دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري بزرگسال و سالمندان 2(قلب و عروق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:          دكتر رقيه نظري                                               آخرين  مدرك تحصيلي :                   دكتراي تخصصي          رشته تحصيلي:  پرستاري                                سابقه آموزشي :20 سال

گروه آموزشي:        پرستاري     سابقه تدريس درس مورد نظر :    15 سال                    شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس      روش ارزشيابي دانشجو طراحي سوالات امتحاني     روش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                                       مقطع تحصيلي كارشناسي            نيم سال تحصيلي:     اول 98-97          دانشكده:    پرستاري آمل          تعدا د فراگيران:    45 نفر                                                                                                                  

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :     پرستاري بزرگسال و سالمندان 2(قلب و عروق)          نوع درس: تئوري            عملي     كارآموزي                     تعداد واحد: 05/1 واحد          ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

 

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : دانشجويان با آناتومي و فيزيولوژي قلب آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

1. مروري بر آناتومي سيستم گردش خون

2. مروري بر فيزيولوژي و تنظيم عملكرد قلب و عروق

 

ساختمان قلب و عروق شامل حفرات قلب، لايه هاي بافتي قلب، دريچه هاي قلب و گردش خون قلبي را توصيف كنند.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

خصوصيات الكتروفيزيولوژيك قلب را به منظور شناخت اختلالات قلبي شرح دهند.

شناختي 3

B

يك سيكل قلبي را با توضيح مراحل مختلف بيان نمايند.

شناختي 2

M

بازده قلبي را در يك خط تعريف كنند

شناختي 1

M

عوامل موثر بر بازده قلبي شامل حجم ضربه اي ، preload و afterload‌ و خاصيت انقباضي قلب را توصيف كنند.

شناختي2

M

نقش بارور سپتورها وكمورسپتورها را در سيستم قلبي عروقي بيان كنند.

شناختي 3

Bهدف كلي : دانشجويان با نحوه بررسي و شناخت سيستم گردش خون(تاريخچه سلامتي و تست هاي معاينات فيزيكي) آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

1.       نكات مهم در گرفتن تاريخچه سلامتي بيمار و نحوه اخذ آن به منظور بررسي سيستم گردش خون

2.       نكات مهم در انجام معاينات باليني به منظور بررسي سيستم گردش خون

حد اقل سه حيطه از حيطه هاي اصلي ( خواب و استراحت، تحمل فعاليت، درد، تنگي نفس، وزن و ....)مورد بررسي در هنگام گرفتن شرح حال را با ذكر دليل بيان كند.

شناختي 1و2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

حداقل 4 سوال براي گرفتن شرح حال در مورد هر يك از حيطه ها طرح نمايد.

شناختي 4

M

نحوه بررسي پالس وريد ژيگولار را نشان دهد

مهارتي 2

M

نحوه صحيح بررسي فشار خون شرياني غير تهاجمي را شرح دهد

شناختي 2

M

نحوه صحيح بررسي نبضهاي محيطي را بر روي مانكن نشان دهد

مهارتي 3

M

نواحي مختلف سمع صداهاي قلب را روي شكل يا مانكن نشان دهد

مهارتي 3

B

 

 

صداهاي طبيعي و غير طبيعي قلب را تشخيص دهد.

مهارتي 4

B

 

 

نحوه معاينه پوست و شكم را به منظور بررسي سيستم گردش خون توصيف نمايد.

شناختي 2

B

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با تستهاي تشخيصي و علايم شايع اختلالات گردش خون آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

1.        روشهاي آزمايشگاهي رايج در بررسي سيستم گردش خون

2.        الكتروكارديوگرافي

3.        تست استرس

4.        كاتيتريزاسيون

5.        ساير روشهاي تشخيصي رايج

 

حداقل چهار مورد از روشهاي آزمايشگاهي رايج در تشخيص اختلالات قلبي عروقي را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

                اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

نحوه بررسي بيوماركر ها را از روي منحني را توضيح دهند.

شناختي 1

M

اصول ثبت صحيح الكتروكارديوگرام را بيان كند.

شناختي 3

M

مكان صحيح ليدهاي پريكارديال را روي شكل يا مانكن نشان دهد.

شناختي 2

M

خصوصيات مربوط به الكتروكارديوگرافي طبيعي از قبيل ولتاژ، طول مدت امواج و Intervals را بيان نمايد.

شناختي 4

M

 

 

قادر به تشخيص الكتروكارديو گرام طبيعي از غير طبيعي باشد.

شناختي 1

B

 

 

اهداف تست ورزش را بر شمارد. (حداقل سه هدف)

شناختي 1

M

 

 

آمادگيهاي قبل از تست را نام ببرد( 4 مورد).

شناختي 2

M

 

 

مراقبتهاي پس از تست ورزش را بر شمارد(3 مورد).

شناختي 2

M

 

 

4 مورد از موارد مربوط به terminate‌ كردن تست ورزش را بيان كنند.

شناختي 2

B

 

 

4  مورد از معيارهاي مورد نظر براي مثبت در نظر گرفتن تست ورزش را بيان كنند.

شناختي 2

B

 

 

حداقل 4 مورد از موارد مثبت كاذب و منفي كاذب تست ورزش را بر شمارند.

شناختي 2

B

 

 

اهداف كاتتريزاسيون قلبي را شرح دهند.

شناختي 4

M

 

 

مراقبتهاي قبل و بعد از كاتيتريزاسيون را شرح دهند.

شناختي 1

M

 

 

دانش خود را در زمينه آموزش به بيمار ان تحت روشهاي تشخيصي فوق بكار ببرند.

شناختي 1

M

 

 


 

هدف كلي : دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به ACS آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

1.       ريسك فاكتورها

2.       ، علايم،

3.       درمان و

4.        مراقبت از  مددجويان مبتلا به ACS

 

حداقل 4 مورد از ريسك فاكتور هاي قابل تعديل ACS را نام ببرد.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

حداقل 3 مورد از ريسك فاكتورهاي غير قابل تعديل ACS را برشمارد.

شناختي 1

M

آموزشهاي لازم براي تعديل هر يك از ريسك  فاكتورهاي قابل تعديل فوق را ليست كند.

شناختي 2

M

وجه تمايز آنژين صدري، انفاركتوس ميوكارد بدون صعود قطعه ST و همراه با صعود قطعه را شرح دهد.

شناختي 2

B

روشهاي درماني براي بيماران فوق را به طور خلاصه شرح دهد.

شناختي 2

M

مراقبتهاي پرستاري در مراحل حاد و بازتواني بيماران فوق را به تفكيك توضيح دهد.

شناختي  2

M


 


هدف كلي : دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به بيماري هاي دريچه اي و عفوني قلب آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

1.       بيماريهاي عفوني و التهابي قلب

2.       بيماريهاي دريچه اي قلب

 

مكانيسم هاي موثر در بوجود آمدن بيماريهاي التهابي قلب را به صورت خلاصه شرح دهند.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

علائم بيماريهاي التهابي قلب را به تفكيك لايه درگير ذكر كنند.

شناختي 2

B

يافته هاي تشخيصي مثبت در بيماريهاي التهابي عفوني قلب را به تفكيك لايه درگير تشخيص دهند.

شناختي 1و2

B

روشهاي درماني و مداخلات پرستاري در بيماريهاي التهابي قلب را تشريح كنند.

شناختي 2

M

انواع بيماريهاي دريچه اي قلب را بيان كنند.

شناختي 1

M

حداقل 3 مورد از عوامل مستعد كننده ي بروز بيماريهاي دريچه اي قلب را نام ببرند.

شناختي2

M

مكانيسم بوجود آمدن عوارض بيماريهاي دريچه اي قلب را از روي شكل توضيح دهند.

شناختي3

B

روشهاي تشخيصي و علائم بيماريهاي دريچه اي قلب را به تفكيك نوع درگيري هر يك از دريچه ها ذكر نمايند.

شناختي 2

B

 

 

اهداف و روشهاي درماني در بيماريهاي دريچه اي قلب را به تفكيك نوع درگيري هر يك از دريچه ها، بيان نمايند.

شناختي 1

B

 

 

روشهاي جراحي در بيماريهاي دريچه اي قلب را فقط نام ببرند.

شناختي 1

B

 

 

مداخلات پرستاري قبل و بعد از جراحي قلب را بر اساس فرايند پرستاري توضيح دهند.

شناختي 3

M

 

 

مكانيسم هاي موثر در بوجود آمدن بيماريهاي التهابي قلب را به صورت خلاصه شرح دهند.

شناختي 1

M

 

 

علائم بيماريهاي التهابي قلب را به تفكيك لايه درگير ذكر كنند.

شناختي 3

B

 

 

يافته هاي تشخيصي مثبت در بيماريهاي التهابي عفوني قلب را به تفكيك لايه درگير تشخيص دهند.

شناختي 1

B

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به كارديوميوپاتي، ادم حاد ريه و نارسايي قلبي آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

6

  1. ادم حاد ريه
  2. كارديوميوپاتي
  3. نارسايي قلب

 

 

·         حداقل 4 مورد از علل بروز ادم ريوي را شرح دهند.

شناختي 2

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

·         انواع ادم ريوي را بر اساس مراحل پيشرفت آن توضيح دهند.

شناختي 2

B

·         حداقل سه مورد از روشهاي درماني مورد استفاده در ادم ريوي را تشريح كنند.

شناختي 1و2

M

·         مراقبتهاي پرستاري از بيمار مبتلا به ادم ريوي را بر اساس فرايند پرستاري شرح دهد.

شناختي 2

B

·         انواع كارديوميوپاتي را با توجه به نوع اختلال ساختاري قلب، توضيح دهند.

شناختي 1

B

·         حداقل دو روش درماني از روشهاي درماني مورد استفاده در كارديوميوپاتي را نام ببرد.

شناختي 3

M

·         مداخلات پرستاري از مددجويان مبتلا به كارديوميوپاتي را بر اساس فرايند پرستاري و تاكيد بر آموزش به مددجو شرح دهند.

شناختي 1

M

·         بيماري نارسايي قلبي را در يك خط، تعريف كنند

شناختي 1

M

 

 

·         علل و عوامل خطر نارسايي قلب را( 4 مورد) بيان كند.

شناختي 3

B

 

 

·         پاتوفيزيولوژي نارسايي قلبي را با توجه به مكانيسم هاي جبراني در پاسخ به كاهش بازده قلب بر روي شكل شماتيك، توصيف كنند.

شناختي2

B

 

 

·         انواع نارسايي قلبي و تظاهرات باليني هر يك را به طور خلاصه و مرحله اي شرح دهند.

شناختي 2

M

 

 

·         تدابير درماني در نارسايي قلبي به منظور بهبود عملكرد بطن و كاهش work load قلب را توضيح دهند.

شناختي 3

M

 

 

·         مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به نارسايي قلب را بر اساس فرايند پرستاري و تاكيد بر آموزش، برنامه ريزي كنند.

شناختي 2

M

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به  بيماريهاي شرياني و هيپرتانسيون آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

7

  1. پرفشاري خون
  2. بيماريهاي شرياني

 

مكانيسم ايجاد هيپرتانسيون را به طور خلاصه شرح دهند.

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

انواع پر فشاري خون را فقط نام ببرند.

شناختي 2

M

با توجه به علائم و وضعيت بيمار تعيين نمايند كه بيمار در كداميك از مراحل هيپرتانسيون قرار دارد.

شناختي 1و2

B

حداقل 3 اقدام از اقدامات دارويي در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون را شرح دهند.

شناختي 1

M

در رابطه با سه تشخيص پرستاري از بيمار مبتلا به هيپرتانسيون طرح مراقبتي مناسبي را ارائه دهند.

شناختي 3و2

M

عوامل فيزيولوژيك و آناتوميك موثر در گردش خون محيطي و اكسيژناسيون بافتي را توصيف كنند.

شناختي 2

M

روشهاي تشخيصي رايج در بيماريهاي عروق محيطي را توضيح دهند.

شناختي 2

B

دو نوع از اختلالات رايج مربوط به سيستم شرياني را نام ببرند.

شناختي 1

B

 

 

تغييرات پاتوفيزيولوژيك و تظاهرات باليني اختلالات رايج شرياني ( انسداد حاد و مزمن شرياني، ريناد و برگر ) را به طور خلاصه ليست كنند.

شناختي 2

B

 

 

مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به اختلالات شرياني را بر اساس فرايند پرستاري و تاكيد بر آموزش و پيشگيري به طور خلاصه، توضيح دهند

شناختي 3

M

 

 


 


هدف كلي : دانشجويان با نحوه ساماندهي و مراقبت بر اساس فرايند پرستاري از مددجويان مبتلا به بيماري هاي وريدي و لنفاوي آشنا شوند.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

8

1.   بيماريهاي وريدي

2.   بيماريهاي عروق لنفاوي

دو مورد از اختلالات رايج مربوط به سيستم وريدي را نام ببرد

شناختي 1

M

 

سخنراني ، بحث گروهي، پرسش و پاسخ 

 

            اسلايد، استفاده از تصاوير و جداول

سوالات چهار گزينه اي، تشريحي  و صحيح غلط

 

مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به اختلات وريدي را بر اساس فرايند پرستاري و تاكيد بر آموزش و پيشگيري توضيح دهد.

شناختي 2

M

پاتوفيزيولوژي زخمهاي عروقي را به طور خلاصه توضيح دهد.

شناختي 2

B

وجوه تمايز زخمهاي شرياني و وريدي را در جدولي ليست كند

شناختي 3

B

نحوه مراقبت از زخمهاي عروقي را با تاكيد بر استفاده از پانسمانهاي نوين بيان نمايد.

شناختي 2

M

اختلالات رايج مربوط به سيستم لنفاوي مانند لنفانژيت و ادم لنفاوي را شرح دهند.

شناختي 2

M

مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به بيماريهاي عروق لنفاوي را بر اساس فرايند پرستاري شرح دهد.

شناختي 2

M


 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal