Main Content

محتوای داده

دکتر لاله عباسی

دکتر سمیه احمدنژاد

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر حمید رضا عصائیان

دکتر نسرین ستوده

دکتر لادن حسنی

دکترآناهیتارضائی روشن

دکتر رضا فرتوت زاده

دکتر فهیمه نادری بهدانی

دکتر سمانه فرخ فر

دکتر بهاره لشتوآقائی

دکتر سیده عاطفه میرشفا

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر محمد علی ابراهیم زاده

1