دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري در اورژانس و فوريتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:          دكتر رقيه نظري                                               آخرين  مدرك تحصيلي :                   دكتراي تخصصي          رشته تحصيلي:  پرستاري                                سابقه آموزشي :20 سال

گروه آموزشي:        پرستاري     سابقه تدريس درس مورد نظر :    15 سال                    شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس      روش ارزشيابي دانشجو طراحي سوالات امتحاني     روش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                                       مقطع تحصيلي كارشناسي            نيم سال تحصيلي:     اول 98-97          دانشكده:    پرستاري آمل          تعدا د فراگيران:    30 نفر                                                                                                                  

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :     پرستاري در اورژانس و فوريتها           نوع درس: تئوري            عملي     كارآموزي                     تعداد واحد: 5/1 واحد          ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

 

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : دانشجويان با ساختار بخش اورژانس و اصول پرستاري فوريتها در بخشهاي اورژانس و پيش بيمارستان مبتني بر تشخيصهاي پرستاري، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

1. بررسي چگونگي ساختار بخش اورژانس

2. اصول پرستاري فوريتها و بلايا، كاربرد فرايند پرستاري در فوريتها، رعايت ملاحظات اخلاقي و قانوني

3. ارائه تدابير و مداخلات پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در جامعه و قبل از بيمارستان

 

چگونگي ساختار بخش اورژانس را در سه خط بيان نمايد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

كاربرد اصول فرايند پرستاري را در فوريتها و بلايا به طور خلاصه بيان كند.

شناختي 2

M

حد اقل 4 مورد از ملاحظات اخلاقي و قانوني را در موارد اورژانس ليست نمايد.

شناختي 1و2

M

حد اقل 3 مورد از ساختار فيزيكي واحد قبل از بيمارستان را بيان نمايد.

شناختي 1

B

مهمترين اقدامات فوري قبل از بيمارستان را بيان كند.

شناختي 3و 4

M

5 مورد از ويژگي هاي يك پرستار اورژانس را ليست كند.

نگرشي2

B

به تفاوتهاي فردي افراد در هنگام تصميم گيري توجه كند.

نگرشي4

M

احساسات خود را در مواجه با موقيت هاي اورژانسي كنترل كند

شناختي 1

Mهدف كلي : دانشجويان با نحوه ترياژ و بررسي بيماران در وضعيت اورژانس آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

1.       ترياژ: تعريف اصول و نقش پرستار

2.       بررسي و شناخت بيماران در وضعيت اورژانس

 

اصول ترياژ را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

نحوه ترياژ بر اساس سيستم START را بيان كند.

شناختي 2

M

موارد مورد بررسي اوليه بيماران اورژانسي را به ترتيب اولويت نام ببرد.

شناختي 1و2

M

نكات مورد توجه در بررسي وضع ظاهري بيمار را بيان كند.

شناختي 1

M

نحوه بررسي بيمار از سر تا نوك پا را در شرايط اورژانس توضيح دهد

شناختي 2و3

M


 


هدف كلي : دانشجويان با اصول امداد و نجات در بلاياي طبيعي با رعايت اصول ايمني، اولويت بندي بيماران و كاربرد فرايند پرستاري، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

ايمني، امداد و نجات در بلاياي طبيعي، با كاربرد فرايند پرستاري و رعايت  اصول و اولويت بندي بيماران مبتني بر نياز آنها

 

 

مراحل چهار گانه امداد را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

دو اصل براي انتخاب روش جابجايي مصدوم را نام ببرد.

شناختي 1

M

نكات ضروري براي محافظت از خود در زمان امداد رساني را بر شمارد.

شناختي 1و2

M

مشخصات يك واحد سيار را به طور كامل توصيف كند.

شناختي 1

M


 


هدف كلي : دانشجويان با نحوه احيا قلبي ريوي پايه و پيشرفته بر اساس جديد ترين پروتكل ، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

احيا قلبي ريوي

 

اصول احياء قلبي ريوي را بر اساس پروتوكل 2015 بيان كند.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

نحوه حمايت اوليه از بيمار(BLS) را بيان كند

شناختي 2

M

اصول باز كردن راه هوايي در بيماران مختلف( مشكوك به آسيب ستون فقرات، بدون آسيب به ستون فقرات) را نام ببرد.

شناختي 1و2

N

حد اقل 3 مورد از لوازم كمكي براي باز كردن راه هوايي بيمار را نام ببرد.

شناختي 1

B

اهميت هماهنگي در احياء را درك كند

نگرشي 2

B


 


هدف كلي : دانشجويان با چگونگي تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي، مايع درماني وريدي و ساماندهي درد، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

  1. تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي در موارد ضروري
  2. مايع درماني وريدي مبتني بر نياز مددجو
  3. مديريت درد

 

محلهاي مناسب عروقي را جهت نمونه گيري خون وريدي نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

طرز تهيه نمونه خون شرياني را شرح دهد.

شناختي 2

M

محل هاي مناسب براي مايع درماني را ذكر كند

شناختي 1و2

M

انواع مايع درماني با توجه به نياز بيمار را شرح دهد.

شناختي 2

M

انواع درد را نام ببرد.

شناختي 1

M

درجه بندي درد را بيان كند

شناختي2

M

مراقبتهاي اوليه در كنترل درد را توضيح دهد

شناختي2

M


 


هدف كلي : دانشجويان با رعايت اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي محيطي( گرمازدگي و سرمازدگي)آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

6

1.       رعايت اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در گرمازدگي

2.       رعايت اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در سرمازدگي

 

انواع گرمازدگي را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

عوامل موثر در شدت گرمازدگي را نام ببرد

شناختي 2

M

اصول مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از انواع گرمازدگي را شرح دهد.

شناختي 1و2

M

انواع اورژانس هاي مربوط به سرما را نام ببرد

شناختي 1

M

اصول مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از انواع سرمازدگي را شرح دهد.

شناختي 2

M

عوامل موثر در شدت سرمازدگي را ليست كند

شناختي 1

M

اصول مراقبت از بيماران هيپوترم را بر شمارد.

شناختي 2

M


 

 


هدف كلي : دانشجويان با رعايت اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي محيطي( غرق شدگي، برق گرفتگي، صاعقه زدگي و سوختگي با اشعه) آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

7

1.       اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس غرق شدگي

2.       اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس برق گرفتگي

3.       اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در صاعقه زدگي

4.       اصول مراقبتهاي پرستاري اورژانس در سوختگي با اشعه

انواع غرق شدگي را شرح دهد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

عوامل موثر بر شدت عوارض ناشي از غرق شدگي را بر شمارد

شناختي 2

M

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از انواع غرق شدگي را شرح دهد.

شناختي 1و2

M

انواع برق گرفتگي را نام ببرد

شناختي 1

M

عوارض ناشي از برق گرفتگي را بيان كند

شناختي 3و2

M

اصول مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از انواع برق گرفتگي را شرح دهد.

شناختي 2

M

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از صاعقه زدگي را شرح دهد.

شناختي 2

M

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسيب هاي ناشي از سوختگي با اشعه را شرح دهد

شناختي 2

M


 


هدف كلي : دانشجويان با كاربرد فرايند پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در موارد مسموميت ، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

8

كاربرد فرايند پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در موارد مسموميت

 

سم را به طور صحيح براساس رفرنس تعريف كند.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

راه هاي اصلي ورود سم به بدن را به طور كامل نام ببرد.

شناختي 2

M

سه مورد از راه هاي جلوگيري از جذب سموم خوراكي را نام ببرد

شناختي 1و2

M

سه مورد از موارد استفاده و عدم استفاده از شربت ايپكا را بر شمرد.

شناختي 1

M

سه مورد از موارد استفاده از شاركول را بيان كند

شناختي 3

M

چگونگي لاواژ معده را به طور كامل شرح دهد

شناختي 3

M

مراحل انجام شستشوي كامل روده را بطور كامل بيان كند.

شناختي 2

M

آنتي دوت هاي سموم مهم( حد اقل چهار مورد) را نام ببرد.

