Skip to content

فرشته کیوان

سمت : کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس:

  • ۰۱۱-۴۴۲۵۵۱۱۲
  • ۰۱۱-۴۴۲۲۱۹۱۹

آدرس :

  • ساختمان اداری قسمت آموزش

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تایید شده به شرح زیر تعیین می گردد .

۱-     ثبت نام دانشجویانیکه از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند.

۲-     صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای موسسات و سازمانهای مختلف.

۳-     تشکیل پروندهای تحصیلی.

۴-     تنظیم و تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان به مسئول مافوق.

۵-     مشارکت در اجرای  روند انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراری و تجدید نظر نمرات.

۶-      بررسی وضعیت ترک تحصیل، انصراف و انتقالی دانشجویان.

۷-     تهیه کارنامه دانشجویان و بررسی اعتراضات.

۸-     بایگانی کلیه مدارک مربوط به هر دانشجویان در پرونده.

۹-     هماهنگی در برگزاری جلسات کلاسهای جبرانی برای دانشجویان.

۱۰- همراهی در بازدبد دوره ای از فیلدهای آموزشی با مدیران گروه.

۱۱- تکمیل ابلاغ درسی، برنامه امتحانی و لیست حضور غیاب.

۱۲- تکثیر سوالات امتحانی بر اساس تعداد دانشجویان هر رشته.

۱۳- کنترل وضعیت حضور دانشجو قبل از برگزاری امتحانات از طریق اساتید.

۱۴- شرکت در جلسات توجیحی برگزاری آزمونها.

۱۵- توزریع گردآوری و کنترل و تحویل اوراق امتحانی پس از برگزاری آزمون.

۱۶- تکمیل صورتجلسه دانشجویان شرکت کننده در امتحان

۱۷- شرکت در جلسات امتحانی به عنوان مراقب.

۱۸- تائید گواهینامه موقت و دانشنامه های دانشجویان.

۱۹- هماهنگی و شرکت در بازدید علمی.

۲۰- شرکت در جلسات آموزش دوره ایی کارکنان.