Skip to content

برنامه عملیاتی سال 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مازندران

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل

برنامه عملیاتی دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سال ۹۷

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۱

ارتقا  فعالیـتهای دانش پژوهشی و فرایندهای نوآورانه از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد

 

G۱O۱A۱

 عنوان پروژه:  اطلاع رسانی و مشاوره پیرامون مسائل مرتبط با  فعالیتهای  دانش پژوهی و فرایندهای نوآورانه

                                                                                                                                          درصد از کل پروژه: ۱۰۰ درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تکمیل  مطالب مرتبط با دانش پژوهی و فعالیتهای نوآورانه در سایت دانشکده

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۲

تشویق و مشاوره اعضا هیئت علمی به صورت  چهره به چهره

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰ 

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

اصلاح و مشاوره پروپوزالهای دانش پژوهی اعضا هیئت علمی 

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

 

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۴

آشنا سازی اساتید با روند ثبت فعالیتهای نوآورانه در سایت مربوطه

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۵

اطلاع رسانی و هدایت اعضا در زمینه جشنواره شهید مطهری

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۶

اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان تشکیل کارگاههای مرتبط در سایر دانشکده ها به اعضا

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۷

هدایت و مشاوره فردی به اعضا هیئت علمی جدیدالورود در مورد فرایندهای نوآورانه

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱ O۲

ارتقا کیفیت ارزشیابی اساتید و دانشجویان از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد

 

G۱O۲A۱

 عنوان پروژه: ارائه بازخورد  ارزشیابی توسط دانشجو به اساتید

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه: ۵۰   درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

ارائه نتایج ارزشیابی اساتید  در پایان هر ترم به اساتید

پایان نیم سال اول و پایان نیم سال دوم

 

۴۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۲

تجزیه و تحلیل  نتایج ارزشیابی اساتید  در پایان هر ترم

پایان نیم سال اول و پایان نیم سال دوم

 

۴۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

رتبه بندی اساتید از نظرنمره ارزشیابی دانشجو و گزارش به مدیر گروه

۱۵/۱/۹۷

۲۰/۲/۹۷

۱۰

۳۰

۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۲

ارتقا کیفیت ارزشیابی اساتید و دانشجویان از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد

 

G۱O۲A۲

 عنوان پروژه:  استفاده از پورتفولیو در کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه: ۵۰   درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تصمیم گیری جهت تغییر نحوه ارزشیابی دانشجویآن از لاگ بوک به پورتفولیو

۲۰/۱/۹۷

۳۰/۱/۹۷

۱۰

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

تشکیل جلسات متعدد جهت تهیه پورت فولیو بخشهای مختلف کاراموزی و کار آموزی در عرصه

۱/۲/۹۷

۱/۴/۹۷

۳۰

 

۲۵

۲۵

۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

بارگذاری پورتفولیوها در سایت دانشکده و اطلاع رسانی به دانشجویان جهت تکثیر آنها قبل از ورود به کاراموزی و کااموزی در عرصه

۱/۴/۹۷

۱/۵/۹۷

۱۰

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار دادن نمونه ای از یک پورت فولیو تکمیل شده در سایت دانشکده به منظور تسهیل در تکمیل آنها توسط دانشجویان  

۱/۵/۹۷

۱۰/۵/۹۷

۱۰

 

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

ایجاد  هماهنگی بین آموزش و مدیر گروه و  مدیر EDO  جهت کاربرد  صحیح پورت فولیو

۱/۵/۹۷

۱/۶/۹۷

۲۰

 

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مربیان جهت کاربرد پورت فولیو

۱/۶/۹۷

۱/۷/۹۷

۲۰

 

 

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۳

ارتقا کیفیت استاندارد سازی سوالات از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد  

 

G۱O۳A۱

 عنوان پروژه:  ارزیابی کیفی آزمونها  و شناسنامه سوال

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه: ۱۰۰    درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

ارزیابی ۱۰۰% سوالات MCQ ارائه شده توسط اساتید

پایان نیم سال اول و پایان نیم سال دوم

 

۲۵

 

 

 

۵۰

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

 

