Skip to content

مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر فاطمه حاجی حسینی
مدرک تحصیلی : دکتری پرستاری

دکتر فاطمه حاجی حسینی

مدرک تحصیلی :  دکتری پرستاری

رتبه دانشگاهی : استادیار

پست الکترونیک :

آدرس : آمل خیابان طالب آملی ، کوی شهید فیاض بخش . دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل

تلفن : ۰۱۱۴۴۲۱۹۱۹ - داخلی 251