Skip to content

بازدید دکتر عالیه زمانی معاون آموزشی دانشگاه از مراکز آموزشی و درمانی شهرستان آمل

بازدید دکتر عالیه زمانی معاون آموزشی دانشگاه از مراکز آموزشی و درمانی شهرستان آمل

بازدید دکتر عالیه زمانی معاون آموزشی دانشگاه از مراکز آموزشی و درمانی شهرستان آمل و 
ابلاغ پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه به خانواده زنده یاد فرشته کیوان
روز چهارشنبه مورخ سوم فروردین 1401 معاون محترم آموزشی دانشگاه، دکتر عالیه زمانی به همراه مدیر نظارت و ارزیابی درمان دانشگاه، رئیس دانشکده ها و پردیس پزشکی آمل، رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور و معاون شبکه بهداشت و درمان آمل؛ بدنبال بازدید و دیدار صمیمانه با پزشکان و کارکنان بخش های مختلف بیمارستان های آمل؛ در ساختمان شماره 2 دانشکده ها و پردیس پزشکی آمل حضور یافتند و در جریان جزئیات بازمهندسی و بازسازی فضای مورد نظر قرار گرفتند. دکتر زمانی به همراهی دکتر آگاه و دکتر اکبری ضمن دیدار با خانواده مرحومه فرشته کیوان، کارشناس امور آموزشی دانشکده های آمل، پیام تسلیت رئیس محترم دانشگاه را ابلاغ نمودند. 
روابط عمومی دانشکده ها و پردیس پزشکی آمل