Skip to content

فرایند دریافت دفترچه بیمه

فرآیند: دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی

دریافت فرم تعهد محضری از امور دانشجویی وتکمیل آن در دفترخانه

ارائه فرم تکمیل شده تعهد محضری به امور دانشجویی

دریافت فرم بیمه ازاموردانشجویی

ارائه فرم تکمیل شده همراه بایک قطعه عکس ویک سری رونوشت کامل شناسنامه ورونوشت کارت ملی

ارسال فرم ها به معاونت امور دانشجویی توسط کارشناس

تذکر:دانشجویان متقاضی نباید تحت پوشش هرگونه بیمه باشند