Skip to content

دکتر رضا فرتوت زاده

عضو هیات علمی 

مرتبه: استادیار

مدرک:دکتری تخصصی PH.Dفیزیولوژی