دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:          دكتر رقيه نظري                                               آخرين  مدرك تحصيلي :                   دكتراي تخصصي          رشته تحصيلي:  پرستاري                                سابقه آموزشي :20 سال

گروه آموزشي:        پرستاري     سابقه تدريس درس مورد نظر :    15 سال                    شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس      روش ارزشيابي دانشجو طراحي سوالات امتحاني     روش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                                       مقطع تحصيلي كارشناسي            نيم سال تحصيلي:     اول 98-97          دانشكده:    پرستاري آمل          تعدا د فراگيران:    36 نفر                                                                                                                  

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :     مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه           نوع درس: تئوري            عملي     كارآموزي                     تعداد واحد: 3 واحد          ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

 

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: دانشجويان با بخش هاي ويژه و اصول فيزيولوژيك مهم در ارائه مراقبتهاي پرستاري آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

1-      مقدمه اي بر بخشهاي ويژه

2-      شناخت اصول فيزيو لوژيك آسيب هاي سلولي

3-      شناخت اصول فيزيو لوژيك كاهش پرفيوژن و ايسكمي

4-       شناخت اصول فيزيو لوژيك التهاب در  ارائه مراقبتهاي ويژه پرستاري

 

عوامل موثر در ايجاد و گسترش بخش هاي ويژه ر ا مختصرا توضيح دهد

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

خصوصيات فيزيكي بخش ويژه را توضيح دهد

شناختي 2

B

4 مورد از ويژه گي هاي پرسنل بخش ويژه  را نام ببرد

شناختي 1

M

سه مورد از دلايل  موثر در بستري شدن بيمار در بخش را نام ببرد

شناختي 1

M

طبقه بندي بخش هاي ويژه را بر اساس سن بيماران توضيح دهد

شناختي 2

M

اصول فيزيولوژيك آسيب سلولي را بطور خلاصه توضيح دهد

شناختي 2

M

اصول فيزيولوژيك كاهش پرفيوژن را بطور خلاصه توضيح دهد

شناختي 2

B

اصول فيزيولوژيك ايسكمي را بطور خلاصه توضيح دهد

شناختي 2

B

اصول فيزيولوژيك التهاب را بطور خلاصه توضيح دهد

شناختي 2

Bهدف كلي: دانشجويان با اصول كنترل عفونت و كنترل همودايناميك بيماران بخش ويژه، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

1-      كنترل عفونت در بخش مراقبت ويژه

2-      كنترل همودايناميك بيماران ويژه

 

عفونت بيمارستاني را در يك خط تعريف كند

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

اهميت بهداشتي كردن دست را در كنترل عفونت باور كند.

نگرشي3

M

5 موقعيت بهداشتي كردن دست را نام ببرد.

شناختي 1

M

نحوه صحيح بهداشتي كردن( شتشو يا الكل راب) دست را بيان كند

شناختي 3

M

شايعترين عفونت هاي بيمارستاني بخش ويژه را برشمارد.

شناختي 2

M

اقدامات موثر براي پيشگيري از عفونتهاي شايع را بيان كند.

شناختي 2

M

نحوه مراقبت از كاتيتر وريد مركزي را توضيح دهد.

شناختي 2

M

نحوه اندازه گيري فشار وريد مركزي را به ترتيب مراحل بيان كند

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با اختلالت اسيد و باز، گازهاي خون شرياني و نحوه تفسير ABG ، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

گاز هاي خوني شرياني ( اختلالات اسيد و باز و تفسير ان)

 

 

مفهوم PH و تغييرات آن را توضيح دهند

شناختي 2

B

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مكانيزم هاي فيزيو لوژيك موثر در تنظيم تعادل اسيد و باز را شرح دهند

شناختي 2

B

مقادير طبيعي هر يك از پارامتر هاي موجود در برگه ABG را بيان كند.

شناختي 1

M

نحوه خون گيري شرياني را توضيح دهد

شناختي 2

M

عوارض خونگيري شرياني را نام ببرد.

