Skip to content

زمانبندی جلسات کمیته طرح تکریم در سال ۹۷

تاریخ برگزاری جلسات کمیته طرح تکریم ارباب رجوع دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل در نیمسال نخست ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۳۹۷/۰۶/۰۳