۲

ارزیابی ۱۰۰% سوالات تشریحی  ارائه شده توسط اساتید

پایان نیم سال اول و پایان نیم سال دوم

 

۲۵

 

 

 

۵۰

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

 

۴

ارزشیابی ۱۰۰% شناسنامه سوالات توسط اعضای هیت علمی دانشکده

پایان نیم سال اول و پایان نیم سال دوم

 

۵۰

 

 

 

۵۰

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۴

ارتقا کیفیت برنامه ریزی درسی از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد

 

G۱O۴A۱

 عنوان پروژه:    ارتقا کیفیت طراحی طرح دروس و  طرح دوره

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه: ۱۰۰درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تشویق شفاهی اعضای هیئت علمی به نگارش طرح درس و طرح دوره

ابتدای هر ترم

 

۱۰

 

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

۵۰

 

 

 

 

شرکت کارشناس EDO  در کارگاه طرح درس و طرح دوره

روز برگزاری

 

۵

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت مدیر  EDO  در کارگاه طرح درس و طرح دوره

روز برگزاری

 

۵

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

۲

بازنگری طرح درس ها و طرح دوره های اساتید   توسط EDO  

ابتدای هر ترم

 

۵۰

 

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

۵۰

 

 

 

۳

بازخورد  بررسی  طرح درس و طرح دوره به اعضا هیءت علمی  و رونوشت به EDC

ابتدای هر ترم   

 

۳۰

 

 

 

 

 

 

۵۰

 

 

۵۰

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۵

ارتقا کیفیت برنامه های دانش افزایی آموزشی اعضا هیئت علمی و دانشجویان از ده درصد به ۵۰ درصد  

 

G۱O۵A۱

 عنوان پروژه:  اجرای  برنامه های دانش افزایی ویژه اعضا هیئت علمی و مدرسین

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه۵۰:    درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی        

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

نیازسنجی مستمر به صورت کتبی و شفاهی از اعضا هیئت علمی و مدرسین به منظور برگزاری برنامه های دانش افزایی  

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۲

کسب مجوز از EDC جهت برگزاری کارگاه ها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

هماهنگی با مدیر گروه و معاون آموزشی و کارشناس EDO جهت برگزاری کارگاه

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۴

هماهنگی با مدرسین کارگاه از نظر زمان ، مکان و امکانات سمعی و بصری مورد نیاز ایشان

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۵

هماهنگی با واحد سمعی بصری جهت برگزاری کارگاه

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۶

ارسال صورت جلسه و مستندات کارگاه به EDC جهت دریافت گواهی کارگاه برای مدرسین و شرکت کنندگان

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۷

برگزاری ماهانه یک جلسه دانش افزایی توسط اساتید به نحوی که هر استاد حداقل یک بار در طول سال ارائه داشته باشد.   

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۸

وجود لیستی از جلسات دانش افزایی و اعضای شرکت کننده و مدرسین انها در دفتر EDO

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۵

ارتقا کیفیت برنامه های دانش افزایی آموزشی اعضا هییت علمی و دانشجویان از ده درصد به ۵۰ درصد  

 

G۱O۵A۲

 عنوان پروژه:   بهبود نحوه برگزاری کارگاههای دانش افزایی(بر اساس کوریکولوم)  ویژه دانشجویان

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه۵۰   درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی        

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

نیازسنجی در زمینه دانش و مهارت فراگیران  در زمینه  های مختلف اموزشی، پژوهشی ، مدیریتی ........

 

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

 

۲

  هماهنگی با اساتید دانشکده در گروه پرستاری جهت تدریس در کارگاه

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

 

۳

هماهنگی با اموزش دانشکده در جهت برگزاری کارگاهها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

 

۴

هماهنگی با مدیر گروه دانشکده در جهت برگزاری کارگاهها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

 

۵

هماهنگی با معاون آموزشی  دانشکده در جهت برگزاری کارگاهها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

/۸۳

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۶

هماهنگی با دانشجویان  در جهت برگزاری کارگاهها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۷

برگزاری جلسات درون گروهی جهت ارتقا کیفیت کارگاههای دانش افزایی

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

۳/۸

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱ O۶

 

