Skip to content

فرایند گرفتن وام

فرآیند دریافت وام های دانشجویی

۱-  دریافت فرم تعهد محضری از سایت دانشکده      

۲-   تکمیل فرم دردفتراسنادرسمی با حضورضامن معتبر

۳-  تحویل فرم تکمیل شده به کارشناس اموردانشجویی

۴-  ثبت نام وام های مختلف درزمان اعلام شده درپرتال 

۵-  اطمینان از داشتن حساب دربانک تجارت (با مشاهده درپرتال)

۶- درصورت نداشتن حساب بانکی مراجعه به امور دانشجویی جهت گشایش حساب