Skip to content

برنامه ها

  • برگزاری جلسات سالانه با دانشجویان برتر در مقطع و رشته های مختلف دانشکده به منظور اطلاع رسانی در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات آیین نامه استعداد درخشان
  • شناسایی و معرفی دانشجویان برتر به دانشگاه