شناختي 1

M


 


هدف كلي : دانشجويان با كاربرد فرايند پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در موارد گزيدگي ها، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

9

كاربرد فرايند پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در موارد گزيدگي ها

 

عوامل موثر بر شدت مار گزيدگي را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

اقدامات اوليه در انواع مار گزيدگي را بر شمارد.

شناختي 2

M

مارهاي سمي بومي منطقه خود را با ذكر نوع اثر سمي آن معرفي كند

شناختي 2و3

M

اقدامات اوليه در عقرب گزيدگي را بر شمارد.

شناختي 1

M

اقدامات اوليه در انواع عنكبوت گزيدگي را بر شمارد.

شناختي 1و2

M

اقدامات اوليه در زنبور گزيدگي را بر شمارد.

شناختي 1و2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با مداخلات پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در شكستگيها و ورود اجسام خارجي به چشم گوش و حلق و بيني و آسيب به اين نواحي، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

10

مداخلات پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در:

  1. شكستگيها
  2. ورود اجسام خارجي به چشم گوش و حلق و بيني
  3. آسيب به اين نواحي

 

4 اقدام پرستاري از بيماران با شكستگي و در رفتگي اندامها را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

سه اصل از اصول كلي مراقبت در انواع تروما را بيان كند

شناختي 2

M

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با انواع آسيب هاي ناشي از تروماي قفسه سينه را شرح دهد.

شناختي 1و2

M

علائم پنوموتوراكس و هموتوراكس را  به طور صحيح بر اساس رفرنس شرح دهد. 

شناختي 1و2

M

درمان هاي اورژانسي پنوموتوراكس و هموتوراكس را به طور كامل توضيح دهد.

شناختي 1و2

M

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با انواع آسيب هاي شكم را توضيح دهد.

شناختي 1و2

M

 

 

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با جسم خارجي در چشم، گوش، حلق و بيني  را شرح دهد.

شناختي 1و2

M

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با مداخلات پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در صدمات نخاعي، ضربه سر و انواع شوك آشنا گردند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

11

مداخلات پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري در :

1.       صذمات نخاعي

2.       ضربه سر

3.       انواع شوك

 

اقدامات خاص در مصدومين با ضربه سر را بيان كند

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با آسيب به ستون فقرات را شرح دهد.

شناختي 2

M

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با انواع شوك را بر شمارد

شناختي 1و2

M

اقدامات اوليه پرستاري برا ي بيماران با انواع زخم را شرح دهد.

شناختي 1

M

اقدامات اوليه براي كنترل انواع خونريزي ها را توضيح دهد.

شناختي 1و2

M


 


هدف كلي: دانشجويان با نحوه امداد و مراقبت از مصدومين در زمان جنگ آشنا گردند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

12

حوادث زمان جنگ

 

خصوصيات انواع سلاح هاي شيميايي را به طور صحيح بر اساس رفرنس توضيح دهد.

شناختي 1و2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

علائم ونشانه هاي تماس با انواع سلاح هاي شيميايي را  به طور كامل شرح دهد.

شناختي 2

M

تدابير درماني در تماس با انواع سلاح هاي شيميايي را به طور كامل وصحيح بر اساس رفرنس توضيح دهد.

شناختي 1و2

M


 


هدف كلي : دانشجويان انواع بانداژ و مراقبت از زخم و خونريزي را ياد بگيرند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

13

انواع بانداژ و مراقبت از زخم و خونريزي

 

انواع بانداژ را روي مانكن يا بيمار فرضي انجام دهد.

روان حركتي3

M

 

 

تمرين عملي بر روي ماكت و بيمار فرضي، شبيه سازي، ايفاي نقش.- با استفاده از  بيمار فرضي، ماكت

 

 

اجراي عملي بر روي بيمار فرضي يا ماكت

 

باند مناسب ( از نظر سايز و نوع) براي مورد خاص فرضي انتخاب كند.

روان حركتي3

M

نحوه اعمال فشار مستقيم براي كنترل خونريزي خارجي را نشان دهد

روان حركتي3

M

نحوه فشار بر مناطق فشار را براي كنترل خونريزي بر روي ماكت نشان دهد

روان حركتي3

M

نحوه بستن تورنيكه با استفاده از باند سه گوش را روي مانكن نشان دهد.

روان حركتي3

M

نحوه ثابت كردن جسم خارجي فرو رفته در بدن را رو ماكت اجرا كند

روان حركتي3

M


 


هدف كلي: دانشجويان  روشهاي بي حركت كردن اعضاء را ياد بگيرند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

14

روشهاي بي حركت كردن عضو

 

نحوه بي حركت كردن يكي از اندام ها  با استفاده از آتل را بر رو بيمار فرضي نشان دهد.

روان حركتي3

M

 

 

تمرين عملي بر روي ماكت و بيمار فرضي، شبيه سازي، ايفاي نقش.- با استفاده از  بيمار فرضي، ماكت

 

 

اجراي عملي بر روي بيمار فرضي يا ماكت

 

نحوه بي حركت كردن كلاويكول را رو بيمار فرضي نشان دهد

روان حركتي3

M

نحوه بي حركت كردن شانه را روي بيمار فرضي نشان دهد.

روان حركتي3

M

نحوه بي حركت كردن اندام با روش (body splint) را روي بيمار فرضي انجام دهد.

روان حركتي3

M

تكنيك هاي ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را به طور صحيح برروي ماكت انجام دهد.

روان حركتي3

M


 


هدف كلي: روش هاي حمل و جابجايي مصدوم را ياد بگيرد.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

15

روش هاي حمل و جابجايي مصدوم

 

روشهاي مختلف drag  كردن مصدوم فرضي را نشان دهد.

شناختي 1

M

 

 

تمرين عملي بر روي ماكت و بيمار فرضي، شبيه سازي، ايفاي نقش.- با استفاده از  بيمار فرضي، ماكت

 

 

اجراي عملي بر روي بيمار فرضي يا ماكت

 

روش هاي مختلف حمل كردن (carry) را بر روي بيمار فرضي نشان دهد.

شناختي 2

M

تكنيك يك نفره خروج مصدوم از اتومبيل را بر روي بيمار فرضي نشان دهد.

شناختي 5

M

تكنيك خروج سريع بيمار(RET) را بر رو بيمار فرضي نشان دهد.

شناختي 1

M


 


هدف كلي: دانشجويان نحوه احياء قلبي ريوي پايه را ياد بگيرند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

16

احيا قلبي ريوي

 

روش هاي باز كردن راه هوايي را روي ماكت انجام دهد.

روان حركتي3

M

 

 

تمرين عملي بر روي ماكت و بيمار فرضي، شبيه سازي، ايفاي نقش.- با استفاده از  بيمار فرضي، ماكت

 

 

اجراي عملي بر روي بيمار فرضي يا ماكت

 

تكنيك خارج كردن جسم خارجي از راه هوايي بيماران را روي بيمار فرضي به اجرا در آورد.

روان حركتي3

M

نحوه تنفس دهان به دهان، دهان به بيني، دهان به ماسك را روي ماكت اجرا كند

روان حركتي3

M

نحوه تنفس ، دهان به بيني را روي ماكت اجرا كند

روان حركتي5

M

نحوه تنفس دهان به ماسك را روي ماكت اجرا كند

روان حركتي3

M

نحوه انجام ماساژ قلبي را روي ماكت مخصوص احيا نشان دهد.

روان حركتي3

M

هماهنگي سيكلهاي احيا يك نفره و دو نفره را روي ماكت مخصوص احيا نشان دهد.

روان حركتي3

M

لوله گذاري داخل تراشه را  به طور صحيح بر اساس مطالب ارائه شده در كلاس بر روي ماكت انجام دهد.

روان حركتي3

M

به طور صحيح بر اساس مطالب ارائه شده در كلاس برروي ماكت براي باز كردن راه هوايي از Airwayاستفاده كند.

روان حركتي3

M

از آمبوبگ به طور صحيح  بر اساس مطالب ارائه شده در كلاس برروي ماكت به منظور ونتيلاسيون استفاده كند.

روان حركتي5

 

 

 


 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal