Skip to content

Main Content

معاونت دانشجویی فرهنگی


امور دانشجویی

سالومه نادری

کارشناس امور دانشجویی

آئین نامه ها و مقررات

دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان

فرم ها و فرآیندها

تسهیلات دانشجویی

پرتال صندوق رفاه دانشجویی

فرایند گرفتن وام

شرایط وام گیرندگان

فرایند دریافت دفترچه بیمه

فرم تعهدنامه مخصوص بازپرداخت تسهیلات از صندوق رفاه

امور تغذیه

آشنایی با اداره تغذیه دانشجویی

نحوه دریافت کارت تغذیه

سامانه اتوماسیون تغذیه دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل

قیمت و زمان توزیع غذا

برنامه غذایی پیشنهادی شورای صنفی دانشگاه

تربیت بدنی

آمار تجهیزات

عملکردهای ورزشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل

امور فرهنگی

محسن مناجاتی

سمت : مسئول و کارشناس امور فرهنگی