Skip to content

شرح وظایف

شرح وظایف

به نام خدا

دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) آمل

وظایف:

تدوین پروژه های نیازسنجی و انعکاس متقابل نیازهای علمی، پژوهشی و سلامت محور بخشهای مختلف اجرائی کشور و دانش آموختگان دانشگاه

ارائه پیشنهادات در خصوص تغییرات لازم در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نیازهای فعلی و آتی جامعه

برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائی های علمی، سلامت محور و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش سلامت محور و تخصصی اعضاء، بررسی چالش های این حوزه و ارائه راه حل های مناسب.

آشنا نمودن دانشجویان و اعضای هیأت علمی با محیط های غیر آموزشی و سلامت محور از طریق بازدیدهای میدانی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان در حوزه هایی که دانش آموختگان معرفی نموده و یا در آن حوزه ها مسئولیت دارند.