شناختي 1

M

بر اساس نتايج گاز هاي خون شرياني  نوع اختلال موجود را تشخيص دهد

شناختي 4

B


 


هدف كلي: دانشجويان با اصول تغذيه بيماران بخش ويژه، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

تغذيه بيماران بخش مراقبت ويژه

 

سه مورد از معيار هاي مهم براي بررسي وضعيت تغذيه بيماران بخش ويژه را بيان كند.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

درشت مغذي هاي مورد نياز بيماران بخش ويژه را نام ببرد.

شناختي 1

M

مقدار درشت مغذي هاي توصيه شده براي بيماران ويژه را بيان كند( حداقل دو مورد)

شناختي 1

N

سندرم تغذيه مجدد را در يك خط تعريف كند.

شناختي 1

B

حداقل سه مورد از بيماران در معرض خطر سندرم تغذيه مجدد را برشمارد.

شناختي 1

B

روشهاي پشتيباني غذايي را نام ببرد

شناختي  1

M

فوايد تغذيه روده اي را برشمارد( حداقل سه مورد(

شناختي 1

M

روشهاي تغذيه روده اي را برشمارد

شناختي 1

M

مراقبتهاي حين تغذيه روده اي را برشمارد

شناختي 1

M

انديكاسيون هاي تغذيه تزريقي را بر شمارد

شناختي 2

M

مراقبتهاي حين تغذيه تزريقي را به اختصار توضيح دهد.

شناختي 1

M

ريز مغذي هاي مورد نياز بيماران ويژه را بيان كند

شناختي 2

M

نحوه پايش بيماران تحت حمايت تغذيه اي را به اختصار شرح دهد.

شناختي 1

M


 


هدف كلي: دانشجويان با مراقبتهاي ويژه پرستاري در سندرم هاي شوك و  روشهاي جبران مايعات  آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

1-      مراقبتهاي پرستاري در سندرم هاي شوك

2-      مراقبتهاي ويژه پرستاري در روشهاي جبران مايعات

 

انواع شوك را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراحل شوك رابيان كند

شناختي 2

M

سندرم شوك سپتيك را در يك خط تعريف كند.

شناختي 1

M

نحوه حمايت همودايناميك از بيمار با سندرم شوك را توضيح دهد.

شناختي 2

M

اصول حمايت تنفسي از بيمار با سندرم شوك را توضيح دهد

شناختي 2

M

درمان همزمان سركوب سم و آنتي بيوتيك را بيان كند.

شناختي 2

M

روش كنترل منبع عفونت را در شوك سپتيك بيان كند.

شناختي 2

B

مايعات مورد استفاده براي جايگزيني در بيماران هموراژيك را نام ببرد

شناختي 1

B

مايعات مورد استفاده براي جايگزيني در بيماران غير هموراژيك را نام ببرد

شناختي2

B

روش هاي مايع درماني را نام ببرد

شناختي1

B

مانيتورينگ بيماران تحت مايع درماني را به اختصار شرح دهد

شناختي 2

M

چگونگي تصميم گيري در مورد پايان مايع درماني را بيان كند.

شناختي 3

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از بيماران تروماتيك، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

6

1.                   مراقبت پرستاري از بيماران تروماتيك ( آسيب شكم)

2.                   مراقبت پرستاري از بيماران تروماتيك (آسيب لگن)

3.                   مراقبت پرستاري از بيماران تروماتيك ( آسيب اندام ها)

4.                   مراقبت پرستاري از بيماران تروماتيك ( آسيب دستگاه عصبي)

 

نحوه بررسي مكانيزم آسيب را بيان نمايد

شناختي 2

B

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

انواع آسيبهاي مغزي ناشي از ضربه را نام ببرد

شناختي 1

B

نحوه كنترل سطح هوشياري بيماران ضربه سر را توضيح دهد

شناختي 1و2

M

اصول مانيتورينگ بيماران با ضربه سر را بر شمارد

شناختي 1

M

انواع آسيبهاي ناشي از ضربه به قفسه سينه را نام ببرد.

شناختي 2

B

نحوه مراقبت از چست تيوب را بيان كند

شناختي 3

M

نحوه خارج كردن چست تيوب را شرح دهد

شناختي 3

M

خطرات ناشي از ضربات به شكم را بيان كند

شناختي 3

M

مراقبت از بيماران پارگي كبد را شرح دهد

شناختي 3

B

مراقبت از بيماران پارگي طحال را شرح دهد.

شناختي 2

B

مراقبت از بيماران با شكستگي متعدد اندام ها را شرح دهد.

شناختي 1

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به نارسايي تنفسي آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

7

1.       نارسايي تنفسي( انواع، پاتوفيزيولوژي، تشخيص ، درمان و مراقبت)

2.       سندرم دسترس تنفسي حاد

 

نارسايي تنفس را در يك خط تعريف كند

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

وجه افتراق نارسايي حاد و مزمن تنفسي را بيان كند( حداقل سه مورد)

شناختي 1

B

علايم نارسايي حاد و مزمن تنفسي را با هم مقايسه كند.

شناختي 3

B

5 مورد از علايم هيپر كاپنه آ را نام ببرد.

شناختي 1

M

اصول درمان نارسايي تنفسي را شرح دهد.

شناختي 2

M

سندرم ديسترس تنفسي حاد را در يك خط تعريف كند

شناختي 1

M

مراحل  ARDS را نام ببرد.

شناختي 2

B

ويژگيهاي هر يك از مراحل ARDS را به اختصار شرح دهد.

شناختي 1

B

علايم ARDS را نام ببرد(4 مورد)

شناختي 2

B

اصول درمان بيماران   ARDSرا بيان نمايد

 

شناختي 1

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان نيازمند به اكسيژن درماني و داراي راه هوايي كمكي، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

8

1.                   اكسيژن درماني( لوازم، نكات پرستاري، انديكاسيون و عوارض)

2.                   مراقبت از راه هوايي

 

 انواع هيپوكسي را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

5 مورد از عوارض اكسيژن درماني را بر شمارد

شناختي 1

M

سه مورد از روشهاي اكسيژن درماني را نام ببرد.

شناختي 1

M

انديكاسيون هاي استفاده از هر يك از روشهاي فوق را ( دو مورد) بر شمارد

شناختي 2

M

نحوه تنظيم درصد اكسيژن هواي دمي را در هنگام استفاده از روشهاي مختلف اكسيژن درماني بيان كند.

شناختي3

M

هدف از حفظ راه هوايي مصنوعي را بيان كند.

شناختي 1

M

موارد استفاده از راههاي هواي مصنوعي را نام ببرد.

شناختي 1

M

انواع راه هوايي مصنوعي را نام ببرد و مزايا و معايب هر كدام را شرح دهد.

شناختي 2

M

عوارض لوله گذاري داخل تراشه را نام ببرد و اقدامات پرستاري آن را ليست نمايد.

شناختي 1

M

اصول انتخاب سايز لوازم كمكي براي باز نگهداشتن راه هوايي را بيان كند

شناختي 2

M

ميزان فشار مناسب كاف لوله تراشه را بيان كند

شناختي 1

M

نحوه صحيح ساكشن باز لوله تراشه را شرح دهد.

شناختي 2

M

نحوه صحيح ساكشن بسته لوله تراشه را شرح دهد

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با تهويه مكانيكي( انديكاسيون، انواع، مدها، تنظيم)آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

9

تهويه مكانيكي( انديكاسيون، انواع،

مدها، تنظيم)

 

علل نياز به تهويه مكانيكي را نام ببرد

شناختي 1

 

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مزايا و معايب ونتيلاتور هاي فشار منفي را شرح دهد

شناختي 2

M

ونتيلاتور هاي فشار مثبت را بر اساس عملكرد طبقه بندي كند

شناختي 2

M

انواع الگو هاي تنفسي را با رسم شكل توضيح دهد

شناختي 3

M

انواع طرح هاي موج دمي را با رسم شكل توضيح دهد

شناختي 2

B

موارد استفاده از peep  و عوارض مربوطه را نام ببرد 

شناختي 2

M

تنظيم ونتيلاتور را بر اساس نياز بيمار و نتايج گاز هاي خون شرياني توضيح دهد

شناختي 4

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان تحت تهويه مكانيكي و جداسازي از آن، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

10

1- تهويه مكانيكي(مراقبت و جدا سازي)

 

عوارض ناشي از ونتيلاسيون مكانيكي را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراحل جدا سازي بيما ر از ونتيلاتور را توضيح دهد

شناختي 2

M

علائم نشان دهنده عدم تحمل جدا سازي را شرح دهد

شناختي 2

M

علل جنگ بيمار با ونتيلاتور را نام ببرد

شناختي 1

M

مراقبت هاي پرستاري از بيمار تحت ونتيلاسيون مكانيكي را بر اساس فرايند پرستاري توضيح دهد

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان تحت جراحي قلب آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

11

1-      انواع روش هاي جراحي قلب

2-      ماشين قلب و ريه

3-      جراحي عروق كرونر

4-      جراحي دريچه هاي قلبي

مراقبت قبل و بعد از جراحي قلب

 

انواع روش هاي جراحي قلب  را نام ببرد

شناختي 1

B

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

عملكرد ماشين قلب و ريه را هنگام جراحي قلب باز توضيح دهد

شناختي 2

B

انواع روش هاي جراحي عروق كرونر را با هم مقايسه كرده و مزايا و معايب هر روش را توضيح دهد

شناختي 3

B

انواع دريچه هاي قلبي را با هم مقايسه كرده و مزايا و معايب هر كدام را ذكر كند

شناختي 3

B

مراقبت هاي قبل از جراحي را ليست كند

شناختي 2

M

مراقبت هاي بعد از جراحي را بر اساس سيستم هاي بدني توضيح دهد

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با الكتروكارديوگرافي و اساس تفسير آن، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

12

  1. اساس الكتروكارديوگرافي
  2. اصول تفسير الكتروكارديوگرام

الكتروكارديوگرافي را تعريف نمايد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراحل مختلف دپولاريزاسيون و رپولاريزاسيون سلول عضله قلب را توضيح دهد

شناختي 2

B

اشتقاقهاي مختلف ECG و عملكرد آنها را ذكر نمايد.

شناختي 2

B

انواع روشهاي مانيتورينگ ريتم قلب را شرح دهد.

شناختي 2

B

مقادير طبيعي امواج در الكتروكارديوگرام استاندارد را بيان كند.

شناختي 2

M

تعداد ضربان، ريتم و محور قلب را از روي يك نوار الكتروديوگرام استاندار تعيين نمايد.

شناختي 3

M


 


هدف كلي: دانشجويان با اختلالات گره سينوسي و آريتمي هاي دهليزي، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

13

  1. اختلالات گره سينوسي
  2. اريتمي هاي دهليزي

خصوصيات يك ريتم سينوسي طبيعي را بيان كند

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

آرتيمي هاي سينوسي را نام ببرد

شناختي 2

B

 خصوصيات هر كدام آريتمي هاي سينوسي شرح دهد.

شناختي 2

B

آرتيمي هاي دهليزي را نام ببرد

شناختي 1

B

خصوصيات هر كدام از آريتميهاي دهليزي را  شرح دهد.

شناختي 2

M

تغييرات نوار قلب در سندروم گره سينوسي بيمار را بيان نمايد.

شناختي 2

B

تغييرات الكتروكارديو گرام در پيس ميكرسرگردان را توضيح دهد.

شناختي 2

M

تغييرات الكتروكارديو گرام در تاكيكاردي دهليزي چند كانونه را شرح دهد

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با بلوكهاي سيستم هدايتي قلب، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

14

1-       بلوكهاي دهليزي بطني

2-       بلوكهاي شاخه اي( داخل بطني)

انواع بلوكهاي دهليزي بطني را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

انواع بلوكهاي دهليزي بطني را از روي نوار قلب شناسايي كند.

شناختي 5

B

 خصوصيات هر كدام از بلوكهاي دهليزي بطني را شرح دهد.

شناختي 2

M

 اقدامات درماني و مراقبتي در هر كدام از بلوكهاي دهليزي بطني را بنويسد.

شناختي 3

M

سندروم استوكس آدامس را شرح دهد.

شناختي 2

M

تغييرات الكتروكارديوگرام را در بلوكهاي شاخه اي شرح دهد.

شناختي 2

M

وجود بلوك شاخه اي (چپ يا رات) را در نوار قلب تشخيص دهد.

شناختي 2

B

بين بلوك درجه دو تيپ يك و تيپ دو روي نوار قلب تمايز بگذارد.

شناختي 5

B

بلوك درجه سه دهليزي بطني را روي نوار قلب تشخيص دهد.

شناختي 5

B

بلوك درجه يك دهليزي بطني را روي نوار قلب تشخيص دهد.

شناختي 5

B

 

 


 


هدف كلي: دانشجويان با آريتمي هاي جانكشنال آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

15

1.       آريتمي هاي جانكشنال ( گره اي)

2.       علل و تغييرات نوار قلب

 

دو مورد از آريتميهاي جانكشنال را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

تغييرات نوار قلب در انواع آريتميهاي جانكشنال را شرح دهد.

شناختي 2

M

ريتم جانكشنال را روي نوار قلب تشخيص دهد.

شناختي 5

M

علل آريتميهاي جانكشنال را نام ببرد.

شناختي 1

M

ريتم جانكشنال تند شده را روي نوار قلب تشخيص دهد

شناختي 5

M

ضربان زودرس گره اي را روي نوار قلب تشخيص دهد.

شناختي 5

M


 


هدف كلي: دانشجويان با آريتمي هاي بطني آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

16

  1. آريتمي هاي بطني
  2. علل و تغييرات نوار قلب

 

علل آريتمي بطني را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مكانيسم ورود مجدد را توضيح دهد

شناختي 2

B

انواع آريتمي هاي بطني را نام ببرد

شناختي 1

M

تغييرات الكتروكارديو گرام را در هريك از آريتمي هاي بطني به اختصار شرح دهد

شناختي 2

M

وجود يك ضربان زودرس بطني را در الكتروكارديوگرام تشخيص دهد

 

M

ريتم ايديو ونتريكولار را تشخيص دهد

شناختي 5

M

ابرنسي را به اختصار شرح دهد

شناختي 5

B

راههاي تمايز آريتميهاي بطني از فوق بطني را بيان كند

شناختي 2

B

 

علل آريتمي بطني را نام ببرد.

شناختي 3

B


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت ويژه بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به انفاركتوس ميوكارد آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

17

1-      مقدمه اي بر بخشهاي ويژه

2-      شناخت اصول فيزيو لوژيك آسيب هاي سلولي

3-      شناخت اصول فيزيو لوژيك كاهش پرفيوژن و ايسكمي

4-       شناخت اصول فيزيو لوژيك التهاب در  ارائه مراقبتهاي ويژه پرستاري

 

تغييرات الكتروكارديوگرام در انفاركتوس ميوكارد را بيان كند.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراحل انفاركتوس ميوكارد را شرح دهد.

شناختي 2

M

ليدهاي درگير در انفاركتوس نواحي مختلف قلب را نام ببرد

شناختي 2

M

قادر به تشخيص ناحيه انفاركتوس از روي نوار قلب استاندارد 12 ليد باشد

شناختي 5

M

قادر به تشخيص حاد و مزمن بودن انفاركتوس از روي نوار قلب استاندارد 12 ليد باشد

شناختي 5

M

اصول مراقبت ويژه از بيماران با انفاركتوس ميوكارد را بر شمارد

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان رسم محور الكتريكي قلب، تفسير نوار قلب و تفسير ABG را تمرين كنند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

18

تمرين كيسها :

رسم محور الكتريكي قلب،

تفسير نوار قلب

و تفسير ABG

 

  • محور الكتريكي يك بيمار را با تهيه يك الكتروكارديوگرام بر روي كاغذ شطرنجي رسم كند

مهارتي 3

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

             اسلايد، نوار قلب، نمونه ABG

مشاهده تكاليف و ارائه در كلاس، اظهار نظر در مورد تكاليف ارائخ شده ديگران

 

  • حد اقل سه نمونه نوار قلب از آريتميهاي گفته شده با جستجوي در منابع، تهيه كند و در كلاس ارائه نمايد.

