دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
br ENGLISH
فرايند آموزش به بيمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:          دكتر رقيه نظري                                               آخرين  مدرك تحصيلي :                   دكتراي تخصصي          رشته تحصيلي:  پرستاري                                سابقه آموزشي :20 سال

گروه آموزشي:        پرستاري     سابقه تدريس درس مورد نظر :    15 سال                    شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس      روش ارزشيابي دانشجو طراحي سوالات امتحاني     روش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                                       مقطع تحصيلي كارشناسي            نيم سال تحصيلي:     اول 98-97          دانشكده:    پرستاري آمل          تعدا د فراگيران:    47 نفر                                                                                                                  

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :      فرايند آموزش به بيمار          نوع درس: تئوري            عملي     كارآموزي                     تعداد واحد: 1 واحد          ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

 

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : دانشجويان با مفاهيم آموزش و يادگيري، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

1. تعريف آموزش

2. تعرف يادگيري

3. ماهيت يادگيري

4. ملاك هاي يادگيري

5. انواع يادگيري

6. قوانين يادگيري

7. موانع يادگيري

8. اصول يادگيري

 

آموزش را در يك خط تعريف كند

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

يادگيري را در دو خط تعريف نمايد.

شناختي 1

M

سه تفاوت آموزش و يادگيري را با مقايسه تعريف هر يك از آنها بيان نمايد.

شناختي 3و2

M

سه مورد از معيار هاي ماهيت يادگيري را نام ببرد.

شناختي 1

M

سه مورد از ملاك هاي يادگيري را بر شمارد

شناختي 1

M

حداقل سه نوع از انواع يادگيري را توضيح دهد.

شناختي 1

M

دو قانون از قوانين مربوط به يادگيري را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

 

3 مانع از موانع يادگيري را بر شمارد

شناختي 1

M

 

 

3 اصل از اصول يادگيري را توضيح دهد.

شناختي 1

M

 

 هدف كلي : دانشجويان با طراحي آموزشي آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

1.     تعيين اهداف آموزشي

2.     تحليل آموزشي و شناخت فراگيران

3.     تحليل و انتخاب محتواي برنامه و فعاليت هاي آموزشي

4.     سازماندهي و تنظيم محتواي برنامه آموزشي

5.     انتخاب وسايل با توجه به هدف و محتوا

6.     شيوه هاي تدريس يا چگونگي اجراي برنامه

7.   تعيين نظام ارزشيابي

 

مراحل طراحي آموزشي را بر اساس مراحل پيشنهادي دانشگاه اينديانا به ترتيب نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

نحوه تعيين هدف كلي را توضيح دهد.

شناختي1

M

نحوه نوشتن هدف رفتاري را توضيح دهد.

شناختي 1

M

حداقل يك هدف كلي و يك هدف رفتاري براي موضوع مشخص شده بنويسد.

روان حركتي 3

M

نحوه تحليل آموزشي را توضيح دهد

شناختي2

M

اصول مهم براي انتخاب محتواي برنامه آموزشي را بيان كند.

شناختي 1

B

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با چگونگي تعيين نياز هاي آموزشي مددجويان، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

1-     بررسي و شناخت مددجويان از نظر جسمي، رواني و اجتماعي

2-     تشخيص نياز هاي آموزشي

 

اصول بررسي بيمار براي تعيين نياز آموزشي بيمار را شرح دهد.

شناختي 3

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

                اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

بر اساس داده هاي حاصل از بررسي يك بيمار فرضي نياز آموزشي او را تشخيص دهد.

شناختي 2

M


 


هدف كلي : دانشجويان با نقش ارتباط در آموزش به بيمار ، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

1-     نقش ارتباط در آموزش به بيمار

2-     اهميت روشهاي مختلف آموزش در بهبود ارتباط

3-     اهميت مواد و رسانه هاي آموزش

 

فوايد ارتباط موثر در آموزش به بيمار را بر شمارد.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

روش هاي مختلف تدريس را بر شمارد.

شناختي 2

M

فوايد و معايب هر يك از روشهاي اموزشي را بيان كند.

شناختي 1و2

M

هر يك از روش هاي آموزشي را براساس بهبود ارتباط با مددجو مورد ارزشيابي قرار دهد.

شناختي 1

M

مواد و رسانه هاي آموزشي مورد استفاده براي آموزش به مددجو را نام ببرد

نگرشي 2

M

اصول استفاده موثر از هر يك از اين مواد را بر شمارد

شناختي 2

M


 


هدف كلي : دانشجويان با كاربرد فرايند پرستاري در آموزش به بيمار، آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

  1. مقايسه فرايندآموزش با فرايند پرستاري
  2. مراحل آموزش به بيمار بر اساس فرايند پرستاري

مراحل فرايند پرستاري را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراحل فرايند آموزش به بيمار را بر اساس فرايند پرستاري مقايسه كند.

شناختي 3

M

وظايف پرستار را به عنوان آموزش دهنده بر اساس مراحل فرايند پرستاري تشريح كند.

شناختي 2

M

يك برنامه مراقبتي براي نياز آموزشي يك بيمار فرضي بر اساس فرايند پرستاري بنويسد..

روان حركتي 4

M


 


هدف كلي: دانشجويان چگونگي تدوين برنامه آموزشي به يك بيمار و ارائه آن را ياد بگيرند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

6

7

8

9

10

11

  1. تدوين و طراحي برنامه آموزشي براي مددجو
  2. اجراي برنامه به طريقه ايفاي نقش

 

 

يك برنامه آموزش بر اساس مراحل گفته شده در كلاس براي يك مددجو تدوين كند.

روان حركتي 4

M

 

ايفاي نقش

اسلايد، استفاده از تصاوير و  فيلم آموزشي

 

 

مشاهده نحوه اجرا و نقد همتايان

 

برنامه آموزش تدوين شده را در گروه هاي 4-3 نفره در حضور ساير دانشجويان به طريقه ايفاي نقش براي بيمار  اجرا نمايد.

روان حركتي 4

M


 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal