Skip to content

Main Content

دفتر توسعه آموزش ( EDO )

درباره ما

مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر فاطمه حاجی حسینی
مدرک تحصیلی : دکتری پرستاری

کارشناس

خانم معصومه محبوبی
شماره تماس : ۴۴۲۲۱۹۱۹-۰۱۱ - داخلی : ۲۰۳
ساختمان اداری قسمت آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

دستور العمل و آئین نامه ها

برنامه عملیاتی

عملکرد

جشنواره شهید مطهری و انتخاب اساتید برتر

برنامه ریزی آموزشی

ارزشیابی اساتید

ارزیابی درونی

پژوهش در آموزش

کمیته دانشجویی

دانش پژوهی

استعداد درخشان

کمیته های EDO

کارگاه ها