مهارتي 3

M

  • از ميان كيس هايي ABG كه براي تمرين توط استاد در كلاس ارائه شده، حداقل يك نمونه را انتخاب و تفسير نمايد.

شناختي 5

M


 


هدف كلي: دانشجويان با الگوريتم هاي احيا قلبي ريوي پيشرفته، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

19

1-       احياي قلبي ـ ريوي پيشرفته

2-       مراقبت در فيبرينوليتيك تراپي

3-       مراقبت بعد از ايست قلبي ريوي

احيا قلبي ريوي پيشرفته در آسيستول را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

احيا قلبي ريوي پيشرفته در فيبريلاسيون را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M

احيا قلبي ريوي پيشرفته در تاكيكاردي بطني را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M

احيا قلبي ريوي پيشرفته در براديكاردي را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M

مراقبت از بيماران تحت درمان با فيبرينوليتيك را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M

مراقبت از بيماران پس از ايست قلبي ريوي را بر اساس دستورالعمل 2015 شرح دهد.

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با دارو هاي آنتي آريتمي آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

20

داروهاي آنتي آريتمي

اساس دسته بندي دارو هاي آنتي آريتمي را بيان كند.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مهمترين و رايج ترين داروي كلاس 1 را نام ببرد.

شناختي 2

B

مهمترين و رايج ترين داروي كلاس 2 را نام ببرد.

شناختي 2

M

مهمترين و رايج ترين داروي كلاس 3 را نام ببرد.

شناختي 2

M

مهمترين و رايج ترين داروي كلاس 4 را نام ببرد.

شناختي 3

M

نحوه آماده سازي آنتي آريتميهاي رايج ( حداقل ليدوكايين، پروكايين آميد، آميودارن) را شرح دهد.

شناختي 5

M

قادر به محاسبه تعداد قطرات سرم زايلو بر اساس مقدار مورد نياز بيمار باشد.

شناختي 2

M

مهمترين مراقبت هاي حين استفاده از دارو هاي رايج را بر شمارد.

شناختي 2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با اصول كاربرد دستگاه الكتروشوك، پيس ميكر و مانيتورينگ، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

21

1-       دستگاه شوك الكتريكي

2-       پيس ميكر

3-       مانيتورينگ قلبي

كاربرد صحيح  دستگاه شوك الكتريكي را در CPR ذكر نمايد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

اساس درمان الكتريكي قلب را شرح دهد.

شناختي 2

B

روشهاي كارديوورژن و دفيبريلاسيون را شرح دهد.

شناختي 2

B

دلايل استفاده از پيس ميكر را بنويسد.

شناختي 1

B

موارد استفاده از پيس ميكر را شرح دهد.

شناختي 2

M

عوارض پيس ميكر و اقدامات مربوط جهت پيشگيري از عوارض را بيان كند.

شناختي 2

M

نحوه تنظيم پيس ميكر را شرح دهد.

شناختي 1

M

مراقبت از بيمار داراي پيس ميكر را شرح دهد.

شناختي 2

M

مواردي كه پرستار بايد به مددجوي داراي پيس ميكر آموزش دهد را بيان كند.

شناختي 2

M

اهداف مانيتورينگ قلبي را بنويسد.

شناختي 1

M

 

 

اصول مانيتورينگ قلبي را بيان نمايد.

شناختي 2

M

 

 

مشكلات مربوط به مانيتورينگ قلبي و عملكرد پرستار جهت  اصلاح آنها را بيان كند

شناختي 2

B

 

 


 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal