Skip to content

Main Content

دفتر مشاوره تحصیلی

درباره ما

دکتر سیدحمید شریف نیا

سمت : مسئول اساتید مشاور

آئین نامه استاد مشاور

فرایند گزارش از دانشجویان دارای افت تحصیلی

اساتید مشاور

دکتر رقیه نظری

مرتبه علمی : استادیار

زهرا بهشتی

مرتبه علمی : مربی

سوسن ساعت ساز

مرتبه علمی : مربی

دکتر نوشین موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

فاطمه حاجی حسینی

مرتبه علمی : استادیار

دکتر سید حمیدشریف نیا

مرتبه علمی : دانشیار

دکتر عبدالمطلب حسنی

مرتبه علمی : استادیار