Skip to content

دریافت دیدگاه های گیرندگان خدمت و سازمان ها در مورد دانش آموختگان

لطفا نظر خود را در مورد دانش آموختگان پرستاری این دانشکده از طریق زیر اعلام نمایید.

شماره تلفن : 01144221919 داخلی 250

ایمیل: amolnursingdepartment@gmail.com