دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري در اختلالات آب و الكتروليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:     زهرا بهشتي                      آخرين  مدرك تحصيلي:      كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:     پرستاري                    سابقه آموزشي: 25 سال

گروه آموزشي:    پرستاري                                 سابقه تدريس درس مورد نظر:  24 سال                شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس    روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني    روش تدريس     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:   پرستاري                                  مقطع تحصيلي:     كارشناسي                    نيم سال تحصيلي: اول 98-97                          دانشكده:       پرستاري آمل                         تعداد فراگيران:        45 نفر                                                                                                                                                 

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:   پرستاري در اختلالات آب و الكتروليت                        نوع درس: تئوري   عملي □   كارآموزي                    تعداد واحد:    5/0.واحد                                      ارزشيابي تكويني: دارد    ندارد

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: دانشجو مفهوم تعادل و عدم تعادل آب و الكتروليت را درك نمايد

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

- مقدار و تركيب مايعات ICF و ECF

- تنظيم اجزاي مايعات بدن

- پمپ سديم ، پتاسيم

- راههاي جذب مايع

- راههاي دفع مايع

- آزمونهاي آزمايشگاهي

 

1- تركيب مايعات بدن را به درستي با هم مقايسه و شرح دهد.

شناختي( تحليل)

Must learn

 

پيش آزمون كلاسي براي تعيين سطح، سخنراني، پرسش و پاسخ- بحث كلاسي

با استفاده از :

لپ تاپ، ويديوپروژكتور، پاور پوينت ، وايت برد

 

- حضور منظم و فعال در كلاس

- مشاركت در بحث

 

- نمرات پرسشهاي كلاسي

- نمرات امتحان پايان ترم

2- تفاوت بين اسمز، ديفوزيون، فيلتراسيون و انتقال فعال را شرح دهد.

شناختي(ادراك)

Must learn

 

3- اسمولاليتي را به طور صحيح و با مثال شرح دهد.

شناختي(ادراك)

Must learn

 

4- نقش آزمونهاي آزمايشگاهي را در تشخيص عدم تعادل آب و الكتروليت بحث مي نمايد.

نگرش( واكنش)

Must learn

 

 

 

 

.

 

 

7.

 

 

8.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: دانشجو با مكانيسم هاي  تعادل و عدم تعادل آب و الكتروليت آشنا شود


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

- ادامه آزمونهاي آزمايشگاهي

- مكانيسمهاي هموستاتيك

- نكاتي در مورد وضعيت آب و الكتروليت در سالمندان

1. - نقش آزمونهاي آزمايشگاهي را در تشخيص عدم تعادل آب و الكتروليت بحث مي نمايد.

نگرش( واكنش)

Must learn

 

سخنراني، پرسش و پاسخ- بحث كلاسي

با استفاده از :

لپ تاپ، ويديوپروژكتور، پاور پوينت ، وايت برد

 

- حضور منظم و فعال در كلاس

- مشاركت در بحث

 

- نمرات پرسشهاي كلاسي

- نمرات امتحان پايان ترم

2. - راه هاي جذب و اتلاف آب و الكتروليت ها را به درستي مقايسه و توضيح دهد

(شناختي-تحليل)

 

Must learn

 

3. - نقش مكانيسم هاي تثبيت كننده آب و الكتروليت ها را به طور كامل تجزيه و تحليل و شرح دهد

(شناختي- تحليل)

Must learn

 

4. - تاثير بالا رفتن سن بر تنظيم مايع و الكتروليت ها را شرح دهد

(شناختي- تركيب)

Must learn

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: دانشجو با عدم تعادل حجم مايع در بدن آشنا شود

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

- كمبود حجم مايع در بدن

 

- افزايش حجم مايع در بدن

 

1- هايپوولمي و دهيدراتاسيون را از هم تميز داده و  شرح دهد

شناختي ( تحليل)

Must learn

سخنراني، پرسش و پاسخ- بحث كلاسي

با استفاده از :

لپ تاپ، ويديوپروژكتور، پاور پوينت ، وايت برد

 

- حضور منظم و فعال در كلاس

- مشاركت در بحث

 

- نمرات پرسشهاي كلاسي

- نمرات امتحان پايان ترم

2- تست هاي آزمايشگاهي را كه در ارزشيابي وضعيت حجم مايعات بدن هستند كمك كننده هستند، توضيح دهند.

شناختي( ادراك)

Must learn

3- علائم باليني هايپرولمي و هايپولمي را از هم افتراق داده و شرح دهد

شناختي(تحليل)

Must learn

4- درمان هاي موجود در هايپرولمي را نقد كند.

شناختي(ارزشيابي)

Must learn

5- در موارد هايپوولمي، هايپرولمي، بهترين سرم را با ذكر دليل پيشنهاد نمايند.

شناختي(ارزشيابي)

Must learn

 6- مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به كاهش حجم مايع طراحي و ارائه نمايد

شناختي(تركيب)

Must learn

7- مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به افزايش  حجم مايع طراحي و ارائه نمايد

شناختي(تركيب)

Must learn

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: دانشجو با مراقبت از بيماران مبتلا به عدم تعادل سديم آشنا شود


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

- كمبود سديم (هيپوناترمي)

 

- افزايش سديم (هيپرناترمي)

- نقش سديم را در تنظيم اعمال بدن توضيح دهد.

شناختي( ادراك)

Must learn

سخنراني، پرسش و پاسخ- بحث كلاسي

با استفاده از :

لپ تاپ، ويديوپروژكتور، پاور پوينت ، وايت برد

 

- حضور منظم و فعال در كلاس

- مشاركت در بحث

 

- نمرات پرسشهاي كلاسي

- نمرات امتحان پايان ترم

- علل ايجاد كننده هايپو ناترمي و هيپرناترمي را از هم تشخيص داده و شرح دهد.

شناختي (تحليل)

Must learn

- تظاهرات باليني هايپو و هايپر ناترمي را با هم مقايسه و توضيح دهد

- شناختي( ارزشيابي)

Must learn

- راههاي تشخيصي هيپوناترمي و هيپرناترمي را از هم جدا نموده و ليست نمايد

شناختي (تحليل)

Must learn

- درمانهاي مؤثر در هيپوناترمي و هيپرناترمي را از هم تفكيك نموده و ليست نمايد

شناختي (تحليل)

Must learn

- بتنهايي برنامه مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به كاهش ميزان سديم را ارائه كند.

نگرشي (واكنش)

Must learn

- بتنهايي برنامه مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به افزايش ميزان سديم را ارائه  كند

نگرشي (واكنش)

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: دانشجو با مراقبت از بيماران مبتلا به عدم تعادل پتاسيم آشنا شود


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

كمبود پتاسيم (هيپوكالمي)

 

- افزايش پتاسيم (هيپركالمي)

 

1-نقش پتاسيم را در تنظيم اعمال بدن شرح دهد.

شناختي( ادراك)

Must learn

سخنراني، پرسش و پاسخ- بحث كلاسي

با استفاده از :

لپ تاپ، ويديوپروژكتور، پاور پوينت ، وايت برد

 

- حضور منظم و فعال در كلاس

- مشاركت در بحث

 

- نمرات پرسشهاي كلاسي

- نمرات امتحان پايان ترم

2- علل ايجاد كننده هايپوكالمي و هيپركالمي را از هم تشخيص داده و شرح دهد.

شناختي( ادراك)

Must learn

3- تظاهرات باليني هايپو كالمي و هايپر كالمي را با هم مقايسه و ليست نمايد

شناختي( تحليل)

Must learn

4- راههاي تشخيصي هيپوكالمي و هيپركالمي را از هم جدا نموده و ليست نمايد

شناختي( تحليل)

Must learn

5- درمانهاي مؤثر در هيپوكالمي و هيپركالمي را از هم تفكيك نموده و  ليست نمايد

شناختي( تحليل)

Must learn

6- از درمان هاي دارويي هايپركالمي 3 مورد را با چگونگي مكانيسم آنها بيان نمايد.

شناختي (دانش)

Must learn

7- تاثير هايپوكالمي و هايپركالمي را بر نوار قلبي بيمار افتراق داده و توضيح دهد

شناختي( تحليل)

Must learn

8- مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به كاهش ميزان پتاسيم ارائه دهد

شناختي( تحليل)

Must learn

 

 9- مراقبت مؤثر از بيماران مبتلا به افزايش ميزان پتاسيم ارائه دهد

شناختي( تحليل)

Must learn

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal