Skip to content

عرض تبریک

خانم دكتر نوشين موسي زاده؛
انتخاب جنابعالي رو به عنوان "استاد نمونه دانشكده"، همین طور کسب جایزه برای «رتبه شایسته تقدیر کشور» برای ارائه فرآیند نوآورانه آموزشی در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تبريك گفته، توفيق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستاريم.

خانم دكتر نوشين موسي زاده؛
انتخاب جنابعالي رو به عنوان "استاد نمونه دانشكده" تبريك گفته، توفيق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستاريم.