Main Content

محتوای داده

نیمسال دوم 1401-1400

مدت آموزش 17 هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه 1400/11/23 لغایت پنجشنبه1401/4/2
انتخاب واحد :یک هفت...

معاونت پشتیبانی

آقای دکتر محسن باقری
دکترای داروسازی
معاونت پشتیبانی دانشکده پرستاری بهشهر

ریاست دانشکده

آقای دکتر یداله جنتی
دکترای روان پرستاری
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ساری

دکتر زهرافروغی

سمت: کارشناس مسئول علم سنجی و پایش علوم پزشکی
شماره تماس : ۰۱۱۳۴۴۸۴۸۵۹
پست الکترونیک: foroughi@ma...

یاسمن عزیزی فر

سمت: کارشناس علم سنجی
شماره تماس: ۰۱۱۳۴۴۸۴۸۶۲
پست الکترونیک: yasaman.azizifar@gmail.com

حوزه ها

حوزه های اعتباربخشی

استانداردهای اعتباربخشی

فعالیت های دانشجویی

تقویم 1400-1401

پژوهشی

قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها

تاریخچه ارگونومی

1