکترونیک :
mahmodi_akram@yahoo.com
آدرس : آمل خیابان طالب آملی ، کوی شهید فیاض بخش . دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل
تلفن : داخلی 217-0114421919

دستور العمل و آئین نامه ها

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی سال 1398

برنامه عملیاتی سال 1399

برنامه عملیاتی سال 1399

برنامه عملیاتی سال 1400

برنامه عملیاتی سال 1400

طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

فرم فرایندهای آموزشی

فرم امتیازدهی فرایندهای آموزشی

آئین نامه و دستورالعمل ها

اخبار

حیط های جشنواره شهید مطهری

شیوه نامه داوری یازدهمین جشنواره شهید مطهری 97

برگزیده دانشگاهی سال 97

فرایند برتر برگزیده کشوری سال 91

اساتید برتر آموزشی

برگزیده دانشگاهی سال 98

برگزیده دانشگاهی سال 98

فرایند ارزیابی کیفی فعالیت آموزشی عضو هیأت علمی

فرایند ارزیابی کیفی فعالیت آموزشی عضو هیأت علمی

برنامه ریزی آموزشی

برنامه درسی (کوریکولوم)

فرم ارائه طرح درس حضوری

چک لیست ارزیابی طرح درس

چک لیست طرح دوره

چک لیست نهایی ارزیابی طرح دوره

فرم شناسنامه سوالات

چک لیست ارزیابی آزمون تشریحی

چک لیست ارزیابی آزمون تشریحی

چک لیست ارزیابی سوالات چهارگزینه ایی

چک لیست ارزیابی سوالات چهارگزینه ایی

فرم طرح درس مجازی

فرم طرح درس مجازی

راهنمای نحوه تدوین طرح درس و دوره

راهنمای نحوه تدوین طرح درس و دوره

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط فراگیر

ارزشیابی اساتید توسط همکار

ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه

ارزیابی درونی

ارزیابی درونی 1398

ارزیابی درونی 1399

ارزیابی درونی 1400

پژوهش در آموزش

پروپوزال

فلوچارت

اولویت های پژوهش در آموزش

کمیته دانشجویی

اساسنامه

واحدها و وظایف کمیته دانشجویی

شرایط عضویت

استعداد درخشان

اهداف

برنامه ها

شرایط عضویت

المپیاد دانشجویی

آیین نامه احراز استعدادهای برتر

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان

آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

کمیته های EDO

اعضا کمیـته برنامه ریزی درسی

اعضا کمیـته ارزشیابی

اعضا کمیـته اعتبار بخشی و ارزیابی درونی

کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده

فرم های برگزاری کارگاه ها

محتوی آموزشی