Skip to content

عملکرد سال 1395

بسمه تعالی

گزارش عملکرد EDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل در سال ۹۵

طرح دوره، طرح درس و آزمون ها

 • ارسال راهنما و فرم های طرح دوره و طرح درس و شناسنامه سوالات به اساتید
 • مشاوره با اعضای هیئت علمی در خصوص نحوه تکمیل فرم های مربوطه
 • تعداد طرح دوره ارائه شده  در ۹۵۱(۱۷) در ۹۵۲(۱۶)  
 • تعداد طرح درس ارائه شده در ۹۵۱ (۳۵۲) در ۹۵۲(۳۴۷)  
 • جمع آوری مستندات )طرح دوره و درس و سوالات( و تهیه بایگانی
 • بررسی و  ارزیابی ساختاری طرح درس و طرح دوره و شناسنامه سوال (۳۶۷ سوال)  توسط EDO
 • ارائه بازخورد طرح دوره و طرح درس و شناسنامه سوالات  ارزیابی شده به اساتید
 • تشکیل کمیته تحلیل سوالات و استانداردسازی آزمون ها     

 

جشنواره شهید مطهری

 • ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در مورد نحوه آماده سازی و اجرای فرآیندهای آموزشی
 • ارائه راهنمای نگارش فرآیند
 • ارائه فرم ارزیابی فرآیند
 • تشکیل جلسه کمیته EDO جهت بررسی فرآیند آموزشی خانم دکتر نظری تحت عنوان"آموزش همتایان برنامه ریزی شده ، جایگزینی برای پرکردن خلاء مربی در دوره کارورزي بخش مراقبت ويژه دانشجويان پرستاري"  
 • بازخورد جلسه تصمیم گیری و تصویب فرایند  به صاحب فرآیند
 • اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی در خصوص زمان جشنواره شهید مطهری و ارائه فرآیندها و مقالات از طریق مکاتبات
 • تشکیل جلسه فرآیندهای نوآورانه و ارسال گزارش به EDC
 • همکاری با سایر دانشکده های تابعه در ارسال اطلاعات بسته ارتقاء نظام آموزشی

.

استعداد درخشان و المپیاد دانشجویی

 • ارتباط با آموزش دانشکده جهت شناسایی دانشجویان ذینفع
 • اطلاع رسانی به دانشجویان در سایت دانشکده و تابلوی اعلانات جهت معرفی خود
 • مشاوره در خصوص شرایط استفاده از تسهیلات و امکانات ویژه
 • مشاوره در خصوص دستوالعمل ها و آیین نامه ها
 •  استفاده از امتیاز استعداد درخشان  به مقطع  تحصیلات تکمیلی توسط یک دانشجوی پرستاری و یک دانشجوی علوم آزمایشگاهي

 

ارزیابی درونی

 • انجام ارزیابی درونی توسط EDO  
 • گزارش یک نسخه ارزیابی درونی به EDC  دانشگاه
 • ارائه گزارش عملکرد edo  در سال ۹۳ ،۹۴ و۹۵ و چکیده برنامه عملیاتی در حوزه توسعه کیفیت آموزش در سال ۹۶
 •  به روز رسانی وب سایت

 

ارزشیابی اساتید

 • اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص زمان ارزشیابی
 • راهنمایی دانشجویان در مورد نحوه ارزشیابی
 • تهیه گزارش نهایی ارزشیابی اساتید و بازخورد به اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو  

 

پژوهش در آموزش

 • جلب مشارکت دانشجویان در انجام پژوهش ها از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی
 • جلسه مشاوره به اعضای هیئت علمی در زمینه پژوهش در آموزش
 • اطلاع رسانی در مورد همایش های آموزش پزشکی و نحوه شرکت در آن
 • معرفی مجلات آموزش پزشکی در سایت EDO دانشکده
 • مکاتبه با اعضای هیئت علمی جهت ارائه طرح ها و مقالات آموزشی خود به EDO

 

توانمندسازی اساتید

 • مکاتبه EDO با اعضای هیئت علمی دانشکده جهت شناسایی نیازهای آموزشی آنها
 • استخراج اطلاعات و بازخورد به EDC دانشگاه
 • مکاتبه با EDC  جهت شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه روش ها و فنون تدریس
 • مکاتبه با اعضای هیئت علمی جهت شناسایی افراد علاقه مند به تدریس
 • اطلاع رسانی به کلیه اعضای هیئت علمی جهت راه اندازی سامانه ساعد جهت رسیدگی به پرونده ترفیع سالانه و ارتقای اعضاء به درجات دانشياري و استادي
 • برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه ( ساعد) در دانشکده

 

برنامه ریزی آموزشی

 • برگزاری جلسات مستمر جهت بازنگری و تدوین لاگ بوک مبتنی بر کوریکولوم
 • تدوین لاگ بوک  توسط اعضای هیئت علمی   و اجرای آن در بالین