ارتقا سطح پرورش دانشجویان استعداد درخشان و شرکت آنها در  المپیاد علمی از ده درصد به ۳۰ درصد

 

G۱O۶A۱

 

 عنوان پروژه:  هدایت و راهنمایی  دانشجویان  در جهت پرورش  دانشجویان استعداد های درخشان  و المپیادی

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه: ۱۰۰   درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی         

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تشویق و مشاوره دانشجویان  به فعالیت در نهادهای دانشجویی

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

ارتباط EDO با اساتید مشاور دانشکده جهت شناسایی و راهنمایی  بهتر دانشجویان برتر

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

داشتن لیستی از دانشجویان استعداد درخشان

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره آیین نامه استعداد درخشان با حضور مدیر و کارشناس EDO

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۲

هدایت و راهنمایی دانشجویان به منظور تصویب طرح های تحقیقاتی توسط دانشجویان  استعداد درخشان

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

به روز نگهداشت سایت دانشکده در مورد مسائل مرتبط با  دانشجویان استعداد درخشان

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

تشویق کتبی  رتبه های برتر هر رشته

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                             

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۷

 

ارتقا کیفیت ارزیابی درونی و اعتباربخشی دانشکده از ده درصد به ۴۰ درصد

 

G۱O۷A۱

 

 عنوان پروژه:   برطرف کردن مشکلات ارزیابی درونی  دانشکده

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه۱۰۰    درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی        

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تعیین نقاط ضعف دانشکده در سنجه های  ارزیابی درونی و اعتباربخشی  سال کذشته

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۳/۹۷

۲۰

۲۵

۲۵

۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

تشویق اعضا هیئت علمی در مشارکت در اصلاح   نقاط ضعف دانشکده در سنجه های  ارزیابی درونی و اعتباربخشی  سال کذشته

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

فعال بودن کمیته های مرتبط  در اصلاح   نقاط ضعف دانشکده در سنجه های  ارزیابی درونی و اعتباربخشی  سال کذشته (در حد گروه ها)

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۶۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                             

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱O۸

ارتقا کیفیت پژوهش در آموزش از ده درصد به ۴۰ درصد

 

G۱O۸A۱

 عنوان پروژه:  انجام طرح های پژوهش در اموزش

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه۱۰۰:    درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

تشویق اعضا هیئت علمی به طراحی پروپوزالهای پژوهش در اموزش

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۲

نیازسنجی پژوهش در آموزش در دانشکده

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۵۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۳

درج فلوچارت نحوه تصویب طرح های پژوهش در آموزش در سایت دانشکده

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

داشتن لیستی از فعالیتهای پژوهش در اموزش اعضا هیئت علمی دانشکده

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز:  

                                       

 

 

 

ارتقاء کیفیت فعالیـتهای آموزشی  

 

G۱ O۹

 

ارتقا کیفیت   مرکز مهارتهای بالینی دانشکده از ده درصد به ۵۰ درصد

 

G۱O۹A۱

 

 عنوان پروژه  تهیه  وسایل و تجهیزات   مورد نیاز  مرکز مهارتهای بالینی باتوجه به  کتب مرجع از نظر نوع، تعداد و به روز بودن انها

                                                                                                                                           درصد از کل پروژه۱۰۰   درصد

ردیف

موضوع اقدام عملیاتی        

شروع فعالیت

 

پایان فعالیت                

 

سهم نسبی

درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه

میزان اعتبار به میلیون ریال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۱

بهینه کاوی(BENCHMARKING) سایر دانشکده ها جهت ارتقا   کیفیت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

استخراج لیست پروسیجرها ی اموزشی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی 

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

تهیه لیست لوازم مورد نیاز هر پروسیجر بر اساس کتب مرجع

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

تطابق لیست به دست امده با لوازم موجود جهت استخراج کمبودها 

۱۵/۱/۹۷

۱۵/۷/۹۷

۴۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

ارسال درخواست جهت تهیه لیست  موارد مورد نیاز

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۱۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۴

چک مداوم وسایل مصرفی و جایگزینی انها

۱۵/۱/۹۷

۳۰/۱۲/۹۷

۲۰

۵

۵

۵

۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نیاز: