Skip to content

مصوبات کمیته

برخی ازاقدامات انجام شده در راستای تکریم ارباب رجوع

برخی ازاقدامات انجام شده در راستای تکریم ارباب رجوع

۱.    نصب تابلوهای راهنما

۲.    احداث رمپ معلولین

۳.    نصب دستگاه خودپرداز

۴.    تهیه دستگاه واکس زن برقی

۵.    تهیه دستگاه قد و وزن

۶.    تهیه صندوق نظرسنجی، پبشنهاد و انتقاد